Gemeente Coevorden

Inwoners gemeente Coevorden bewegen meer dan landelijk gemiddelde

Inwoners van de gemeente Coevorden bewegen meer dan het landelijk gemiddelde, maar scoren lager dan andere gemeenten wat betreft sportdeelname. Dit blijkt uit het Sportdeelname onderzoek dat in opdracht van de gemeente Coevorden is gehouden. Uit het rapport komt naar voren dat 77 procent van de inwoners van de gemeente Coevorden voldoet aan de beweegnorm van tenminste vijf dagen per week minimaal 30 minuten per dag matig intensief bewegen. 60 procent van de inwoners doet gemiddeld minimaal 1 keer per maand aan sport. Deze sportdeelname is lager dan gemiddeld.

Het college van burgemeester en wethouders in Coevorden heeft in maart van dit jaar besloten een onderzoek te laten doen naar het beweeggedrag van de inwoners. Het onderzoek is een nulmeting. Met de resultaten kan over een aantal jaren worden bepaald of de doelstellingen uit de beleidsnota "Een nieuwe visie op sport én bewegen in de gemeente Coevorden 2009-2013" zijn gehaald. Deze nota werd in november 2008 vastgesteld door de gemeenteraad.

Breedtesport
Sport én bewegen is gezond, leuk om te doen en mooi om naar te kijken, vindt de gemeente. Daarnaast dient sport ook in positieve zin bij aan gezondheid, zelfontplooiing, zelfredzaamheid, participatie, sociale cohesie en aan het voorkomen en bestrijden van overgewicht, criminaliteit, eenzaamheid en depressie. De focus binnen de gemeente ligt de komende jaren op de breedtesport in plaats van op het stimuleren van topsport. Zo wil de gemeente bereiken dat de inwoners sporten en bewegen volgens de zogenaamde beweegnorm. Momenteel wordt binnen de gemeente gewerkt aan het opstellen van het `actieplan sport én bewegen'. De resultaten van het onderzoek worden betrokken bij dit actieplan.

Onderzoek
De onderzoekers concluderen dat Coevorden een sportieve gemeente is. Wel is er een tweedeling zichtbaar tussen de inwoners tot 17 jaar en inwoners van 18 jaar en ouder. De jongeren scoren beter voor wat betreft sportdeelname en de beweegnorm beter of vrijwel gelijk aan het landelijk en provinciale gemiddelde. Volwassenen scoren juist beter dan gemiddeld bij de beweegnorm, maar op het gebied van sportdeelname minder.
Fitness en voetbal zijn populair in Coevorden: 2 op de 5 sporters beoefenen deze sporten. 35 procent van de inwoners is lid van een sportvereniging; dit is meer dan het landelijk gemiddelde. De sportmogelijkheden in de gemeente worden door de inwoners beoordeeld met een 7,4; de kwaliteit van de sportverenigingen scoort een 7,5.

Aanbevelingen
Met de uitkomsten van het onderzoek kan de gemeente het gemeentelijk sportbeleid beter afstemmen op de behoeften van de inwoners. Omdat het sportbeleid erop gericht is mensen meer te laten bewegen, kan heel gericht ingezet worden op de leeftijdscategorieën waar verbetering te behalen is. Omdat 9 procent van de ondervraagden aangeeft dat er financiële drempels zijn om meer aan sport en bewegen te doen, kan ook het verlagen hiervan bijdragen aan meer sportdeelname.

Onderzoeker Marcel Demper overhandigt rapport Sportdeelname aan wethouder Jetty Remmelts
Onderzoeker Marcel Demper overhandigt rapport Sportdeelname aan wethouder Jetty Remmelts