Gemeente Lopik

GEMEENTE LOPIK Onderwerp: Gemeente Lopik blijft deelnemen in P projecten Gebiedscommissie

In de media is de indruk gewekt dat de gemeente Lopik, als gevolg van bezuinigingen, deelname aan projecten van de Gebiedscommissie De E Utrechtse Waarden zal afbouwen. Dit is echter niet het geval.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad voorstellen R gedaan om tot een sluitende begroting te komen. Daarbij zijn forse bezuinigingen onvermijdelijk, zoals verlagen van subsidies en schrappen van niet-wettelijke taken. Het afbouwen van deelname aan projecten van de Gebiedscommissie De Utrechtse Waarden is echter niet aan de orde. In de bezuinigingsvoorstellen S wordt alleen voorgesteld een deel van de opbrengst van de toeristenbelasting ( 15.000,-) te bestemmen voor de projecten van de Gebiedscommissie. De onttrekking aan de algemene reserve voor projecten van de Gebiedscommissie kan hiermee worden verlaagd naar 85.000,- (dit was 100.000,-). B Alle bezuinigingsvoorstellen van het college zullen worden behandeld tijdens de begrotingsraad op 3 november 2009 van 13.00 uur tot circa 18.00 uur. De gemeenteraad zal dan besluiten welke bezuinigingsvoorstellen wel en welke niet E zullen worden overgenomen. De begrotingsraad is openbaar en daarmee voor iedereen toegankelijk. De bezuinigingsvoorstellen zijn te raadplegen op www.lopik.nl, zowel op de homepage als via de knop Actueel > Nieuws. R Gebiedscommissie De Utrechtse Waarden De gebiedscommissie De Utrechtse Waarden bestaat uit een vertegenwoordiging van de gemeenten Lopik, Montfoort, Oudewater en I IJsselstein, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, diverse belangenorganisaties en de provincie Utrecht. De Utrechtse Waarden voert de Agenda Vitaal Platteland van de provincie Utrecht uit, een programma dat doorloopt tot 2013. De doelen zijn het versterken van de sociaaleconomische C vitaliteit, landschap en cultuurhistorie en natuur.

Lopik, 14 oktober 2009. H