Gemeente Bloemendaal

NOTULEN Van de vergadering van burgemeester en wethouders van dinsdag 13 oktober 2009

Registratienummer: 2009030987

Aanwezig De heer R.Th.M. Nederveen burgemeester De heer T. Kokke wethouder De heer T. Bruggeman wethouder Mw. A. Schep wethouder De heer mr. A.Ph. van der Wees gemeentesecretaris

Nr. Reg.nr.

001 Externe activiteiten. Wethouder Kokke is op woensdag 14 oktober a.s. om 16.00 uur aanwezig bij de opening van het nieuwe kantoor van Dura Vermeer in de Cruqius.

Wethouder Schep neemt deel aan het Klimaatkaravaan-debat over de energiecoöperatie op donderdag 15 oktober aanstaande van 13.00 ­ 17.00 uur in De Lichtfabriek te Haarlem.

Wethouder Bruggeman zal op donderdag 15 oktober a.s. om 14.30 uur aanwezig zijn bij de feestelijke opening van de aanschaf voor de 2 laatste digitale schoolborden bij de Josephschool, Bispinckpark 31 te Bloemendaal.

Wethouder Kokke zal op woensdag 21 oktober 2009 om 13.30 uur het startschot verrichten voor een sportieve sport en spelmiddag voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar op het cricketveld aan de Donkerelaan te Bloemendaal.

Op vrijdag 23 oktober a.s. tussen 16.00 ­ 17.00 uur zal wethouder Kokke (ter vervanging van de burgemeester) in het kader van "Nederland leest" het boek "Oeroeg" in de bibliotheek Duinrand uitdelen en signeren

Wethouder Bruggeman zal aanwezig zijn tijdens de feestelijke bijeenkomst rondom de bouw van het Herman Harms Hofje op de locatie Bennebroek van GGZ inGeest, Rijksstraatweg 113 op dinsdag 27 oktober 2009, 15:30 uur.


002 2009029722 Concept beleid renovatie laanbomen. Het college heeft het concept-beleid renovatie laanbomen opiniërend besproken en wacht het definitieve stuk af.

-2-


003 2009027675 Benoeming buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand. Het college besluit de heer R.Th.M. Nederveen met ingang van 1 juli 2009 voor de duur van het burgemeesterschap te benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.


004 2009030257 Herbenoeming trouwambtenaar. Het college besluit de heer R.A. Heerze met ingang van 25 juli 2009 voor de duur van één jaar te herbenoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.


005 2009030602 Statutenwijziging dochtermaatschappij van De Meerlanden NV. Het college besluit:

1. in te stemmen met deze statutenwijziging;
2. wethouder Schep te machtigen conform ad 1 te stemmen.


006 2009030428 Gunning Europese aanbesteding trapliften. Het college besluit:

1. voornemens te zijn de levering van trapliften per 1 januari 2010 te gunnen aan de firma Otto Ooms;
2. reeds nu de gunning definitief te maken indien er geen procedures gestart worden binnen de gestelde termijn.


007 2009029366 Legen parkeerautomaten Bloemendaal-Dorp. Het college besluit:

1. de bestaande overeenkomst met Brink's Nederland uit te breiden t.b.v. de geldgaring van de parkeerauto-maten in Bloemendaal-Dorp;
2. de met de N.V.D. gesloten overeenkomst t.b.v. het assisteren van de gemeentelijke parkeercontroleurs bij het legen van de parkeerautomaten te beëindigen.


008 2009030554 Regionale adviescommissies detailhandel. Het college besluit:

1. ten behoeve van het instellen van de regionale adviescommissies detailhandel te kiezen voor een indeling in twee regio's, t.w. Noord- Holland Noord en Noord-Holland Zuid;
2. de provincie Noord-Holland te informeren.


009 2009030379 Logopedie Bennebroekse basisscholen. Het college besluit:

1. in het kader van de harmonisatie van beleid, in te stemmen met de uitbreiding van het aantal uren logopedie met 5,5 uur per week ten behoeve van de drie Bennebroekse basisscholen;
2. een bedrag van 9.125,-- structureel in mindering te brengen op het budget "overige lasten logopedie" ten behoeve van het budget salariskosten.

