Ministerie van Verkeer en Waterstaat


Datum 14 oktober 2009 2009Z15659
Onderwerp Kamervragen Bijlage(n)
Geachte voorzitter,

Mede namens de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie beantwoord ik hierbij de vragen van de leden Roefs en Kuiken aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over handhaving op het water door de waterpolitie naar aanleiding van een werkbezoek.


1. Herinnert u zich uw antwoorden op schriftelijke vragen van de leden Kuiken en Roefs over de aanpak van wateroverlast door snelle vaartuigen? 1)


1. Ja.


2. Hoe staat het met het door u toegezegde onderzoek naar aanvullende maatregelen, zoals verbalisering op kenteken en het intrekken van het vaarbewijs?


2. Een brief over mijn standpunt ten aanzien van kentekenregistratie en het innemen van het vaarbewijs wordt vóór het algemeen overleg over de crisis in de binnenvaart van 15 oktober aanstaande aan uw Kamer gestuurd.


3. Indien de aanvullende maatregelen zijn ingevoerd, is het dan alleen de (water)politie, die handhavend kan optreden?


3. Naast ambtenaren met een algemene opsporingsbevoegdheid zijn ingevolge de Binnenvaartwet ook ambtenaren van de andere (semi)overheidsdiensten, zoals de Inspectie Verkeer en Waterstaat, de Douane en het Havenbedrijf N.V. te Rotterdam, als toezichthouder aangewezen. Op dit moment worden alle overtredingen van de Binnenvaartwet nog strafrechtelijk gehandhaafd door de (water)politie. Als de artikelen 48 tot en met 50c van de Binnenvaartwet in werking treden, worden overtredingen van deze wet hoofdzakelijk bestuurlijk afgedaan. De minister van Verkeer en Waterstaat kan aan degene die in strijd handelt met de in de wet genoemde artikelen een bestuurlijke boete op laten leggen. Alleen overtredingen die de a
agina 1 van 2 P

openbare veiligheid in het geding brengen of kunnen brengen, worden dan Datum nog langs strafrechtelijke weg afgedaan. 14 oktober 2009

Ons kenmerk
4. Is het waar dat, om deze maatregelen in gang te zetten, eerst een VenW/DGLM/2009/2888 verplichting tot melding van de verkoop bij de RDW 2) en wetgeving, die intrekken van het vaarbewijs (zoals ook voor het rijbewijs) mogelijk maakt, nodig zijn?


4. Zie mijn antwoord op vraag 2.


5. Wanneer alleen de (water)politie handhavend kan optreden, hoe valt dit te rijmen met de nieuwe Binnenvaartwet, waarin op de voorwaarden verbonden aan het vaarbewijs alleen bestuursrechtelijk kan worden gehandhaafd en handhaving dientengevolge door de Inspectie Verkeer en Waterstaat dient te worden uitgevoerd?


5. Zie mijn antwoord op vraag 3.


6. Acht u het opportuun dat deze Binnenvaartwet op termijn bijna alleen bestuursrechtelijk kan worden gehandhaafd, vooral rekening houdende met de verkeersveiligheidsaspecten te water (vaarbewijsplicht, oververmoeidheid, bemanningstekorten) en het grote belang van Nederland/waterland als doorvoerland en poort naar Europa?


6. In de in juli 2009 in werking getreden Binnenvaartwet is de keuze gemaakt voor een bestuursrechtelijk sanctioneringsstelsel, waarbij het strafrecht geldt als sluitstuk. Deze keuze wordt ook ondersteund door het gedachtegoed van de Kabinetsnota Sanctiestelsels. Gevolg van deze keuze is dat in geval van een gedraging waardoor gevaar voor de openbare veiligheid ontstaat of kan ontstaan strafrechtelijke handhaving mogelijk blijft.


7. Hoever bent u met het uitwerken van het handhavingarrangement Binnenvaartwet dat volgens uw berichtgeving in de zomer van 2009 gepresenteerd zou worden?


7. Het maken van de afspraken met de verschillende handhavingspartners heeft helaas langer geduurd dan aanvankelijk was voorzien. Aan de uitwerking van de afspraken wordt momenteel hard gewerkt. Over de uitkomsten hiervan zal ik u in november 2009 informeren.


1) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2008-2009, nr. 1
2) Rijksdienst voor het Wegverkeer

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

J.C. Huizinga-Heringa
Pagina 2 van 2> Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag
De voorzitter van de Tweede Kamer Plesmanweg 1-6 der Staten-Generaal 2597 JG Den Haag Binnenhof 4 Postbus 20901 2500 EX Den Haag 2513 AA DEN HAAG T 070 351 61 71 F 070 351 78 95

Contactpersoon
- T -

Ons kenmerk VenW/DGLM/2009/2888