Gemeente Oost-Gelre


PERSBERICHT

14 oktober 2009

Regiegroep buigt zich over aangedragen 'bouwstenen'

Project Baakse Beek-Veengoot flinke stap vooruit

Bewoners, boeren, en talrijke organisaties en commissies in het gebied Baakse Beek-Veengoot bepalen gezamenlijk welke verbeteringen daar de komende jaren vorm krijgen. In het gebied liggen vele kansen voor het verbeteren van waterhuishouding, landbouw, landschap, natuur en leefbaarheidsprojecten. Onder de titel 'Stroomgebied op orde' verzamelen de betrokkenen in het gebied al sinds begin dit jaar wensen en ideeën voor de ontwikkeling van Baakse Beek-Veengoot.

Dit werd duidelijk bij de installatie van de zogeheten Regiegroep Baakse Beek-Veengoot, 13 oktober in Ruurlo. De regiegroep wordt de 'aanjager' van de ontwikkelingen in het gebied. Zij stimuleert de uitvoering van projecten en zorgt voor afstemming en communicatie met betrokken partijen. Daarnaast adviseert de regiegroep over de zogeheten integrale uitvoeringagenda, de uitvoeringsorganisatie en de benodigde middelen. De groep bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten, provincie, het waterschap, landbouw, natuurorganisaties en terreinbeheerders. Heemraad Peter Schrijver, dagelijks bestuurder van Waterschap Rijn en IJssel, is voorzitter. Wethouder Fons Hulshof is afgevaardigde voor de gemeenten Oost Gelre, Aalten, Berkelland en Winterswijk.

Vroeg betrokken
Bijzonder is dat belanghebbenden in het gebied al in een vroeg stadium zijn betrokken bij het project om zo gezamenlijk de toekomstige maatregelen verder in te vullen. In Baakse Beek-Veengoot staan de komende jaren belangrijke verbeteringen op stapel. Het gaat onder andere om het aanpakken van verdroging, het ontwikkelen van een natte ecologische verbindingszone, het versterken van de landbouwstructuur, het verbeteren van de waterkwaliteit, het versterken van het landschap en de cultuurhistorie, het verbeteren van recreatief medegebruik en natuurbeleving, of het stimuleren van leefbaarheidsprojecten. Het waterschap Rijn en IJssel is trekker van de uitvoering, met de provincie Gelderland in een ondersteunende rol.

Kansen benutten
Bedoeling is om in Baakse Beek-Veengoot zoveel mogelijk wensen en ideeën te combineren en te zorgen dat samen meer wordt bereikt dan als ieder voor zich werkt. Het bestaand beleid is wel het kader waar we rekening mee moeten houden."We willen zo veel mogelijk kansen benutten. Als het maar even kan, maken we werk met werk", zegt programmamanager Jurjen Moorman. "Stel dat het waterschap een stuk van de beek wil laten meanderen of het water langer wil vasthouden. Het zou ideaal zijn als dat gecombineerd kan worden met bijvoorbeeld een bruggetje over de beek, zodat een fiets- of wandelroute wordt gerealiseerd. En dat er grond vrijkomt voor nieuwe natuur, een agrariër in dat gebied zijn kavelstructuur kan verbeteren, een landgoedeigenaar een aantal lanen kan opknappen en er ook nog cultuurhistorische elementen worden hersteld. Je moet dan wel weten van elkaar dat je die wensen hebt. Daarom worden die bouwstenen verzameld, wat je kunt zien als een soort 'verlanglijstjes' die naast elkaar worden gelegd. We moeten daarbij wel goed in de gaten houden dat niet alles en dan ook nog op korte termijn kan worden gerealiseerd."

Bouwstenen
De komende maanden buigt de regiegroep zich over de 'bouwstenen' die het afgelopen jaar door de partijen in het gebied zijn aangedragen en zij bereidt de eerste keuzes voor, die weer met het gebied besproken worden. Daarvoor worden veel interactieve sessies in het gebied georganiseerd. Als het gaat over uw directe omgeving wordt u zeker uitgenodigd. Als u vindt dat u een bijdrage kunt leveren laat het ons vooral weten. Het streven is om eind 2010 een zogeheten integrale uitvoeringsagenda gereed te hebben, die in samenspraak met alle belanghebbenden is opgesteld en waarvan het gebied zegt 'daar zetten we de schouders onder'. In die agenda staat welke maatregelen en projecten de komende vijf jaar concreet vorm gaan krijgen en welke daarna aan de beurt kunnen komen.

EINDE PERSBERICHT
Gemeente Oost-Gelre