Gemeente Spijkenisse


Gemeente gaat met actieplan recessie te lijf

14 oktober 2009

De economie krimpt fors, de werkloosheid loopt hard op. De recessie slaat overal in Nederland toe, ook in Spijkenisse.

Burgemeester en wethouders hebben daarom een actieplan opgesteld om ook plaatselijk de recessie te lijf te gaan.

Sleutelwoord in de maatregelen is scholing.

De aanvankelijke doelstelling van het college - 25 % minder mensen in de bijstand aan het einde van deze collegeperiode - blijkt onder de huidige economische omstandigheden niet meer haalbaar. Die doelstelling is dan ook omgezet in een meer algemeen streven: het bevorderen van de uitstroom op langere termijn. Het actieplan bevat diverse maatregelen, die vooral een schep bovenop bestaande inspanningen betekenen.

Van sollicitatie- naar scholingsplicht
De nadruk bij het re-integratiebeleid wordt verlegd van sollicitatieverplichting naar scholingsverplichting. Dat spoort ook met de extra miljoenen die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor om-, bij- en nascholing beschikbaar stelt. De scholing die gemeente en UWV Werkbedrijf hun klanten aanbieden, richt zich in eerste instantie op de tekortsectoren onderwijs en zorg, maar ook op sectoren waarvan de verwachting is dat zij na de recessie weer met personeelstekorten kampen, zoals de bouw en de transportsector. Zo is inmiddels een project gestart met het Scheepvaart- en Transport College in Rotterdam om mensen op te leiden voor de begeleiding van kolentransporten.

De om-, bij- en nascholing kan verzorgd worden door het reguliere onderwijs en via beroepsbegeleidende leerwegtrajecten. Daarbij werken kandidaten twintig uur per week en gaan ze één dag per week naar school. Om werkgevers te stimuleren `BBL-kandidaten' aan te nemen, kan de gemeente als risicodrager optreden. Dat betekent onder meer dat bij ziekte van de kandidaat de gemeente zijn of haar loon doorbetaalt. Verder worden via het officieel - via certificaten - erkennen van verworven competenties (EVC) mensen aan startkwalificaties geholpen. Dit verlaagt de drempel om een switch te maken.

Work First
Daarnaast gaat Spijkenisse, samen met het UWV Werkbedrijf, door met het activeren en actief houden van bijstandsgerechtigden, onder meer via participatiebanen (waarmee zij met behoud van uitkering werkervaring kunnen opdoen). Ook blijven jongeren prioriteit krijgen. Verder gaat Spijkenisse door met Work First: werkzoekenden die een uitkering aanvragen, krijgen meteen werk aangeboden. Want hoe sneller je daarmee begint, hoe groter de kans op een succesvolle terugkeer op de arbeidsmarkt.

Aandacht voor zelfstandigen
Extra menskracht om werkzoekenden te begeleiden, tijdelijk minder procedures om re-integratieactiviteiten in te kopen, voorlichting op scholen over de nadelige gevolgen van voortijdig schoolverlaten en meer aandacht voor het ondersteunen van ondernemers maken het pakket compleet. Die extra aandacht voor ondernemers bestaat bijvoorbeeld uit microkredieten en voorlichting over de bestaande ondersteuningsregelingen, zoals bijstand voor zelfstandigen.