Gemeente Waterland

14 oktober 2009

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst woningbouwlocatie 't Schouw

Woensdag 14 oktober 2009 is de samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van woningen op 't Schouw ondertekend. Dit gebeurde in het gemeentehuis door wethouder Fred Bouwman van de gemeente Waterland en initiatiefnemers Peter Maalman van HSB Ontwikkeling en Arno Mommer. Het vormt de eerste officiële stap tot realisatie van woningen op de gronden naast de uitbreidingslocatie van bedrijventerrein De Dollard. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst hebben gemeente en ontwikkelaars de spelregels voor de samenwerking vastgelegd.

Woningbouw op 't Schouw is een lang gekoesterde wens van de initiatiefnemers en de gemeente Waterland. In de huidige raadsperiode heeft herontwikkeling van 't Schouw hoge prioriteit gekregen. De woningbouw wordt gerealiseerd in combinatie en samenhang met de uitbereiding van het bedrijventerrein de Dollard, waarvoor eerder dit jaar een samenwerkingsovereenkomst getekend werd.

De woningen vallen voor minimaal 30% in de categorie sociale huur of sociale koop. De overige woningen worden koopwoningen. De precieze invulling van het gebied hangt af van de stedenbouwkundige visie die direct na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst wordt opgesteld. In deze visie wordt ook het aantal te realiseren woningen bepaald. Dit alles gebeurt in nauwe samenhang met de plannen voor de Dollard en in overleg met omwonenden en andere belanghebbenden.

Na ondertekening van de overeenkomst wordt een stedenbouwkundige visie opgesteld. Deze visie wordt begin 2010 in concept gepresenteerd en de gemeente organiseert een inspraakavond. Vervolgens wordt de stedenbouwkundige visie met de inspraakresultaten aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring. Daarna kan gestart worden met de uitwerking van het bouwplan en het opstellen van het bestemmingsplan. Streven is om eind 2010 / begin 2011 een aanvang te maken met de bouw van de woningen.

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de getekende samenwerkingsovereenkomst ligt vanaf heden ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Waterland.

---