Senternovem

22-09-2009 | Dag van de Openbare Ruimte: Kengetallensessie oktober 2009

IGOV, NSVV en SenterNovem organiseren jaarlijks een serie van drie samenhangende bijeenkomsten over kengetallen: Kengetallen Openbare Verlichting. Eerstvolgende bijeenkomst is op 14 oktober, tijdens de Dag van de Openbare Ruimte in Houten.

Presentatie en evaluatie
Doel van de eerste bijeenkomst (maart 2009, met ruim 30 deelnemende gemeenten) was starters op weg helpen, ervaringen delen en elkaar helpen bij het invullen van bestanden en de basis leggen voor een praktische handleiding voor het invullen van de kengetallengegevens. In juni bespraken de deelnemers de resultaten van maart en behandelden zij wederzijdse vragen. In oktober volgt een presentatie en evaluatie van de resultaten.

Houvast
Kengetallen bieden houvast bij het opstellen, uitvoeren en meten van (de effecten van) beleid. Een groeiend aantal deelnemers levert input, waardoor een landelijk representatief beeld ontstaat van de gemiddelden op verschillende deelterreinen in de openbare verlichting. Deelnemers krijgen een rapport met een analyse, de presentatie van de kengetallen en de positie van hun gemeente tussen de andere deelnemers.

Meedoen
Deelnemende gemeenten hadden tot uiterlijk 18 september de tijd om de kengetallen van hun gemeente over het jaar 2008 in te dienen. Maar ook gemeenten die kennis willen maken met andere gemeenten of met de kengetallensystematiek, zijn 14 oktober van harte welkom als toehoorder. Wel verzoekt de NSVV geĂŻnteresseerden zich vooraf op te geven, via info@nsvv.nl. Deed u al eerder mee? Lukt het u ondanks de twee voorbereidende sessies toch niet om de getallen in te leveren? Hebt u nog vragen? Kom dan toch gewoon naar de sessie in oktober. Tip ter voorbereiding: lees de NSVV-Aanbeveling `Kengetallen Openbare Verlichting' (te bestellen via www.nsvv.nl) en download het erratum.

Plannen
Door mee te doen met de kengetallensessies krijgen OVL-beheerders informatie waarmee ze direct in hun dagelijks werk aan de slag kunnen. De kengetallensessies van volgend jaar zullen zich nog meer toespitsen op de individuele gemeente en de OVL-beheerder. Er komt een nieuw standaardrapport, waarbij het voor de beheerder mogelijk wordt direct te zien hoe hij/zij zelf staat ten opzichte van eerdere jaren en ten opzichte van het landelijk gemiddelde. In het rapport komt een aparte energieparagraaf. Het rapport kan ook als bijlage bij beleidsnota's worden gestopt, of als input voor interne maandrapportages.

Hoe meer deelnemers, hoe robuuster de rapportage. NSVV, IGOV en SenterNovem willen gemeenten nadrukkelijk stimuleren mee te doen aan de jaarlijkse sessies. Voor 2010 streven zij naar minimaal 100 deelnemers. Verder willen zij een standaard rapportage voor landelijke gemiddelden en eentje voor de individuele gemeenten, en werken zij aan een vernieuwde Aanbeveling.