Gemeente Den Helder

Gemeente Den Helder laat afvalinzameling uitvoeren door HVC op: 2009-10-14

Vanaf 1 januari 2010 verdwijnen de oude vertrouwde vuilniswagen geleidelijk uit het Helderse straatbeeld. HVC (Huisvuilcentrale Alkmaar) neemt de taak van afvalinzameling in Den Helder over van de gemeente. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders deze week besloten.

Sinds jaar en dag heeft de gemeente Den Helder al een sterke samenwerking met HVC als het gaat om het verwerken van het opgehaalde afval. Nu wordt deze samenwerking uitgebreid met de inzameling van huisvuil. Ook de gladheidsbestrijding en het onderhoud van het wagenpark gaan over naar HVC. De uitbesteding van de afvalinzameling kan door HVC goedkoper worden uitgevoerd. Hierdoor kan de afvalstoffenheffing voor de huishoudens omlaag.

Efficiënter
De uitbesteding van de inzameling zal in de toekomst leiden tot een verdere verbetering van de efficiency en een bijdrage leveren aan het realiseren van de zogeheten regiegemeente zoals de gemeente Den Helder in haar organisatievisie heeft opgenomen. De gemeente Den Helder blijft dus wel verantwoordelijk voor de afvalinzameling maar voert het niet zelf uit. Uitgangspunt is dat het huidige serviceniveau van de afvalinzameling minimaal gehandhaafd blijft.

Keuze voor HVC
HVC is een overheidsgedomineerd nutsbedrijf dat handelt zonder winstoogmerk in het belang van en voor gemeenten. Door deze samenwerking van gemeenten in het afvalnutsbedrijf HVC ontstaat ruimte voor innovatie en duurzame ontwikkeling. De missie van HVC en de deelnemende gemeenten is om met een milieuverantwoord afvalbeheer een bijdrage te leveren aan een duurzame leefomgeving.

Diverse gemeenten, waaronder de gemeente Den Helder, zijn aandeelhouder bij HVC. Hierdoor kan de gemeente Den Helder invloed blijven uitoefenen op de afvalinzameling. Een andere belangrijke reden is dat HVC een goede werkgever is voor de medewerkers van de gemeente Den Helder die op dit moment werkzaam zijn bij de gemeentelijke afvalinzameling. In een sociaal plan, dat is overeengekomen met de vakbonden (ondernemingsraad en georganiseerd overleg) en nu is vastgesteld, zijn de afspraken vastgelegd over de arbeidsvoorwaarden van de betreffende medewerkers. Daarnaast biedt HVC door de aard en omvang van het bedrijf meer kansen op verdere ontplooiing. Naast alle bovenstaande redenen is het feit dat HVC de afvalinzameling goedkoper kan uitvoeren dan de gemeente natuurlijk ook een belangrijk motief voor de uitbesteding naar HVC.

De gemeenteraad bespreekt op 2 november 2009 het voorstel van het college van B&W.