Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit

Aan
Marktpartijen

Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer ir. M.G.J. Meijers OPTA/AM/2009/202802 (070) 315 92 88 Datum Onderwerp Bijlage(n) 14 oktober 2009 09.0043.23 Uitnodiging deelname Industry Group doorgifte

Geachte mevrouw, heer,

In de op 5 maart 2009 door het college van OPTA gepubliceerde marktanalysebesluiten is voor UPC1 en Ziggo2 bepaald dat zij dienen te voldoen aan redelijke verzoeken om (i) doorgifte van rtv-signalen (hierna: doorgifte) en (ii) het op wholesaleniveau leveren van de analoge rtv-signalen en de aansluiting op hun omroeptransmissieplatform (hierna: WLR-C).

UPC en Ziggo dienen beide vormen van toegang onder gelijke omstandigheden onder gelijke voor- waarden te verlenen zowel aan derden als aan zichzelf, en de op grond van de toegangsverplichting te leveren diensten en bijbehorende faciliteiten dienen door UPC en Ziggo te worden opgenomen in een openbaar referentieaanbod. Tevens geldt er voor deze diensten en bijbehorende faciliteiten een tarief- verplichting.

Zowel de totstandkoming van het referentieaanbod, met daarbij de operationalisering van WLR-C en doorgifte tot afneembare diensten, als de tarifering van WLR-C en doorgifte vergen nog een implemen- tatieproces. Dit implementatieproces is gedefinieerd in paragraaf 13.6 van de betreffende marktanaly- sebesluiten.


1. Stand van zaken implementatieproces WLR-C

Het implementatieproces voor WLR-C is in mei 2009 gestart, en in de periode mei 2009 tot medio au- gustus 2009 hebben vijf bijeenkomsten van de door OPTA georganiseerde Industry Group WLR-C (hierna: IG WLR-C) plaatsgevonden. Onderwerp van bespreking waren de door UPC en Ziggo gepu- bliceerde referentieaanbiedingen WLR-C en hun voorstellen voor operationalisering van deze dienst in


1 Analyse van de wholesalemarkt voor doorgifte van rtv-signalen via en het op wholesaleniveau leveren van de aansluiting op het omroeptransmissieplatform van UPC in het verzorgingsgebied van UPC (besluit met kenmerk OPTA/AM/2009/202374).
2 Analyse van de wholesalemarkt voor doorgifte van rtv-signalen via en het op wholesaleniveau leveren van de aansluiting op het omroeptransmissieplatform van Ziggo in het verzorgingsgebied van Ziggo (besluit met kenmerk OPTA/AM/2009/202373). OPENBARE VERSIE 1

hun organisatie.

Op dit moment heeft het college de implementatiebesluiten WLR-C in voorbereiding, waarin het colle- ge mede op basis van de resultaten van de IG WLR-C aan UPC en Ziggo aanwijzingen geeft tot wijzi- ging van hun referentieaanbiedingen WLR-C en zich uitspreekt over de wijze waarop UPC en Ziggo WLR-C dienen te operationaliseren. Het college gaat er van uit deze implementatiebesluiten nog in oktober in ontwerp te publiceren, waarna marktpartijen binnen een termijn van zes weken hun ziens- wijze op deze ontwerpen aan het college kenbaar kunnen maken. Na deze periode van zes weken zal het college vaststellen of de ontvangen zienswijzen aanleiding geven om de ontwerpbesluiten aan te passen. Het college verwacht de publicatie van de finale implementatiebesluiten in de tweede helft van januari 2010.

Naast de voorbereiding van de implementatiebesluiten WLR-C beoordeelt het college op dit moment de door UPC en Ziggo voor WLR-C ingediende kostentoerekeningssystemen en tariefvoorstellen. Ook bij dit traject zijn marktpartijen door middel van hun deelname aan een Industry Group betrokken. Het college verwacht de tariefbesluiten WLR-C medio november in ontwerp te publiceren.


2. Start implementatieproces doorgifte

Ten aanzien van doorgifte is in de marktbesluiten bepaald dat UPC en Ziggo binnen een termijn van twee maanden nadat het college daartoe de opdracht heeft verstrekt een eerste schriftelijk voorstel voor het referentieaanbod doorgifte bij het college moeten indienen, alsmede een eerste schriftelijk voorstel voor de wijze waarop doorgifte door hen geoperationaliseerd zal worden. Ziggo en UPC die- nen beide voorstellen op het moment van indiening bij het college tevens op hun website te publiceren.

Het college heeft UPC en Ziggo op 1 september om de betreffende voorstellen verzocht, wat betekent dat OPTA de voorstellen uiterlijk maandag 2 november 2009 verwacht.

De bespreking van deze voorstellen tussen UPC en Ziggo en marktpartijen wordt door het college georganiseerd in de Industry Group doorgifte (IG doorgifte), die door OPTA zal worden voorgezeten.

2.1 Uitnodiging tot deelname aan IG doorgifte

Bij deze nodigt het college marktpartijen uit om zich voor deelname aan de IG doorgifte aan te melden. Aanmelding dient te geschieden uiterlijk vrijdag 13 november 2009 door middel van een e-mail aan doorgifte@opta.nl, onder vermelding van de naam of namen van de personen die namens uw onder- neming zullen deelnemen, inclusief hun contactgegevens. Overigens behoudt het college zich het recht voor om ten aanzien van de omvang en samenstelling van de klankbordgroep enige beperkingen op te leggen.

OPENBARE VERSIE 2

2.2 Eerste bijeenkomst IG doorgifte

De eerste bijeenkomst van de IG doorgifte zal zijn op donderdag 26 november 2009, van 14.00 tot uiterlijk 16.30 uur en ten kantore van OPTA. Deze bijeenkomst zal enerzijds gewijd zijn aan het verde- re proces (planning, prioritering, werkafspraken) en anderzijds aan een eerste bespreking van de dan voorliggende referentieaanbiedingen en operationaliseringsvoorstellen.


3. Ten slotte

Het college vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met nadere vragen kunt u zich wenden tot de in het briefhoofd vermelde contactpersoon.

Hoogachtend,

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, namens het college,
Plv. afdelingshoofd afdeling Markten

drs. J.G.J. Keetelaar