Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


Datum 14 oktober 2009
Betreft Werkprogramma 2009-2010 Rathenau Instituut

Hierbij bied ik u "het Werkprogramma 2009-2010" van het Rathenau Instituut aan.

De voorzitter van het Rathenau Bestuur merkt in zijn aanbiedingsbrief op dat de onderzoeken en activiteiten deels een vervolg zijn op het vorige werkprogramma. Daarnaast heeft het Rathenau Instituut, passend binnen de eigen taak, ook nieuwe thema's opgepakt en geagendeerd. Ook speelt het Rathenau Instituut waar mogelijk en wenselijk in op actuele ontwikkelingen en discussies.

In het werkprogramma zitten belangrijke onderwerpen zoals: onderzoek naar indicatoren om de waarde van wetenschap voor de samenleving uit te drukken, onderzoek naar de dynamiek van onderzoeksvelden en van onderzoeksgroepen, onderzoek naar de atlas van het Nederlandse onderzoekssysteem en onderzoek naar de werking van de instituties van het wetenschapssysteem. Recent is een rapport gepubliceerd over "management en prestaties van onderzoeksgroepen". Met het oog op het zichtbaar maken van (de gevolgen) van wetenschap en technologie op mens en maatschappij, besteedt het Rathenau Instituut meer tijd aan interactieve werkvormen, zoals debatten tussen burger- en expertpanels, symposiafestivals en workshops. In dat kader staan thema's zoals het bruikbare lichaam, grondstoffenhonger, preventiesamenleving en digitale hyperconnectiviteit centraal.

Het Rathenau Instituut heeft in dit werkprogramma meer dan vorige jaren synergie weten te realiseren tussen Technology Assessment en Science System Assessment.

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

dr. Ronald H.A. Plasterk

a
na 1 van 1 Pagi


> Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag
De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 Postbus 20018 2500 BJ Den Haag 2500 EA DEN HAAG www.minocw.nl

Onze referentie )WB/AI/09/158681