Gemeente Duiven


Rectificatie inzagetermijn Vastgesteld bestemmingsplan "Sporthal Spoorzone"


----------
Zoals eerder heeft kunnen lezen heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Sporthal Spoorzone vastgesteld op 5 oktober 2009. Helaas is in het eerdere bericht een foutieve inzagetermijn genoemd. De inzage voor het vastgestelde bestemmingsplan Sporthal Spoorzone start op 19 oktober 2009 en niet zoals eerder gepubliceerd op 15 oktober. Met ingang van 19 oktober 2009 ligt voor een ieder gedurende zes weken het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan "Sporthal Spoorzone" met bijbehorende stukken ter inzage in het gemeentehuis, sectorbalie Grondgebied. U kunt de betreffende stukken ook digitaal raadplegen.

Het bestemmingsplan "Sporthal Spoorzone" beoogt een actueel planologisch kader te scheppen voor de bestaande sporthal Endesprong en turnhal Mobilis en om de realisatie van een nieuwe sporthal inclusief bijbehorende horecavoorziening mogelijk te maken. Eveneens ziet het bestemmingsplan toe op de realisatie van een nieuw parkeerterrein inclusief de daarbij behorende verkeersontsluitingswegen en voet- en fietspaden.

Beroep
Op grond van artikel 8.2, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening kan een belanghebbende met ingang van 19 oktober 2009 gedurende zes weken tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren heeft gebracht.

Het indienen van een beroepschrift schort de inwerkingtreding van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet op. Bij een spoedeisend belang kan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verschuldigd. De hoogten van deze griffierechten zijn te vinden via www.raadvanstate.nl.

Informatie
Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen via: » vastgesteld bestemmingsplan Sporthal Spoorzone
Voor fysieke inzage van de stukken en verdere informatie kunt u zich wenden tot de sectorbalie Grondgebied. Deze balie is gevestigd aan de Kastanjelaan 3 te Duiven en is iedere werkdag geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur. Op maandagavond is deze balie tevens geopend van 18:00 uur tot 20:00 uur.