Gemeente Almelo

Eigen verantwoordelijkheid centraal in nieuwe verordening Wmo voorzieningen

14 oktober 2009 - Het college van burgemeester en wethouders heeft de nieuwe verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2010, de beleidsregels én het financieel besluit voorlopig vastgesteld. De verordening stelt dat eigen verantwoordelijkheid van inwoners centraal staat. Daarna komen mogelijk algemene voorzieningen (o.a. welzijnsdiensten)aan bod en eventueel in een volgende fase individuele ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of hulpmiddelen. Daarnaast wordt een maximale eigen bijdrage ingevoerd voor individuele voorzieningen, met uitzondering van de rolstoel en de vervoerspas.

Een ander onderdeel van de verordening betreft een nieuwe bonusregeling. Hiermee verwacht het college dat burgers er sneller toe zullen overgaan een niet gebruikt hulpmiddel weer in te leveren. Daarvoor ontvangt men dan een bonus. Voor inwoners van Almelo, die ideeën hebben die aantoonbaar een bijdrage leveren aan het verlagen van de uitgaven van de gemeente ten aanzien van de hulpmiddelen, is eveneens een bonusregeling ontworpen.

De belangrijkste wijzigingen zijn verder:

Persoonsgebonden budget (PGB)

In de nieuwe verordening is de mogelijkheid van de cliënt om een PGB door een instelling of door andere personen te laten beheren beperkt. Dit om te voorkomen dat de cliënt niet de zorg krijgt die geleverd zou moeten worden. Daarnaast is al rekening gehouden met de wetswijziging waarbij alfahulpen alleen nog via een persoonsgebonden budget ingezet kunnen worden.

Huishoudelijke hulp

De klassenindeling bij huishoudelijke hulp komt te vervallen. Er wordt voortaan per uur geïndiceerd en betaald.

Sportrolstoel

Er wordt geen onderscheid meer gemaakt in een rolstoel voor dagelijks gebruik en een sportrolstoel. Beide kunnen in bruikleen of in de vorm van een persoonsgebonden budget worden verstrekt.

Woonvoorziening

Nieuw in deze verordening is de bepaling over de verkoop van een aangepaste woning. Indien de woning door de aanpassing is gestegen, wordt de meerwaarde van de woning gedeeltelijk teruggevorderd. Verder is het primaat van verhuizen vervangen door de algemene regeling dat alleen de goedkoopst adequate voorziening wordt verstrekt.

Procedure

De verordening ligt al vanaf 23 september voor inspraak ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Inspraakreacties kunnen tot en met 21 oktober ingediend worden. Daarnaast wordt advies gevraagd bij de Beleidsadviescommissie Maatschappelijke Aangelegenheden (BACMA) en de Wmo-adviesraad. Na het inspraaktraject en de adviezen van de BACMA en de Wmo-adviesraad zal de verordening, al dan niet aangepast, door het college worden vastgesteld. De beleidsregels en het financieel besluit worden eind oktober door het college vastgesteld. De verordening wordt naar verwachting eind dit jaar door de gemeenteraad vastgesteld.