Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


Datum 14 oktober 2009
Betreft Behandeling brief over toepassing European Charter for Regional or Minority Languages

De Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft mijn reactie gevraagd op de brief van de Feriening Frysk Underwiis (FFU) waarin zij de Kamer alsnog reactie vraagt op haar brief van 15 september 2008.

Het gestelde in deze brief komt overeen met hetgeen de FFU heeft geschreven in haar bovenvermelde brief. Op 18 december 2008 heb ik u een afschrift van mijn antwoord daarop gezonden (niet-dossierstuk 2008-2009, 2008D23060, bijgevoegd). Zoals ik daarin heb aangegeven zal over de naar voren gebrachte zaken advies worden uitgebracht door de inmiddels geïnstaleerde stuurgroep Hoekstra en wacht ik met belangstelling de adviezen af.

de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Sharon A.M. Dijksma

a
na 1 van 1 Pagi

> Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag
De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 Postbus 20018 2500 BJ Den Haag
2500 EA DEN HAAG www.minocw.nl

Onze referentie PO/OO 158993