Gemeente Harderwijk


Officiële publicaties week 42

14/10/2009

Nieuwe bouwplannen

Aanvragen om lichte bouwvergunning zijn ingekomen voor:
- Jac. Perkstraat 2: uitbreiden woning;

- Frisialaan 43: uitbreiden woning met erker;
- Frisialaan 41: uitbreiden woning met erker;
- Zuiderzeestraatweg 71: uitbreiden woning;
- Kievitmeen 3: legalisatieverzoek voor aanpassen dakkapel(achter) en plaatsen dakkapel (voor).

Aanvragen om reguliere bouwvergunning zijn ingekomen voor:
- Luttekepoortstraat 25: aanbrengen zonnescherm;
- Harderhout II fase 2b: 43 woningen (Phanos);
- Deventerweg 48: woonwagen.

Deze (ver)bouwplannen kunt u uitsluitend op afspraak inzien bij de afd. Bouwzaken, tel. 411 250.

Verleende vergunningen

Lichte bouwvergunningen zijn verleend voor:

- Walstein 3: dakkapel;

- Walstein 29: overkapping;

- Emdenmeen 12: uitbreiden woning.

Reguliere bouwvergunningen zijn verleend voor:

- Markt 10: veranderen winkelpui;

- Stromenwaard (Lauwers, Breewijd en Marsdiep): gedeeltelijk veranderen galerijen en bergingen;

- Zwaluwenweg 5: bedrijfshal met kantoor.

Een aanlegvergunning is verleend voor:

- Sonnevancklaan 24: aanleggen toerit naar kelder (afgraven grond).

Bent u belanghebbende bij een besluit en kunt u zich niet verenigen met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Met ontheffing artikel 3.23 van de Wet op de ruimtelijk ordening is bouwvergunning verleend voor:

- Zeggemeen 103: prieel.

Bent u belanghebbende bij een besluit en kunt u zich niet verenigen met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college. Let op, u kunt alleen een bezwaarschrift indienen als u ook een zienswijzen indiende tegen de ontwerpbeschikking. De bezwaartermijn bedraagt 6 weken. Deze termijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten. Bezwaar indienen is ook mogelijk in het uitzonderlijke geval dat u niet kan worden verweten, dat u niet in staat was om zienswijzen in te dienen. Informatie: afd. Bouwzaken, tel. 411 250.

(Bouw)plannen via ontheffing

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen op grond van artikel 3.36 Wro ontheffing van het bestemmingsplan te verlenen voor onderstaande (bouw)plannen:
Ter inzage van 14 oktober 2009 t/m 28 oktober 2009
- Havendam 48: uitbreiden woning en plaatsen dakramen;
- Grote Poortstraat 88: vergroten woning;

- Weisteeg 5: plaatsen ponystal.

De stukken liggen ter inzage in de Stadswinkel. Belanghebbenden kunnen binnen de inzage termijn schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. Als u uw zienswijze mondeling wilt inbrengen, kunt u een afspraak maken via tel. 411 352.

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen op grond van 3.22 en 3.23 Wro ontheffing van het bestemmingsplan te verlenen voor onderstaande (bouw)plannen:
Ter inzage van 14 oktober 2009 t/m 25 november 2009
- Rietgorsmeen 28: garage.

De aanvragen en ontwerpbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden tegen het voornemen om ontheffing te verlenen schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. Als u uw zienswijze mondeling wilt inbrengen kunt u een afspraak maken via tel. 411 352. Degenen die van deze mogelijkheid geen gebruik maken kunnen, nadat het besluit is genomen, geen verder bezwaar of beroep meer indienen. Informatie: afd. Bouwzaken, tel. 411 250.

Gehandicaptenparkeerplaatsen Parkweg en Kaatsbaan

Burgemeester en Wethouders hebben besloten 3 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in te stellen bij:
- Parkweg 6a (2x), ter hoogte van Jeu de Boulesvereniging âHarderwieker Bieleggers 84â;

- Kaatsbaan (1x) ter hoogte van de woning met huisnummer 1.

De besluiten liggen tijdens kantooruren ter inzage in de stadswinkel van het Stadhuis. Tot zes weken na datum van publicatie kunnen belanghebbenden hun bezwaren schriftelijk kenbaar maken. Informatie: afd. Inrichting Openbare Ruimte, tel. 411 466.

Schip De Ark van Noach

Er is een aanvraag binnengekomen om vergunning voor het houden van activiteiten op het schip De Ark van Noach, zijnde een museum waarbij bezoekers de gelegenheid wordt geboden de tijd van Noach te beleven. Deze Ark van Noach is te bezichtigen in de Vissershaven van Harderwijk in de periode van 7 december 2009 tot en met 30 januari 2010.

De aanvraag ligt vanaf 15 oktober 2009 ter inzage in de Stadswinkel op het stadhuis. Belanghebbenden kunnen binnen twee weken na publicatie een zienswijze indienen over de aanvraag van de Ark van Noach. Dit kan mondeling, maar bijvoorkeur schriftelijk. Informatie: afd. Publiekszaken, tel. 411 421.

Kapvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben kapvergunning verleend voor:
- Bondamlaan 8: 1 boom in achtertuin;

- Doornekamp 26: 2 berken in achtertuin;

- Randweg 24: 4 coniferen en 1 hulst;

- Tollenstraat 20: 1 boom in achtertuin ;

- Lugtenburgweg: 10 beuken met herplant van 10 beuken;
- Strokelweg 3: 2 bomen en weigering van 3 bomen.

Deze besluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Tot en met zes weken na datum van bekendmaking aan de aanvrager, te weten tot en met woensdag 25 november 2009 kunnen belanghebbenden hun bezwaren schriftelijk kenbaar maken.

Er zijn aanvragen voor kapvergunning ingekomen voor:
- 12 oktober 2009; Agnietenlaan 6: 2 bomen.

Informatie: afd. Beheer Openbare Ruimte, tel. 411 333.


____________________