Donner en Klijnsma enthousiast over initiatieven grote werkgevers

Minister Donner en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn enthousiast over de initiatieven van een aantal grote werkgevers om binnen hun bedrijf werkplekken te creëren voor personen met een arbeidsbeperking. Verheugend is vooral dat alle deelnemende werkgevers zelf hebben aangegeven meer mogelijkheden te willen bieden voor deze groep werknemers. Dit bleek uit een overleg tussen de bewindslieden en de werkgevers op woensdag 14 oktober waarbij de ervaringen en bevindingen werden besproken.

De werkgeversinitiatieven zijn van belang om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen bij een reguliere werkgever. Deze omslag staat centraal binnen de pilots "Werken naar vermogen" om de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking te verhogen en de nieuwe Wajong voor jonggehandicapten die per 1 januari 2010 van start gaat. De nadruk ligt bij alletwee op de arbeidsontwikkeling van de werknemer en het verhogen van de arbeidsparticipatie.

Initiatieven tegen personeeltekorten op lange termijn

Begin dit jaar startten bedrijven zoals NS, Nuon, NXP en Philips projecten om in het kader van hun lopende werkgelegenheidsinitiatieven werkplekken te creëren voor personen met een arbeidsbeperking. Telecomleverancier KPN, Ordina (consultancy en outsourcing) en Alliander (netwerkbedrijf voor energieleveranciers) sluiten zich aan bij dit initiatief. De bedrijven willen graag meer ervaring opdoen in het werken met de doelgroep. Dit vanuit het langetermijnperspectief waarin door de vergrijzing weer personeelstekorten worden voorzien.

Donner en Klijnsma willen met de aanpak die wordt ontwikkeld meer werkgevers bereid vinden werkplekken aan te bieden aan personen met een arbeidsbeperking. De projecten moeten ook duidelijk maken hoe beter tegemoet gekomen kan worden aan de vraag en behoefte van werkgevers om deze initiatieven te laten slagen.

Op 1 januari 2010 wordt de nieuwe Wajong van kracht. Die stelt de eigen mogelijkheden van jonggehandicapten om te werken meer centraal. Daarnaast zijn er pilots voor mensen met een arbeidsbeperking. De projecten die zich richten op meer werkplekken bij werkgevers maken onderdeel uit van vier pilots om de kansen van mensen met een arbeidsbeperking op de reguliere arbeidsmarkt te verbeteren. De pilots die zich richten op de sw-bedrijven en de werkpleinen zijn vrijdag 9 oktober van start gegaan. Voor de pilot waar de inzet van het instrument loondispensatie centraal staat moet een wettelijke basis worden gecreëerd. Het wetsvoorstel hiervoor is inmiddels aan de Tweede Kamer aangeboden. Het kabinet geeft met de pilots invulling aan het advies van de commissie fundamentele herbezinning Wsw (commissie De Vries) dat in oktober 2008 is uitgebracht. Deze commissie stelt maatregelen voor om te bevorderen dat meer mensen met een arbeidsbeperking, dan nu het geval is, aan de slag kunnen bij reguliere bedrijven.

Categorieën: Bestuur, Economie, Financiën, Migratie en integratie, Onderwijs en wetenschap, Overig, Recht, Sociale zekerheid, Werk, Zorg en gezondheid

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid