Gemeente Duiven


Uitbreiding: Uitbreiding IKEA Duiven


----------
Gisteren heeft het college van burgemeester en wethouders van Duiven besloten medewerking te verlenen aan de uitbreidingsplannen van IKEA. Deze plannen passen in het gemeentelijk beleid, dat aansluit op de visie voor bedrijventerrein Nieuwgraaf. De visie is ontwikkeld in samenwerking met de provincie Gelderland en de Stadsregio Arnhem-Nijmegen en beoogt o.a. revitalisering van het bedrijventerrein, intensief ruimtegebruik en het EPO-beleid.

De IKEA-vestiging is een beeldbepalend bedrijf op het bedrijventerrein Nieuwgraaf en is gelegen op een zichtlocatie aan de snelweg A12. De huidige winkel past niet meer in het hedendaagse tijdsbeeld en sluit niet meer volledig aan bij de internationale formule van IKEA. Vandaar de gewenste upgrading.

De winkelruimte vergroot van ca. 23.000 m² b.v.o. tot ca. 38.000 m² b.v.o. De beoogde uitbreiding kan op het eigen bestaande bedrijfsperceel worden gerealiseerd, voor een belangrijk deel op het bestaande parkeerterrein. Om ook in de toekomst voldoende parkeerplaatsen te kunnen bieden, wordt het grootste deel van het huidige parkeerterrein omgebouwd tot een parkeergarage. Het bestaande naastgelegen bedrijfsgebouw, dat momenteel deels wordt gebruikt door IKEA en deels door andere bedrijven, zal worden gesloopt. De ruimte die dan vrijkomt is nodig om het hele plan te kunnen realiseren.

Wat de ontsluiting betreft wordt direct aangesloten op de Nieuwgraaf. Hier zal een rotonde worden aangelegd. De bestaande straat de Biograaf komt dan te vervallen.

Duurzaam
Duurzaam bouwen en aandacht voor mens en milieu is sinds jaar en dag opgenomen in de wereldwijde bedrijfsfilosofie van IKEA. In de bijlage wordt onder meer een kort overzicht gegeven van milieuvriendelijke maatregelen die IKEA hanteert bij haar verbouw- en nieuwbouwprojecten. Ook meer gedetailleerde informatie aangaande de uitbreiding is terug te vinden in de bijlage.

Bijlage bij persbericht Uitbreiding IKEA -14 oktober 2009

Stedenbouwkundige plan
Het stedenbouwkundige plan gaat uit van een vormverandering van het bestaande bedrijfsperceel waarbij de bestaande straat Biograaf komt te vervallen. Op deze wijze ontstaat ruimte voor zowel een vergroting van de bedrijfsbebouwing als voldoende parkeergelegenheid.
De uitbreiding van de bedrijfsbebouwing vindt plaats aan de voorzijde van de huidige store. Over de gehele breedte van het gebouw wordt hier nieuwbouw gerealiseerd. IKEA krijgt hiermee dus een nieuwe 'voorgevel'. De nieuwe centrale entree sluit aan op een aantrekkelijk verblijfsplein waar niet kan worden geparkeerd. Op dit verblijfsplein is ruimte voor een fietsenstalling alsmede voor een kinderspeelplaats. Het bedrijfsperceel wordt voor het overige gedeelte gebruikt voor parkeren. Ter hoogte van de aansluiting op de Nieuwgraaf wordt een rotonde gerealiseerd om de doorstroming van het verkeer te bevorderen. Hierop sluit een verdeelweg aan richting de parkeergarage en het parkeerterrein op maaiveld voor de parkeergarage. De bedoeling is dat de reguliere klanten parkeren in de parkeergarage. Het parkeerterrein op maaiveld is alleen bedoeld voor hoge voertuigen.
De expeditie bevindt zich net als in de huidige situatie aan de achterzijde van het bedrijfsgebouw (zuidoostzijde). Hierin wordt ten opzichte van de huidige situatie niets veranderd.
De parkeergarage wordt op maaiveld gebouwd (geen kelder) en wordt uitgevoerd in 3 bouwlagen. Aangezien ook op het dak wordt geparkeerd, is sprake van 4 parkeerlagen (parkeerdekken). Hiernaast wordt de mogelijkheid open gehouden om in de toekomst nog één parkeerdek aan de parkeergarage toe te voegen. In dit geval zou de parkeergarage bestaan uit 4 bouwlagen en 5 parkeerdekken.

Programma
Het functioneel/ruimtelijke programma is door IKEA als volgt vastgesteld: .. ca. 38.000 m2 b.v.o. (NEN 2580), waarvan ca. 75% voor de klant toegankelijke winkel- en horecaruimte. De overige ruimte betreft niet voor de klant toegankelijke ruimte, zoals magazijn, kantoor en personeelsruimte, technische ruimte en logistieke ruimte voor besteldiensten. Op dit moment heeft IKEA Duiven ca. 23.000 m2 b.v.o. ..Uitgangspunt blijft het aanbieden van een herkenbaar assortiment, waarvan 60-65% in wonen en 35-40% in overig assortiment; zoals huishoudelijk, planten en horeca. .. In totaal wordt het aantal parkeerplaatsen met 500 stuks vergroot tot bijna 1.710 (in de huidige situatie zijn er 1.150 parkeerplaatsen op maaiveld). Deze parkeerplaatsen worden grotendeels gerealiseerd binnen een gebouwde parkeervoorziening (parkeergarage) bestaande uit 3 bouwlagen (en 4 parkeerdekken). In de toekomst is het mogelijk nog een extra bouwlaag op de parkeergarage te realiseren. Hiermee kunnen nog eens bijna 400 parkeerplaatsen gerealiseerd worden en komt het totaal op 2.090 parkeerplaatsen.

