Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Amsterdam, 14 oktober 2009

Alleen netwerkfocus kan Nederlandse zeehavens in het zadel houden

Sectorrapport ABN AMRO: aandacht voor strategische positionering, juist in tijden van crisis

Nederlandse zeehavens hebben in het verleden kunnen profiteren van een aantal unieke of 'aangeboren' kwaliteiten. Maritiem vervoer bevindt zich echter in een snel veranderend speelveld en wordt geconfronteerd met schaalvergroting, containerisatie, consolidatie en een machtsverschuiving naar een relatief kleine groep influentials van reders en verladers. In deze nieuwe omgeving zullen fysieke kwaliteiten alleen en het denken in transportketens niet meer toereikend zijn om de titel Gateway to Europe te behouden.

In het vandaag door ABN AMRO gepubliceerde sectorrapport over de concurrentiepositie van Nederlandse zeehavens komt naar voren dat de oplossing ligt bij een netwerk¬benadering. Een netwerk dat zich uitstrekt van havenauthoriteiten tot individuele bedrijven en overheid, waarin samenwerking en het weghalen van barrieres centraal staat.

Nieuwe concurrentiecriteria
Voor Nederlands open economie en het internationale handelsverkeer zijn zeehavens een uiterst belangrijke schakel. In totaal wordt in de Nederlandse zeehavens 36 miljard euro (2008) aan toegevoegde waarde behaald, wat neerkomt op 6,7% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Nederland heeft een groeiend belang om goederenstromen aan zich te binden. De strategische keuze voor een zeehaven ligt veelal bij rederijen, expediteurs en verladers die door consolidaties en overnames zijn ingeklonken tot een relatief kleine, maar zeer invloedrijke club. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de meest gunstige zeehaven, maar naar het totaalplaatje van het netwerk. Vroeger was de vraag hoe een haven als Rotterdam zo gunstig mogelijk afstak, nu wordt gekeken wat Nederland als totaalpakket aan logistieke diensten kan aanbieden.

Het nieuwe concurrentiecriterium voor zeehavens komt neer op een transparant en goed samenwerkend netwerk met een flexibel en multimodaal achterlandvervoer (weg, binnenvaart- en spoorfaciliteiten). De afstemming, inzet en aansluiting van de diverse modaliteiten, maar ook van douane en andere takken van het netwerk wordt beslissend. De overheid kan hierin een faciliterende rol spelen door het bieden van een aantrekkelijk vestigingsklimaat en een vermindering van regeldruk. Alle havens streven naar onderscheidend vermogen, de slagkracht waarmee dit plaatsvindt zal bepalend zijn voor het succes!

Actiepunten
Door de crisis krijgen havens samen met marktpartijen meer 'lucht' om de kwaliteit in de haven te verbeteren en capaciteitsproblemen aan te pakken. Hun gezamenlijke inspanning dient gericht te zijn op extra waardetoevoeging in de oplossing van logistieke vraagstukken. Een groot deel van de aandachts- en verbeterpunten, zoals congestie, ligt echter aan landzijde. Ook die vragen om een gezamenlijke oplossing.

In ABN AMRO's sectorrapport zijn elf strategische acties uitgewerkt die het zeehavennetwerk zou moeten oppakken om samen te zorgen voor de versterking van de toekomst van de Nederlandse zeehavens.

Over ABN AMRO's sectorrapport 'Nederlandse Zeehavens´ ABN AMRO is een belangrijke speler in de zakelijke dienstverlening. De bank zoekt met haar sectorrapporten de diepte op in een specifieke branche. Het rapport 'Nederlandse Zeehavens; onderscheid door netwerkfocus´ geeft inzicht in wereldwijde trends en de concurrentiepositie van Nederlandse zeehavens en schetst hiermee een beeld van de strategische keuzes die genomen moeten worden om de leidende positie van Nederland te behouden. Het onderzoek is uitgevoerd door de NEA in opdracht en in samenwerking met ABN AMRO. Het is de eerste in een reeks van studies die in gerelateerde markten zal worden uitgevoerd. Het rapport wordt gratis ter beschikking gesteld en is te downloaden via www.abnamro.nl/transportenlogistiek.

Noot voor redacties

Noot voor de redactie,

Ingezonden persbericht