Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Schade en overlast veroorzaakt door damherten


14 oktober 2009 - kamerstuk

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK 's-Gravenhage
Natuur, Landschap en De Voorzitter van de Tweede Kamer Platteland Team Biodiversiteit der Staten-Generaal Prins Clauslaan 8
Postbus 20018 Postbus 20401 2500 EA DEN HAAG 2500 EK 's-Gravenhage www.minlnv.nl

Onze referentie NLP.2009/1873

Uw referentie 2009Z16198

Datum 14 oktober 2009

Betreft Schade en overlast veroorzaakt door damherten rond het Amsterdamse

Waterleiding Duinengebied (AWD)

Geachte Voorzitter,

Hierbij geef ik antwoord op vragen van de leden Schreijer-Pierik en Pieper (beiden CDA) over schade en overlast veroorzaakt door damherten rond het Amsterdamse Waterleiding Duinengebied (AWD).


1
Hebt u kennisgenomen van de Verslagen van het Faunafonds d.d. 5 maart, en
2 april jl. waarin gemeld wordt dat de schade en overlast veroorzaakt door damherten rond het Amsterdamse Waterleiding Duinengebied (AWD), de laatste jaren sterk toeneemt, en dat actief beheer van de damhertenpopulatie noodzakelijk is?

Ja.

2, 7 en 8
Acht u bij de afwachtende houding van provincie én gemeente, het streven van de Faunabeheereenheid (FBE) naar een stand van 1867 dieren binnen AWD, en het streven van FBE en terreinbeheerders naar een stand van 200 dieren buiten AWD realistisch, haalbaar, en tevens toereikend om schade aan landbouw, en gevaar voor het verkeer te voorkomen? Kunt u uw antwoord inhoudelijk en beheer- technisch motiveren?

Acht u het handhaven van een stand van 200 dieren buiten AWD niet een illusie, als afrastering rond het gebied niet sluitend zal worden, en dieren uit het AWD- gebied zullen migreren door toenemende populatiedruk binnen het gebied, waar immers géén beheer plaatsvindt?

Is het waar dat de provincie Noord-Holland zich niet geroepen voelt om buiten het AWD-gebied te streven naar een nulstand voor de damherten? Als de provincie hier niet (mede) voor verantwoordelijk is, wie is dat dan wel?

Zoals ik al eerder heb aangegeven, is de provincie Noord-Holland verantwoordelijk voor het faunabeheer1 en de uitvoering daarvan, zoals vastgelegd in het fauna-

beheerplan. Ik ga ervan uit dat de provincie de in het faunabeheerplan geformuleerde doelen realiseert.


3 en 4
Is afschot alléén nabij wegen en risicopercelen (plaatsen/wegen waar de dieren gevaar kunnen opleveren, of schade kunnen brengen (aan gewassen/nabij bollenvelden) voldoende veilig?

Ontstaat bij het in acht nemen van de nodige veiligheidsmaatregelen bij afschot niet een reële kans dat gevaar voor het verkeer en schade aan gewassen onvoldoende voorkomen en beperkt kunnen worden?

Afschot van damherten nabij wegen en risicopercelen kan door een geoefende jager op een veilige manier worden uitgevoerd. Het beperken van schade en overlast kan naar mijn oordeel bevorderd worden door het aanbrengen van een damhertkerend raster op strategisch verantwoorde plaatsen. Ik onderschrijf verder de conclusie van het Faunafonds dat populatiebeheer binnen de AWD noodzakelijk is om migratie te verminderen.

5 en 6
Deelt u de mening, dat als de provincie Noord-Holland afwijkt van het rijksbesluit de provincie zélf aansprakelijkheid zou moeten aanvaarden voor ontstane schade, en dus bereid zou moeten zijn deze schade als provincie te dragen, in plaats van schade via het Faunafonds af te wentelen op ministerie van LNV, en dus het Rijk? Kunt u uw antwoord motiveren?

Vindt u het in het licht van de voorgaande vraag billijk, `en getuigen van behoorlijk bestuur", dat schade, bijvoorbeeld ontstaan aan particuliere tuinen en campings, zelfs helemaal niet vergoed wordt?

Er is geen rijksbesluit over beheer van damhertenpopulaties. De provincie is verantwoordelijk voor het faunabeheer.

Het Faunafonds vergoedt alleen bedrijfsmatige schade aan landbouwgewassen, maar het staat degenen die andere schade hebben geleden vrij de provincie en de gemeente Amsterdam daarvoor aansprakelijk te stellen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg


1 TK, 2008-2007, Aanhangsel 3489.

Pagina 2 van 2


---- --