Gemeente Zandvoort


Ontwerp voor fietspad Frans Zwaanstraat

De gemeente heeft de bewoners van de Zuidrand van Zandvoort een brief gestuurd over de komst van een nieuw fietspad. De gemeente heeft een ontwerptekening opgesteld en wil graag dat de bewoners even meekijken en vertellen wat zij ervan vinden. Kan het beter?

Hieronder volgt de brief.

Geachte heer/mevrouw,

Gemeente Zandvoort is van plan een nieuw, recreatief fietspad aan te leggen langs de Frans Zwaanstraat. De Provincie heeft het pad als ontbrekende schakel in het recreatief fietsnetwerk staan en ondersteunt de aanleg financieel vanuit middelen voor de Bereikbaarheid van de Kust.

Er pleit veel voor dit nieuwe fietspad. Het vergroot de verkeersveiligheid en verhoogt de attractiviteit van Zandvoort voor de recreatieve fietser. Ook in een breder perspectief komt dit nieuwe fietspad de bereikbaarheid van Zandvoort ten goede. De gemeente presenteert een ontwerp waarbij in geval van een calamiteit en drukte op de rijweg de politie, ambulance en brandweer gebruik kunnen maken van het pad.

Het nieuwe tracé 'volgt' de Cornelis van de Werffstraat, de Frans Zwaanstraat en de Cort van der Lindenstraat en sluit ter hoogte van het Friedhoffplein aan op de bestaande wegen.

Op termijn wil de gemeente het fietspad bij de zuidpunt van de Boulevard Paulus Loot laten aansluiten op het nationaal fietspad langs de kust. Dit is de tweede fase. Deze zal op een later moment door de gemeente worden gepresenteerd. Ter hoogte van het Friedhoffplein is een aanzet daartoe al te zien.

Het is bekend dat het fietspad aan/in de rand van een Natura 2000 gebied ligt en dat hierop de Habitatrichtlijn en daarmee Flora/Faunawetgeving en Natuurbeschermingswet (Nbwet) van toepassing zijn. Ook met de materialisering houden we er al rekening mee dat het fietspad in een waterwingebied komt te liggen. De verschillende noodzakelijke onderzoeken, o.a. in het kader van de Habitatrichtlijn zijn bijna afgerond.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de ontwerptekening van deze eerste fase van het recreatief fietspad langs de zuidrand op16 juni 2009 vastgesteld. Van 22 juni t/m 2 augustus 2009 hangt de ontwerptekening zes weken ter inzage in de hal van het gemeentehuis. Ook kunt u de ontwerptekening inzien op de website van de gemeente onder Actueel/Plannen en Projecten/Fietspad Zandvoort Zuid. Deze inspraak is alleen over het voorlopige ontwerp. In een later stadium wordt nog een officiële procedure gevoerd om het fietspad te realiseren.

De gemeente nodigt u hierbij van harte uit te reageren op dit ontwerp. Op basis van de reacties wordt gekeken of het ontwerp verbeterd kan worden. Tot 3 augustus 2009 kunt u schriftelijk uw reacties indienen op het gemeentehuis, ter attentie van de afdeling Ontwikkeling en Beheer.

Zandvoort, 19 juni 2009

Hoogachtend,

W. Tates
wethouder