Gemeente Lingewaard


Bekendmakingen / Bestemmingsplan Bloemstraat 5e fase vastgesteld

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Lingewaard maken, gelet op artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Lingewaard op 7 oktober 2009 het volgende bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld:

Bestemmingsplan Herontwikkeling Bloemstraat 5e fase

Het bestemmingsplan Herontwikkeling Bloemstraat 5^e fase maakt de invulling van de 5^e en tevens laatste fase van woongebied Bloemstraat te Huissen mogelijk.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. Het betreft voor een tweetal percelen het aanpassen aan de bestaande situatie. De wijziging heeft betrekking op de plankaart en de planregels.

Met ingang van donderdag 15 oktober 2009 ligt het vastgestelde plan gedurende zes weken ter inzage bij de Gemeentewinkel Lingewaard te Huissen. Buiten de openingstijden kunnen de stukken worden ingezien na een afspraak met de Gemeentewinkel Lingewaard, telefoon (026) 326 01 11. Het bestemmingsplan is tevens digitaal beschikbaar gesteld op www.lingewaard.nl (home/wonen en leven/projecten ruimtelijke ordening/bekendmakingen).

Gelet op artikel 8.2 lid 1 sub a Wro juncto artikel 6:13 Awb kunnen belanghebbenden die een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze bij de gemeenteraad naar voren is gebracht, binnen de termijn van zes weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA s-Gravenhage.

Verder kunnen belanghebbenden binnen de genoemde termijn van zes weken beroep instellen tegen de aangebrachte wijzigingen. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Bemmel, 14 oktober 2009

Regels

Plankaart

Toelichting

Ondertekening regels plankaart

Inrichtingsplan

Raadsvoorstel

Raadsbesluit

Nota van zienswijzen

Onderzoeken

Verkennend bodemonderzoek

Bijlage geluid feb 2007

Bijlage lucht 2007

Archeologie rapport

Bijlagen rioleringsplan

Eindsituatie onderzoek bloemstraat

Explosievenonderzoek

Geohydrologisch onderzoek

Geschiktheidsbeoordeling soortgroepen Habitattoets

Milieuaspectenonderzoek

Nader bodemonderzoek

Rapport saneringsevaluatie

Plan van aanpak bodemsanering

Rioleringsplan