Architectuur en beeldkwaliteit
Gekozen is voor een eenvoudige architectonische vormgeving, aansluitend op de bestaande bebouwing. De entree wordt architectonisch verbijzonderd (kleiner bouwdeel dat uitsteekt uit de hoofdmassa). De entree wordt ook duidelijk aangegeven door de afwijkende kleurstelling (geel tegenover grotendeels blauw voor het bedrijfsgebouw als geheel). De gebruikte kleurstelling maakt het bedrijfsgebouw duidelijk herkenbaar als een IKEA-vestiging. De externe presentatie van het gebouw naar de A12 kan worden versterkt door de plannen. De parkeergarage wordt (deels) herkenbaar vormgegeven. Uitgangspunt is dat het kleurgebruik van het hoofdgebouw (blauw en geel), op ondergeschikte bouwdelen na, niet voor de parkeergarage wordt voortgezet. Hiermee wordt een te overheersend beeld voorkomen. Het kleurgebruik bij de parkeergarage dient om die reden hoofdzakelijk ingetogen te zijn.
Om vanaf de zijde van de A12 een te massaal ruimtelijk beeld te voorkomen, wordt er een 'knip' gemaakt in de bouwdelen van de parkeergarage en het bedrijfsgebouw. Hiermee ontstaat ruimte voor een klein groengebiedje met opgaande begroeiing en wordt het beeld van één massale wand langs de A12 tegengegaan.

Landschappelijke inpassing
Het bedrijf is gelegen op het bedrijventerrein Centerpoort-Nieuwgraaf. Ook na de beoogde uitbreiding zijn het gehele bedrijfsperceel en de bedrijfskavel niet van een schaal en omvang die afwijken van de aanwezige 'korrelgrootte' van het bedrijventerrein. In de directe nabijheid bevinden zich meerdere bedrijven met een grote schaal, zoals bijvoorbeeld de Makro en de Praxis.
Aan de zijde van de A12 wordt een goede landschappelijke inpassing bereikt door het gebouw niet als één 'wand' te realiseren. De bebouwing valt uiteen in twee duidelijke onderdelen, het bedrijfsgebouw zelf (de 'shop') en de parkeergarage. De huidige groene rand tussen het tracé van de A12, inclusief de waterpartij blijft in de plannen ongemoeid. Ook wordt er een klein groen gebiedje aan deze groene rand toegevoegd.

Verkeer
De bestaande straat de Biograaf zal geheel komen te vervallen. Ter plaatse wordt voor rekening van IKEA een rotonde aangelegd.
Op de Rivierweg en de op- en afritten van en naar de A12 worden capaciteitsverruimende maatregelen uitgevoerd. 25% van de kosten hiervan neemt IKEA voor haar rekening. Hiermee neemt IKEA haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een goede verkeersafwikkeling.
Als deze wijzigingen aan de wegenstructuur zijn doorgevoerd, worden er geen verkeerskundige problemen meer verwacht.

Duurzaamheid
Duurzaam bouwen en aandacht voor mens en milieu zijn wereldwijd sinds jaar en dag onderdeel van de bedrijfsfilosofie van IKEA. Hieronder een kort overzicht van milieuvriendelijke maatregelen die IKEA hanteert bij haar verbouw- en nieuwbouwprojecten. algemene uitgangspunten voor IKEA internationaal betreffende duurzaamheid .. Ten opzichte van 2005 dient het energieverbruik 25% efficiënter te worden; ..Op lange termijn dienen alle IKEA vestigingen, fabrieken en kantoren op hernieuwbare energie te draaien;
.. Alle nieuwe gebouwen zoveel mogelijk voorbereiden op het gebruik van biobrandstof, geothermische verwarming en zonne- of windenergie; .. In alle vestigingen worden conventionele lichtbronnen vervangen door energiezuinige;
.. Temperatuurregulatiesystemen, bewegingssensoren t.b.v. energiebesparing worden zoveel als mogelijk toegepast;
.. In overleg met het WWF maakt IKEA afspraken met leveranciers over het besparen van energie en het minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. specifieke milieuvriendelijke maatregelen uitbreiding IKEA Duiven .. Toepassen van zoveel mogelijk algemeen aanvaarde "DUBO"-maatregelen uit het Nationaal Pakket Duurzaam bouwen waaronder:
.. Efficiënt materiaalgebruik in soorten en hoeveelheden; ..Gebruik maken van herbruikbare bouwmaterialen;
.. Afvalscheiding in de bouw- en gebruiksfase;
.. Streven naar (demontabele) geprefabriceerde bouwdelen; .. Toepassen van energiezuinige verlichting;
.. Toepassen van een gebouwbeheersysteem met optimalisatie voor energieverbruik; .. Toepassen van een LTEO (Lange Termijn Energie Opslag)-installatie;