Gemeente Delfzijl

College van burgemeester en wethouders

Besluitenlijst 13 oktober 2009

Nr. Verantwoordelijk 1 Het algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2008 EG De derde wijziging van het algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2008 vaststellen.
2 Benoeming leden hoofdstembureau EG De in de toelichting vermelde personen te benoemen tot lid van het hoofdstembureau.
3 Aangaan convenant geïntegreerde decentrale aanpak van de EG georganiseerde criminaliteit
1. in te stemmen met deelname van de gemeente in het RIEC Noord en ondertekening door de burgmeester van het regionaal Gemandateerde van het convenant geïntegreerde decentrale aanpak van de georganiseerde misdaad; 2. in te stemmen met deelname van de gemeentelijke diensten in het lokale team ter uitvoering van het regionaal convenant conform deze bijlage;
3. de raad via een brief vooraf informeren over het voornemen om het convenant aan te gaan.
4 Verlenen milieuvergunning onder het stellen van voorschriften RvdM 1. Zienswijze gegrond verklaren en extra voorschriften aan milieuvergunning toevoegen
2. het verlenen van een milieuvergunning aan een melkveehouderij met 700 melkkoeien en 392 stuks jongvee aan de Kloosterlaan 21b te Wagenborgen onder het stellen van voorschriften. 5 Mandaatverstrekking inzake Wet Investering in Jongeren (WIJ) MJ De ISD mandateren voor de uitvoering van de Wet Investering in Jongeren
6 Subsidieverlening aan het Jeugdsportfonds Groningen MJ Het Jeugdsportfonds Groningen een subsidie van 20 .000 te verlenen

op declaratiebasis.
7 Subsidieverlening VVE materiaal Catalpa TvdV 1. Catalpa een subsidie verlenen van 6400,- om ma teriaal voor

VVE piramide aan te schaffen
2. Dekking voor dit bedrag te vinden in het OAB budget 8 WMO verordening TvdV De Wmo verordening ter vaststelling aan te bieden aan de raad. 9 Quick Scan Wmo loket TvdV 1. het Wmo kantoor de opdracht geven om de Quick Scan van het Wmo loket Delfzijl uit te voeren; 2. voor het bedrag van 10.000,- dekking te zoeken onder de post

Wmo projecten.
Besluitenlijst 6 oktober 2009

Nr. Onderwerp Verantwoordelijk 1 Aanvraag terrasvergunning RvdM
- de aanvraag terrasvergunning impliciet ook te beschouwen als een aanvraag om `ondersteunende horeca'
- de aanvraag om ondersteunende horeca en een terrasvergunning te weigeren.
2 Verzoek om vergoeding planschade RvdM 1. de aanvraag om planschadevergoeding toe te wijzen; 2. de schade op basis van het advies vast te stellen op 7.500,-,

dit bedrag te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag om schadevergoeding te weten 16 april 2009, tot aan de dag van de uitkering van de schadevergoeding;
3. Terugbetaling van de heffing van 300,00

3 Advies van de Commissie bezwaarschriften algemene zaken en RvdM beslissing op bezwaar tegen geweigerde bouwvergunning voor het bouwen van een mestfoliebassin met hekwerk op het perceel gelegen aan de Warvenweg 19z te Wagenborgen. Het advies van de Commissie bezwaarschriften algemene zaken over te nemen en:
1. het ingediende bezwaarschrift ongegrond te verklaren en 2. het bestreden besluit onder aanpassing van de motivering in stand te laten.
4 Verzoek om aanlegvergunning voor het verleggen van een RvdM bestaande watergang nabij de Kloosterweg 15 te Krewerd. De gevraagde aanlegvergunning voor het verleggen van de watergang Groephamstertocht / Oude Maar niet te verlenen.


---- --