-3-

010 2009029719 Jaarverslag 2008 Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten Midden- en Zuid-Kennemerland. Het college besluit:

1. kennis te nemen van het Jaarverslag 2008 Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten Midden- en Zuid- Kennemerland;

2. de raad te informeren.

011 2009028745 Jaarverslag Leerplicht schooljaar 2008-2009 (raadsvoorstel). Het college besluit het raadsvoorstel vast te stellen en voor te leggen aan commissie en raad.

012 2009029835 Lokale prioriteiten 2010 en evaluatie 2008 politieteam Duinrand Het college besluit:

1. de 'evaluatie-overzichten Bloemendaal 2008' en het voorstel `lokale prioriteiten 2010' vast te stellen en voor te leggen aan de commissie Bestuur en Middelen en
2. de wijkscan voor kennisgeving aan te nemen en de raad hierover te informeren.

013 2009028625 Regionaal convenant Geïntegreerde Decentrale Aanpak Georganiseerde Misdaad.
Het college besluit:
in te stemmen met het convenant en de burgemeester de overeenkomst te laten ondertekenen.

014 2009026310 Vaststelling jaarrekening 2008 Tetterode sporthal. Het college besluit:

1. de jaarrekening van de Maatschappij Sporthal Bloemendaal BV vast te stellen;

2. hiervan mededeling te doen aan Loyens en Loeff.

015 2009029295 Plaatsen noodlokalen Julianaschool, Willem de Zwijgerlaan 120.
Het college besluit:

1. in principe medewerking te verlenen voor een tijdelijke ontheffing ex artikel 3.22 Wro voor het plaatsen van 130 m2 aan noodlokalen op het binnenterrein voor de Julianaschool te Overveen voor een periode van maximaal vijf jaar;

2. als aanvullende voorwaarde te stellen dat de noodgebouwen worden verwijderd uiterlijk drie weken na ingebruikname van de permanente uitbreiding van de Julianaschool;
3. de aanvraag te publiceren.

016 2009030640 Ontheffing bouwplan Enschedeweg 24. Het college besluit:

1. in principe medewerking te verlenen aan een binnenplanse ontheffing ex artikel 10 lid 7 van het bestemmingsplan Hoogh Duijne;
2. na een positief welstandsadvies en positieve bouwplantoets het ontwerp ontheffingsbesluit te publiceren.

-4-

017 2009029390 Principeverzoek Thijsse's Hof, Mollaan 4. Het college besluit:

1. in principe medewerking te willen verlenen aan de plannen van Thijsse's Hof om op het perceel Mollaan 4 te Bloemendaal een groter instructielokaal op te richten;
2. als voorwaarde aan de ontwikkeling te verbinden dat de maximale hoogte van het nieuwe instructielokaal 4,5 meter zal bedragen;
3. als voorwaarde aan de ontwikkeling te verbinden dat te plaatsen hekken niet hoger zullen zijn dan de bestaande afscheidingen langs de Mollaan en bovendien in een donkere kleur zullen worden uitgevoerd.

018 2009030288 Verkeersmaatregelen Bornwaterschool. Het college besluit:

1. de parkeerplaats tussen de inrit van Vijverweg 37 en de ingang van de Bornwaterschool te reserveren voor schoolbusjes, op werkdagen van
08.00-09.00 uur en van 15.00 tot 16.00 uur.
2. het stopverbod op het zebrapad te ondersteunen met borden E02 (stopverbod).


019 2009030211 Vervangen flexibele drempels Kennemerweg. Het college besluit:

1. de flexibele verkeersdrempels in de Kennemerweg te verwijderen en te vervangen door asfaltdrempels voor 50 km/uur met een hoogte van 8 centimeter;

2. de raad te informeren.


020 2009029828/ Ontwerpstructuurvisie Zandvoort "Parel aan Zee+"
2009030817 Het college besluit:
Het college besluit in te stemmen met de zienswijze aan de gemeente Zandvoort.


021 RONDVRAAG.

1. De wijkschouw in Bennebroek vindt plaats op 2 november a.s. van 16:00-18:00 uur;
2. het college aanvaardt de schenking van een zeefdruk van het Landschap Noord-Holland