Gemeente Zandvoort


Goedkeuring bestemmingsplan Strand en Duin

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in art. 28 lid 6 WRO bekend, dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij besluit van 9 juni 2009, verzonden 11 juni 2009, hebben goedgekeurd het besluit van de gemeenteraad d.d. 27 november 2008 tot vaststelling van het bestemmingsplan 'Strand en Duin'.

Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland met bijbehorende stukken ligt met ingang van 26 juni 2009 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie gedurende de openingstijden in het raadhuis aan de Swaluëstraat 2 te Zandvoort.

Gedurende de termijn van de terinzageligging kan tegen het besluit tot goedkeuring beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG.

Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig op grond van artikel 27 eerste of tweede lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) bedenkingen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben ingediend, alsmede door belanghebbenden, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen overeenkomstig artikel 27 eerste of tweede lid van de WRO naar voren te hebben gebracht.

Ingevolge de bepalingen van de WRO treedt het besluit van Gedeputeerde Staten tot goedkeuring in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Degenen, die bevoegd zijn beroep in te stellen kunnen naast het indienen van het beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening vragen bij de voorzitter van de afdeling Rechtspraak, waardoor het besluit niet in werking treedt, voordat op dat verzoek is beslist. Zowel voor het indienen van een beroepschrift als voor een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.