Gemeente Amersfoort

Persbericht Gemeente Amersfoort - woensdag 14 oktober 2009

Amersfoort vermindert regeldruk

De gemeente Amersfoort blijft werken aan het verminderen van de regeldruk. Een extern onderzoek naar de mogelijkheden voor deregulering concludeert dat de gemeente al veel stappen heeft gezet, en geeft aanbevelingen voor verdere mogelijkheden. Burgemeester en wethouders hebben de gemeenteraad voorstellen gedaan voor de concrete regelingen die de gemeente kan aanpassen.

Adviesbureau BMC heeft op verzoek van de gemeente de administratieve lastendruk tegen het licht gehouden. Van 12 producten is onderzocht of de regels gemakkelijker kunnen. Vooral voor ondernemers leidt dit tot vermindering van de regeldruk en administratieve lasten. De dienstverlening, die bij de gemeente hoog in het vaandel staat, wordt daarmee verbeterd.

Terras-, object- en kapvergunningen afgeschaft
Er komt er een einde aan de terrasvergunning; in plaats daarvan worden algemene regels opgesteld met duidelijke criteria. De vergunning voor het plaatsen van objecten op de openbare weg (zoals steigers of containers) wordt eveneens afgeschaft. Er komen algemene regels om bepaalde activiteiten en gebieden te kunnen blijven reguleren. De kapvergunning wordt afgeschaft en vervangen door een 'beschermde-bomenlijst'. Dat betekent dat mensen die een boom willen kappen, dat mogen doen - tenzij de boom op de lijst staat.

Vergemakkelijken
Er komt een nieuw concept voor integrale vergunningverlening voor horeca. De exploitatievergunning voor horecabedrijven wordt echter niet afgeschaft, omdat de gemeente het belangrijk vindt om te kunnen blijven optreden voor bescherming van de openbare orde en veiligheid en tegen overlast. Speelautomaten worden in de toekomst voor onbepaalde tijd vergund. Met de invoering van een nieuw systeem, wordt het afgeven van parkeervergunningen gedigitaliseerd en daarmee vergemakkelijkt.

Aansprakelijk
Sommige adviezen van BMC worden niet overgenomen door burgemeester en wethouders. In- en uitritvergunningen blijven bijvoorbeeld bestaan, omdat de gemeente aansprakelijk blijft voor de kwaliteit van de weg. Het afschaffen van de reclamevergunningen ziet het college ook niet zitten; wel wordt onderzocht of de huidige regelgeving kan worden vereenvoudigd. Voor een nieuw systeem voor bouwvergunningen wordt gewacht op goedkeuring door het ministerie van VROM.

Ruimte geven
"Zeker met de huidige economische omstandigheden willen we ondernemers zoveel mogelijk ruimte geven, door verantwoordelijkheden bij inwoners en ondernemers neer te leggen", zegt wethouder Ruud Luchtenveld (deregulering). "Het afschaffen van regels is daarbij niet het doel op zich: we willen procedures vereenvoudigen, de administratieve lasten verminderen en de dienstverlening verhogen. Maar sommige regels bieden zekerheden, waar we in onze stad niet zonder kunnen."

Noot voor de redactie,