Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

CHI-vergadering 14 oktober

Publicatiedatum : 25 september 2009

De provincie is verantwoordelijk voor de scheepvaartfunctie in Noord-Holland. Daarom vindt het hoogheemraadschap dat het beheer en eigendom van de Wilhelminasluis in handen moet komen van de provincie.

Het college van hoofdingelanden vergadert 14 oktober onder meer over de inspraakreacties op het ontwerp-Waterbeheersplan 2010-2015, de overdracht van de Wilhelminasluis aan de provincie Noord-Holland en uitbreiding van ons arsenaal trekkerpompen ten behoeve van een goede invulling van de `brandweerfunctie' bij wateroverlast.

De commissie vergaderingen vinden plaats op 7 oktober.
* Agenda vergadering college van hoofdingelanden 14 oktober
* Agenda commissie Bestuur, Middelen en Waterketen 7 oktober
* Agenda commissie Water & Wegen 7 oktober