Gemeente Aalten


Woonvisie in de inspraak

Er worden nieuwe woningen gebouwd in de gemeente Aalten. Maar zijn dat ook de woningen waar we in de toekomst nog mee uit de voeten kunnen? Hoe gaat de bevolking zich ontwikkelen? Wat moeten we de komende jaren nog bouwen? Kunnen senioren wel blijven wonen in hun woning? Of moeten we wellicht al woningen plannen om te slopen of aan te passen?

Deze en vele anderen vragen liggen eraan ten grondslag dat dit jaar een nieuwe Woonvisie is opgesteld.

Begin dit jaar is een leefbaarheids- en woningbehoefteonderzoek gehouden in de gehele gemeente. Daar hebben ruim 1500 huishoudens aan meegedaan. Dat onderzoek heeft mede aan de basis gestaan van de opgestelde Woonvisie voor de periode 2010 tot 2020.

Deze nieuwe woonvisie is opgesteld in nauwe samenwerking met woningcorporaties De Woonplaats, Woningstichting Dinxperlo en Wonion.

Tijdens een tweetal mini-conferenties, in april en oktober, zijn de onderzoeken en de nieuwe woonvisie besproken met raadsleden, bouwers, makelaars, zorginstellingen, buurtschappen, WMO-raad ed.

We zijn nu in het stadium dat het College van Burgemeester en Wethouders de Gemeenteraad voorstelt om de nieuw opgestelde Woonvisie vast te stellen.

Wilt u ook kennis nemen van deze Woonvisie? Hieronder is de concept-versie opgenomen.
Ook ligt een papierenversie tijdens openingstijden ter inzage op de locatie Nassaustraat.

U kunt schriftelijk reageren tot 30 oktober as. Uw reacties worden meegenomen richting de Raad die de Woonvisie moet vaststellen. De Raad houdt hiervoor een Ronde Tafel Gesprek(RTG). Het RTG is naar verwachting op 3 november a.s. 's avonds. Kijk daarvoor op de agenda van de RTG's die in Aalten Aktueel en op deze website wordt opgenomen.
* concept-woonvisie Aalten.pdf (2,71 MB)