Gemeente AmsterdamPersbericht

Datum 14 oktober 2009

Kenmerk 239

Amsterdam 2040: Sterker, groener en beter bereikbaar

In 2040 moet Amsterdam economisch sterker, groener en beter bereikbaar zijn. Dat blijkt uit de Ontwerp Structuurvisie die het college van B&W heeft vastgesteld. Hiermee geeft het Amsterdamse stadsbestuur duidelijk richting aan de ruimtelijke opgaven van Amsterdam tot 2040. Amsterdam wil 70.000 woningen in de stad bijbouwen om de bevolkingsgroei in de stad te accommoderen. Het centrumgebied zal zich verder uitrollen richting de ring A10. En een hoogwaardig regionaal openbaar vervoersnet moet het centrum van de metropool verbinden met zijn omgeving.

Wereldwijd is de rol van steden in de afgelopen decennia drastisch veranderd. Sinds 2007 woont meer dan de helft van de wereldbevolking in steden. Voor Amsterdam is het van levensbelang dat het een vooraanstaande positie blijft innemen in de wereldeconomie, om het welzijn en de welvaart van haar burgers in de toekomst zo goed mogelijk te kunnen waarborgen. De andere absolute voorwaarde voor de toekomstbestendigheid van Amsterdam betreft de intensieve zorg voor het leefmilieu in de stad. Voor een duurzame stad moet de stad anticiperen op klimaatverandering.

In de Ontwerp Structuurvisie legt het college de richting vast waarin de stad zich de komende decennia moet gaan ontwikkelen. Wethouder Van Poelgeest: "Momenteel zitten we in economisch zwaar weer. Dit is een reden te meer om juist nú ambitie te tonen. Zodra de betere tijden terugkeren, weten we al precies wat we willen. Wij laten nu zien hoe wij de toekomst van Amsterdam voor ons zien. Amsterdam als economisch sterke en duurzame metropool."

In de Ontwerp Structuurvisie is een aantal keuzes expliciet opengelaten. Wethouder Van Poelgeest: "Ik wil deze keuzes samen met de stad maken. Ik hoop op een aantal mooie, open discussies, maar bedenk wel dat kiezen moet."

Havenstad
De eerste keuze betreft de toekomst van het havengebied binnen de ring A10 op de lange termijn. Nu al vestigen steeds meer bedrijfjes in de `creatieve industrie' zich in dit gebied. Onder de titel Havenstad is, samen met alle belanghebbenden in het gebied, gewerkt aan verschillende toekomstscenario's waarin in meer of mindere mate de havenindustrie wordt gemengd met wonen en werken. Het college heeft twee scenario's in de Structuurvisie opgenomen. In het ene scenario zullen de huidige havenbedrijven - waar mogelijk - schoner en stiller gaan werken. Alleen de bedrijven die niet schoon en stil genoeg kunnen worden zullen worden verplaatst. Hierdoor ontstaat ruimte voor ongeveer 13.000 woningen in het gebied. In het andere scenario worden alle overlastgevende bedrijven uitgeplaatst. Het havengebied binnen de ring wordt dan een groot transformatiegebied met plaats voor 19.000 woningen.

.
14 oktober 2009 Gemeente Amsterdam
Kenmerk 239 Bestuursdienst
Pagina 2 van 3

Verbinding Schiphol-Amsterdam
Een economisch sterke stad kan niet zonder hoogwaardig openbaar vervoer. Naar Zaanstad, naar Amstelveen, naar Schiphol en naar Almere moeten er RER- of metroverbindingen komen. De Ringlijn, die nu bij de Isolatorweg stopt, zal via Noord gaan aansluiten op de Noord/Zuidlijn.

