Gemeente Brummen


Forum over programmabegroting op 14 oktober

(Oorspronkelijke publicatie datum: 06-10-2009)

Op donderdag 5 november stelt de gemeenteraad de programmabegroting voor het komende jaar vast. De conceptversie van deze begroting, die is opgesteld door het college van B&W, kunt u in z'n geheel raadplegen op de speciale begrotingspagina op deze website. Ook kunt een exemplaar inzien in het gemeentehuis in Brummen, bij de dependance in Eerbeek en de bibliotheken in Brummen en Eerbeek.

De gemeenteraad heeft afspraken gemaakt over de procedure die moet leiden tot de vaststelling van de begroting. Hierbij is er voor iedereen voldoende gelegenheid mee te praten en in te spreken. Op woensdag 14 oktober vindt een openbare forumbijeenkomst plaats die geheel is gewijd aan de begroting voor 2010. Tijdens dit forum kunnen burgers en vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen hun visie geven op het financiële huishoudboekje van de gemeente Brummen en raadsleden hebben de gelegenheid het college te bevragen over het document.

De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en begint om 20.00 uur. Iedereen die dat wenst kan dus meepraten en
-discussiëren tijdens deze bijeenkomst. Wilt u hierover meer weten? Neem dan contact op met de griffie van de raad via mailadres griffie@brummen.nl of via centrale informatiebalie van het gemeentehuis, tel. (0575) 56 82 33.