Rechtbank Zutphen


Uitspraken Bestuursrecht woensdag 14 oktober

De bestuursrechter doet op woensdag 14 oktober 2009 om 9:00 uur in openbare zitting uitspraak in de hierbij vermelde zaken.

Reguliere bestuursrechtelijke zaken
Zaaksnummer
08/811
08/840
08/855
08/1134
08/2205
08/2208
08/1173
08/1414
08/1447
08/1656
08/1662
08/2087
08/2254
09/80
09/161
08/1542
08/1996

Vreemdelingenzaken
Zaaksnummer
09/907
09/910
09/1036
09/1037
08/8147
08/8149
09/1549
09/1620
09/1621
09/6066
08/30059
09/6431
09/6447
09/7155
09/26700
09/904

Bewaringzaken
zaaksnummer

-

Deze lijst is opgemaakt onder voorbehoud van wijziging.

Uitspreken in het openbaar
De Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalt dat bestuursrechtelijke uitspraken in het openbaar moeten worden gedaan. De uitspraken in bestuursrechtelijke zaken worden in de rechtbank Zutphen eenmaal per week op woensdag in een openbare zitting gedaan. De zitting begint om 9:00 uur en is voor iedereen toegankelijk.

Ter zitting wordt de beslissing van de rechtbank meegedeeld. De motivering van de beslissing wordt in beginsel niet meegedeeld. Partijen vinden die in het afschrift van de uitspraak, dat hen schriftelijk wordt toegezonden. Ter zitting wordt geen afschrift van de uitspraak verstrekt. De zaken die in aanmerking komen voor publicatie op www.rechtspraak.nl worden op de dag van de openbaarmaking na 13:00 uur gepubliceerd.

In de correspondentie en bij de aanvang van de behandeling van de zaak worden de zaaksnummers bekend gemaakt. De media treffen de zaaksnummers aan op de ter inzage gelegde en/of toegezonden zittingslijsten. De vermelde zaaksnummers op dit overzicht geven aan of een zaak deze week wordt uitgesproken.

De openbare uitsprakenzitting vindt plaats in:
Gerechtsgebouw te Zutphen
Martinetsingel 2
7201 DT ZUTPHEN

Bron: Rechtbank Zutphen
Datum actualiteit: 12 oktober 2009 Naar boven