Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


1

> Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag
Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 Postbus 20018 2500 BJ Den Haag 2500 EA DEN HAAG www.minocw.nl

Onze referentie 158090

Uw brief van 11 september 2009

Uw referentie 2009Z13477/2009D40654

Datum 14 oktober 2009
Betreft Reactie m.b.t. bekostiging Versterking Cultuureducatie

De Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen (VCOG) heeft onlangs een brief aan de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gestuurd waarin zij ingaat op de bekostiging ten behoeve van cultuureducatie. Deze vereniging geeft in haar brief aan dat zij de oormerking van het cultuurbudget dat haar scholen via de regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs voor haar scholen ontvangen, heeft losgelaten. Dit omdat de vereniging constateert dat cultuureducatie in haar scholen een vaste plaats heeft gekregen. Het verzoek aan u is om te bevorderen dat, na de invoering van de automatische toekenning, in het vervolg ook de oormerking wordt opgeheven.
U heeft mij gevraagd om een reactie op deze brief.

Ik ben blij te horen dat cultuureducatie op de scholen van de Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen een vaste plaats heeft gekregen. Helaas is dit op de meeste scholen voor primair onderwijs nog niet altijd het geval. Dit is ook de reden dat bij het opstellen van de laatste regeling gekozen is voor het handhaven van de oormerking. Deze regeling loopt nog tot 2012. Een besluit over hoe de middelen ten behoeve van de versterking van cultuureducatie in het primair onderwijs na 2012 zullen worden uitgekeerd, moet nog genomen worden. De mogelijkheid om de oormerking los te laten, zal hierbij ook bekeken worden.

de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Sharon A.M. Dijksma

a
na 1 van 1 Pagi