Ingezonden persbericht


gezamenlijke verklaring van de coalitiepartijen Wageningen over aanblijven


1. PvdA, CDA,VVD en Stadspartij hebben overeenstemming bereikt om de coalitie te continueren;
2. Partijen betreuren het dat de gang van zaken rond het minimabeleid heeft geleid tot de breuk;
3. De partijen spreken uit, dat zij er onderling vertrouwen in hebben dat ze tot aan de verkiezingen in maart 2010 gezamenlijk het college zullen steunen;
4. Partijen zijn van mening dat de wethouders Efdé, Stadhouders, Kroes en Walma hun werkzaamheden kunnen continueren;
5. De verdeling van de portefeuilles tussen de vier dragende partijen van het college wijzigt in principe niet. De onderdelen sport en sociale zaken uit de portefeuille van voormalig wethouder Slegten zullen worden beheerd door wethouder Efdé. Vanwege de omvang van de totale portefeuille van mevrouw Efdé zal 'handhaving en toezicht' worden ondergebracht bij de burgemeester en financiën en economische zaken (kennisintensief) bij wethouder Stadhouders;
6. Het amendement met betrekking tot het minimabeleid zal worden uitgevoerd. De structurele dekking hiervoor wordt gevonden via een herschikking van middelen binnen de sociale dienst;
7. Partijen spreken af, conform het coalitieakkoord, dat aan de raad een sluitende meerjarenbegroting wordt voorgelegd;
8. De coalitiepartijen zullen zich inspannen om het dossier Junushoff af te ronden in deze coalitieperiode;
9. Voor toekomstige bezuinigingen als gevolg van de meicirculaire en eventuele ombuigingen die nodig zijn om nieuw beleid te kunnen financieren wordt naar alle portefeuilles gekeken, met in achtneming van de afspraken in het coalitieakkoord. Beleidsvoornemens die reeds door de raad geaccordeerd zijn dienen op dezelfde manier integraal te worden afgewogen (sportvelden en nieuwe wetters);
10. Voor het overige zal nieuw beleid dat geld kost in de resterende maanden voor de verkiezingen van maart 2010 niet worden voorgesteld.

PvdA, VVD, CDA, Stadspartij
J.M. Teunisse H. van der Hoeve M.A. Blokzijl H.A.J. van Roekel


---- --