Gemeente Brummen


BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 13 oktober 2009, nr. 42 Openbaar

Leden
Burg. : N.E. Joosten
Secr. : E.V. Schmitz
Weth. I: E. van Ooijen
Weth. II: M. Aartsen-den Harder
Weth. III: G. van Klinken

Volgnr Reg.nr. code srt. Afd. Onderwerp/voorstel/procedurevoorstel Datum Beslissing
1. Verslag van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 13-10-09 Vastgesteld. 6 oktober 2009


2. BW09.0313/IG ADV3 Serv. Woonforensenbelasting 2010 13-10-09 Conform advies. Voorstel:
1. Rekening houdende met de gevolgen van de hertaxaties van woningen en de inflatiecorrectie wordt voorgesteld het tarief te verhogen naar van
2,46 0/00 naar 2,48 0/00 van de vastgestelde economische waarde. 2. Het maximumbedrag van de aanslag verhogen van 1.325,-- naar
1.355,--. Procedure ­ B&W ­ Raad


3. BW09.0315/IG ADV3 Serv. Leges 2010 13-10-09 Conform advies. Voorstel:
1. De tarieven in algemene zin verhogen met de inflatiecorrectie van 2,3% (m.u.v. de wettelijke tarieven).
2. Daar waar noodzakelijk tekstuele aanpassingen doorvoeren.
3. De verordening zodanig aanpasen dat het College bevoegd wordt tot aanpassing van de Tarieventabel in de loop van het belastingjaar in geval van redactionele aanpassingen verlaging van de tarieven en aanpassing van de wettelijk vastgestelde tarieven. Procedure ­ B&W ­ Raad


4. BW09.0316/IG ADV3 Serv. Marktgelden 2010 13-10-09 Conform advies. Voorstel:
1. Voor belastingjaar 2010 het tarief verhogen met de inflatiecorrectie van
2,3% waardoor het tarief vastgesteld moet worden op 1,80 (was 1,75) per strekkende meter frontbreedte (met een minimum van 5,40). Procedure ­ B&W ­ Raad

-2-

Volgnr
Reg.nr. code srt. Afd. Onderwerp/voorstel/procedurevoorstel Datum Beslissing
5. BW09.0317/IG ADV3 Serv. Onroerende Zaakbelastingen 2010 13-10-09 Conform advies. Voorstel:
1. Voor belastingjaar 2010 de tarieven OZB, rekening houdende met de resultaten van de hertaxaties en de inflatiecorrectie, als volgt vaststellen: eigenaren woning 0,0765% (was 0,075%) eigenaren niet-woning 0,148 % (was 0,145%) gebruikers niet-woning 0,117% (was 0,115%). Procedure ­ B&W ­ Raad


6. BW09.0318/IG ADV3 Serv. Rioolrechten 2010 13-10-09 Conform advies. Voorstel:
1. Ter volledige dekking van de kosten is een tariefstijging van 6,3% noodzakelijk. Het tarief per m3 water wordt dan 2,02 (was 1,90). Procedure ­ B&W ­ Raad


7. BW09.0321/IG ADV3 Serv. Toeristenbelasting 2010 13-10-09 Conform advies. Voorstel:
1. Het tarief per overnachting voor 2010 handhaven op 0,65.
2. De namens Recron, Horeca Nederland en Hiswa ingezonden brief, waarin zij verzoeken om de toeristenbelasting af te schaffen, voor kennisgeving aannemen. Procedure ­ B&W ­ Raad


8. BW09.0319/TH Info1 Serv. Audit archief- en informatiebeheer gemeente Brummen 13-10-09 Conform advies. Kennis nemen van:
1. Auditrapport 2009 archief-en informatiebeheer 2009.
2. De wijze waarop uitvoering aan de aanbevelingen wordt gegeven. Procedure ­ B&W

-3-

Volgnr
Reg.nr. code srt. Afd. Onderwerp/voorstel/procedurevoorstel Datum Beslissing
9. BW09.0324/MSw ADV1 SL Aanbieden extra (derde) dagdeel op peuterspeelzaal 13-10-09 Conform advies. Voorstel:
1. In te stemmen met het aanbieden van een extra (derde) dagdeel op de peuterspeelzaal voor een specifieke individuele situatie.
2. Hieraan twee voorwaarden te verbinden. In de eerste plaats betalen de ouders de kosten voor het extra dagdeel volgens de ouderbijdragetabel. In de tweede plaats verstrekt het consultatiebureau Verian een indicatie waaruit blijkt dat er sprake is van lichte gedragsproblemen. Procedure ­ B&W


10. BW09.0325/AO ADV3 Ruimte Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied 13-10-09 Conform advies. Voorstel:
1. De raad voorstellen in te stemmen met de behandeling van de zienswijzen zoals opgenomen in de "Nota behandeling zienswijzen bestemmingsplan Buitengebied", welke nota deel uitmaakt van dit besluit.
2. De raad voorstellen in het ontwerpbestemmingsplan de wijzigingen aan te brengen zoals opgenomen in de "Staat van wijzigingen bestemmingsplan Buitengebied", welke staat deel uitmaakt van dit besluit en het plan gewijzigd vast te stellen.
3. De raad voorstellen geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan Buitengebied. Procedure ­ B&W ­ Raad


11. BW09.0326/KvdW ADV1 Ruimte Toezicht BRZO 13-10-09 Conform advies. Voorstel:
1. Deel te nemen aan het Brzo samenwerkingsverband Gelderland overeenkomstig de bijgaande Brzo samenwerkingsovereenkomst Gelderland.
2. De inspecteurs uit de Brzo-inspectie pool Gelderland aan te wijzen als toezichthoudende ambtenaar zoals bedoeld in het artikel 18.4, derde lid en artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht.
3. De burgemeester te machtigen namens het college de Brzo samenwerkingsovereenkomst Gelderland te ondertekenen. Procedure ­ B&W

-4-

Volgnr
Reg.nr. code srt. Afd. Onderwerp/voorstel/procedurevoorstel Datum Beslissing
12. BW09.0329/MA ADV3 Ruimte Opstarten van de vereiste vrijstellingsprocedure volgens artikel 19 lid 1 13-10-09 Conform advies. van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het realiseren van twee woningen op het perceel gelegen naast Dorpsstraat 6 te Hall. Voorstel:
1. In te stemmen met de bijgevoegde ruimtelijke onderbouwing en het opstarten van de wettelijk vereiste vrijstellingsprocedure volgens artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, voor het bouwen van twee vrijstaande woningen op het perceel plaatselijk bekend Dorpsstraat ongenummerd, gelegen naast nummer 6 te Hall;
2. De gemeenteraad voor te stellen een voorbereidingsbesluit te nemen op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening voor het perceel kadastraal bekend gemeente Brummen, sectie M, nummer 275;
3. Indien tijdens de inzageperiode geen zienswijzen worden kenbaar gemaakt, de procedure te vervolgen door het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar bij het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland en wanneer deze verklaring ontvangen is, de vrijstelling volgens artikel 19 lid 1 juncto 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te verlenen. Procedure ­ B&W ­ Raad


13. BW09.0340/PBZ ADV1 Ruimte Goederenvervoer over de IJssellijn 13-10-09 Conform advies. Voorstel:
1. De nieuwste ontwikkelingen omtrent het goederenvervoer over de IJssellijn. Procedure ­ B&W