Provincie Antwerpen


Naar een oplossing voor de clusters weekendverblijven

Provincie Antwerpen stelt aanpak voor en test hem uit op drie gemeenten


----------
Afgelopen vrijdag heeft gedeputeerde voor ruimtelijke ordening en ruimtelijke planning Koen Helsen in de gemeente Essen een oplossing voor de clusters weekendverblijven toegelicht.

De problemen rond de illegale weekendverblijven en de permanente bewoning ervan slepen al jarenlang aan. De nodige voorzieningen zoals wegen, rioleringen en nutsleidingen ontbreken, wat een grote negatieve impact heeft op de natuur en het milieu. Gemeenten zijn wettelijk verplicht bewoners in te schrijven in het gemeentelijk bevolkingsregister maar dat houdt niet in dat ze weekendverblijven legaal en permanent mogen bewonen. Dat schept verwarring.

Omdat in het verleden nauwelijks werd opgetreden tegen overtreders, bestaan er heel wat onduidelijkheden en misverstanden over wat nu wel en niet kan in de weekendzones en welke bepalingen gelden voor weekendverblijven.

De taak en ambitie van het provinciebestuur van Antwerpen is om onzekerheden weg te nemen en om realistische oplossingen te zoeken voor elke cluster weekendverblijven. De provincie Antwerpen ontwikkelde daarom een algemene werkwijze of methodiek waaraan alle clusters van weekendverblijven kunnen getoetst worden. Op deze manier wordt elke cluster gelijk behandeld. Deze algemene werkwijze wordt getoetst in drie pilootclusters in de gemeenten Essen, Wuustwezel en Herselt.

Een zesstappenplan
De provincie pleit voor een gefaseerde aanpak.
o Fase 1 opmaken van een inventaris per cluster weekendverblijven o Fase 2 beschrijven van de huidige ruimtelijke situatie o Fase 3 onderzoeken gewenste ruimtelijke situatie o Fase 4 hoe omgaan met permanente bewoning in een cluster? o Fase 5 eindconclusie per cluster
o Fase 6 uitvoering

De speerpunten van het provinciaal beleid voor de clusters van weekendverblijven zijn dus:

o rechtszekerheid bieden aan alle eigenaars
o iedereen gelijk behandelen op basis van één methodiek o zoeken naar de meest realistische en uitvoerbare oplossing o informatie verschaffen via de provinciale website, er is ook een folder gemaakt die wordt uitgedeeld aan alle gemeentebesturen

Op 17 september 2009 keurde de deputatie deze provinciale methodiek goed, samen met de eindvoorstellen voor drie pilootclusters in de gemeenten Essen, Wuustwezel en Herselt. Deze drie voorstellen zijn het resultaat van toetsing aan de methodiek. Momenteel worden de goedkeuringsprocedures voor plan MER-screenings en provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen opgestart.