Provincie Utrecht bezuinigt 1 miljoen op huisvesting

07/07/2009 00:32

Provincie Utrecht

Weg vrij voor verhuizing naar Fortis, maar onder voorbehoud

Utrecht, 6 juli 2009 - Vandaag hebben Provinciale Staten - op voorstel van de fracties van CDA, VVD, ChristenUnie en SGP - besloten om het jaarlijkse budget dat beschikbaar is voor de huisvesting van de provincie te verlagen met 1 miljoen euro. Dit was het resultaat van een debat over de toekomstige provinciale huisvesting.

Er wordt in de provincie Utrecht al sinds 2005 gesproken over de toekomst van de huisvesting. De toren die iedereen kent staat er pas sinds 1995, maar het overgrote deel van de bebouwing dateert uit de jaren '60, is sterk verouderd en voldoet niet aan de eisen (arbo, brandveiligheid) waaraan een kantoorgebouw dient te voldoen. Toen vast kwam te staan dat renovatie van dit gebouw te kostbaar zou zijn besloten Provinciale Staten tot nieuwbouw op de bestaande locatie. Er kwam hiermee een budget beschikbaar van 6,5 miljoen per jaar voor huisvesting.

In de zomer van 2008 bleek na een externe check ten aanzien van de locatiemogelijkheden, financiën en duurzaamheid dat de voorgenomen nieuwbouw niet de beste huisvesting voor de provincie voor de beste prijs zou opleveren. Om die reden besloten Provinciale Staten een adempauze in te lassen en nieuwe mogelijkheden te verkennen. Daarbij was het college van Gedeputeerde Staten vrij om binnen de wensen en eisen die alle partijen hadden opgelegd te zoeken naar opties, zowel binnen als buiten de stad Utrecht.

Na in beslotenheid met elkaar van gedachten te hebben gewisseld moesten de partijen vandaag een definitieve keuze maken. De keuze was op voorstel van het college van GS tussen een nieuw te bouwen kantoor op Papendorp of in te trekken in de bestaande "Fortis-toren" op Rijnsweerd. Doordat de "Fortis-toren" slechts gedeeltelijk gebruikt wordt en er een huurder meegeleverd wordt, komt deze optie als goedkoopste uit de bus. Een investering in deze Fortis-toren blijft echter een lastige kwestie, zeker nu de provinciale financiën fors onder druk staan, er een economische crisis is en een vraagstuk rond huisvesting van een overheidsorganisatie nu eenmaal altijd lastig is, politiek gezien.

De fracties van CDA, VVD, CU en SGP hebben daarom aan het college van GS voorgesteld om een aanvullende bezuiniging door te voeren op het beschikbare huisvestingsbudget en deze te verlagen van jaarlijks 6,5 naar 5,5 miljoen euro. Door dit op te nemen in het besluit hebben Provinciale Staten deze bezuiniging vastgelegd en daarmee is nu de weg vrij om onder voorwaarde te kiezen voor een verhuizing naar de "Fortis-toren. Belangrijk is ook dat er nu zicht is op een duurzame en financieel te verantwoorden lange termijnoplossing voor de huisvesting van de provincie Utrecht. Het alternatief van een kostenverslindende opknapbeurt van het verouderde Provinciehuis, met een levensduur van slechts enkele jaren en een jaarlast van 5,9 miljoen euro is hiermee van de baan.

De komende maanden zal het bestuur van de provincie moeten bezien hoe zij deze bezuiniging zal doorvoeren. Volgens planning zal de provincie medio 2012 haar intrek nemen in de "Fortis-toren". Er zit nog wel één addertje onder het gras, als het college van Gedeputeerde Staten de bezuiniging niet weet door te voeren zullen de coalitiepartijen terugvallen op de optie om op de bestaande locatie nieuw te bouwen of te renoveren. Wordt vervolgt.

Noot voor de redactie: