Gemeente Zandvoort


Rekenkamer bepleit beleidsmonitoringssystematiek rollout rioleringsplan

'Geconcludeerd wordt dat de gemeente geen inzicht heeft in de mate waarin de ambities en doelen uit het Gemeentelijk Riolerings Plan zijn gerealiseerd. Gegevens hiervoor zijn slechts beperkt aanwezig en worden niet in relatie gebracht met hetgeen in het Gemeentelijk Riolerings Plan is geformuleerd. Er is geen sprake van beleidsevaluatie'.

Rapport
Het is één van de conclusies die te lezen staat in het onderzoeksrapport 'Grip op rioleringsbeleid', dat de Rekenkamer Zandvoort onlangs aanbood aan de leden van de commissie Planning en Control. Het rapport doet verslag van het onderzoek naar het rioleringsbeleid van de gemeente Zandvoort.

Klachten
Tegenover het gebrek aan een systematische beleidsevaluatie concludeert de rekenkamer dat 'het afhandelen van klachten de afgelopen jaren verbeterd is met het instellen van het klachtenregistratiesysteem. De doelstelling van het afhandelen van klachten binnen de termijn van twee weken wordt gehaald (behalve sommige klachten met betrekking tot stank waar aanvullende onderzoeken voor nodig waren)'.

Leerpunten
'Het is een uitvoerig en gedetailleerd onderzoek waarvan lezing ondanks de tijd die dit vergt, vanuit de bestuurlijke optiek alleszins de moeite waard is, aldus Gerard Johanns, voorzitter van de rekenkamer in zijn aanbiedingsbrief. 'Het onderzoek toont de lezer dan ook duidelijk waar de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer op gebaseerd zijn. Maar voorts wordt ook duidelijk dat er een aanzienlijk aantal leerpunten te destilleren is uit de wijze waar op dit beleid wordt vormgegeven en uitgevoerd'.

Oplegnotitie
Om hiervan de eerste indruk te krijgen, vat de Rekenkamer in de eveneens bijgevoegde oplegnotitie de belangrijkste conclusies en aanbevelingen samen. Naast het onderzoeksverslag zijn in het rapport eveneens de bestuurlijke reactie van het College van B&W en het Nawoord van de Rekenkamer opgenomen. De Rekenkamer is graag bereid de Raad voor zijn besluitvorming over dit rapport een nadere toelichting te geven. Dat gebeurt -onder voorbehoud- op 19 augustus in de commissie Planning &Control.

Monitoring
Een van de zaken die de onderzoekers bepleiten is het beter monitoren hoe beleid uitpakt in de praktijk. Ze bepleiten het invoeren van een beleidsmonitoringssystematiek. Wel zijn er lijstjes - maar die zijn te primitief en daarmee kan de gemeente niet systematisch een monitoring uitvoeren.

We volgen even het rapport: 'Binnen de gemeente is ten aanzien van het rioleringsbeleid geen beleidsmonitoringssystematiek aanwezig. Tijdens de interviews is aangegeven dat verschillende kengetallen, zoals het aantal meters riolering en infiltratieriool dat is aangelegd of het aantal aangelegde kolken etc., wel op 'lijstjes' worden bijgehouden (door het bestuur worden deze kengetallen gevraagd), maar dat deze gegevens niet in relatie worden gebracht met hetgeen aan ambities en doelstellingen in het GRP is verwoord. Daarmee is geen helder beeld aanwezig van de voortgang van het GRP en de mate waarin ambities en doelen worden gerealiseerd. Ook monitoring op projectniveau vindt niet plaats. In het GRP is aangegeven dat hiervoor in Zandvoort een monitoringssystematiek ontwikkeld zou worden. Deze systematiek is wel ontwikkeld, maar nooit tot uitvoering gebracht. Verder is in het GRP opgenomen dat het hierin opgenomen beleid jaarlijks geëvalueerd zou worden. Deze jaarlijkse evaluaties hebben door gebrek aan capaciteit niet plaatsgevonden.'

De rekenkamer is een onafhankelijk advies orgaan dat op gezette tijden onderzoeken uitvoert. Op deze website vindt u al deze onderzoeken op een rij, alsmede een profiel van de kamer.