Voor het verbeteren van de cruciale verbinding tussen Amsterdam en Schiphol bestaan drie scenario's:
· Een extra lijn vanaf Schiphol langs het bestaande spoor naar de Zuidas. Deze variant heeft geen stations tussen Schiphol en de Zuidas en zal daarmee het groene gebied langs de lijn niet aantasten. · Een Oost-Westlijn (Schiphol, Osdorp, via de Overtoom en Weesperplein naar Oost). Deze variant met stations op bijvoorbeeld het Surinameplein zal de westelijke tuinsteden veel sterker aan de stad binden. · Een lijn van Hoofddorp naar de Nieuwe Meer en de Zuidas. Deze lijn met een station aan de Nieuwe Meer zal die plek veel beter ontsluiten waardoor meer Amsterdammers in dit gebied kunnen gaan recreëren. Verstedelijking rond het station is bij deze variant ook te verwachten.

Olympische Spelen
Nederland heeft de ambitie om gastland te zijn voor de Olympische Spelen van 2028. Amsterdam is zeer positief over het Olympisch Plan 2028. De inspiratie die het plan geeft, kan ons land goed gebruiken. Het Kabinet wil eind 2010 de naam van een stad aan dit nationale plan verbinden. Amsterdam anticipeert hierop door in haar Structuurvisie nu alvast na te denken over de ruimtelijke impact van het grootste evenement ter wereld. Het is gebruikelijk dat in elk geval het stadion, het zwembad en het Olympisch dorp bij elkaar in de buurt liggen. In de Structuurvisie zijn hiervoor twee locaties opgenomen: de omgeving van de Nieuwe Meer en het havengebied binnen de ring A10.

Naast deze open keuzes heeft het college een aantal toekomstbeelden expliciet vastgelegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het toevoegen van 70.000 woningen, de verdere uitrol van het centrum en minder auto's op straat.

Meer woningen, meer werkgelegenheid De bevolking in de metropool Amsterdam zal de komende jaren groeien. Amsterdam wil die bevolkingsgroei accommoderen. Dat is goed voor de stad en zijn economie en het voorkomt dat er meer Vinex-wijken gebouwd moeten worden. Amsterdam wil dan ook 70.000 woningen toevoegen in de stad. De woningbouwlocaties zullen vooral gevonden moeten worden in transformatiegebieden langs het IJ en langs de as Schiphol-Zuid- Zuidoost. Dit zijn ook de gebieden waar plaats gemaakt zal worden voor kennisintensieve werkgelegenheid.

Een groter hart
Het centrumgebied, het hart van de metropool, zal de komende jaren groter worden. De uitrol van het centrumgebied zal zich niet alleen manifesteren door het grote aantal extra woningen dat gebouwd zal worden in wijken die nu nog `tuinstedelijk' of een monofunctioneel werkgebied zijn, maar ook door de toevoeging van allerlei stedelijke functies zoals winkels, bedrijfjes en hotels. Deze wijken, gelegen in de buurt van de ring A10 of aan het IJ, zullen in de nabije toekomst tot het (hoog)stedelijke centrumgebied gaan behoren.

Minder auto's op straat
Om ook een drukke stad leefbaar te houden is het belangrijk de openbare ruimte slimmer in te richten. In het steeds drukker wordende stadscentrum zal het primaat meer nog dan nu komen te liggen bij ruimte voor de voetganger, de fietser en het openbaar vervoer. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door daar waar mogelijk het autoparkeren op straat in te ruilen voor inpandig parkeren of parkeren ondergronds. De vrijgekomen ruimte kan dan worden gebruikt om de openbare ruimte te verbeteren en om de alternatieven voor de auto meer plek te geven.

2
14 oktober 2009 Gemeente Amsterdam
Kenmerk 239 Bestuursdienst
Pagina 3 van 3

Tot slot
Het college heeft nu ingestemd met het visiedeel van de Structuurvisie. De verschillende toekomstbeelden in deze visie zullen verder worden uitgewerkt in een uitvoeringsstrategie. De uitvoering wordt in drie fasen uitgewerkt: tot 2020, tot 2030 en tot 2040. Deze uitvoeringstrategie zal, samen met een uitvoeringsinstrumentarium, in januari aan het college worden voorgelegd.
Gemeente Amsterdam