Provincie Overijssel

Met vriendelijke groet,
Gaby van Deventer-Brus


----------
Persbericht

Zwolle, 14 oktober 2009

Overijssel investeert ruim 23 miljoen in Stedelijke Vernieuwing

Gedeputeerde Staten stellen voor om vanuit het programma Investeren in Overijssel een bedrag van 23,4 miljoen uit te trekken voor het stimuleringsprogramma Stedelijke Vernieuwing. Dit bedrag moet ingezet worden als stimulans vanuit de provincie voor de binnenstedelijke bouwplannen 2010-2014 voor gemeenten in Overijssel die geen rechtstreekse afspraken hiervoor maken met het rijk. Het gaat om alle gemeenten in Overijssel met uitzondering van Almelo, Enschede, Hengelo, Deventer en Zwolle.

Binnenstedelijk bouwen heeft prioriteit boven uitbreiding, zoals ook vastgesteld in de Omgevingsvisie Overijssel. Om deze plannen kwantitatief en kwalitatief te realiseren, is stimulering vanuit provincie en rijk wenselijk. In het kader van de prestatieafspraken 'Wonen' is gemeenten gevraagd een kwantitatief overzicht te geven van hun binnenstedelijke ambities. Op basis hiervan is een raming gemaakt, die laat zien dat er een financieringstekort zou kunnen gaan ontstaan. Om de voortgang in de prestatieafspraken en de bouwplannen te garanderen, is een extra bijdrage nodig. Daarom wordt aan Provinciale Staten voorgesteld een extra bedrag van 23,4 miljoen beschikbaar te stellen. Naast de 4,8 miljoen die voor dit doel al is opgenomen in de begroting 2009-2011 is er inclusief de rijksbijdrage in totaal 35,7 miljoen beschikbaar voor binnenstedelijke ontwikkelingen. Provinciale Staten besluit over dit voorstel in november van dit jaar.

De maatregel komt voort uit het programma "Investeren in Overijssel". Met dit programma investeren Gedeputeerde Staten extra in de Overijsselse woon-, leef- en werkomgeving. Tot en met 2011 gaat het om een bedrag van ruim 300 miljoen euro. Deze investering komt bovenop de reguliere begroting uit het coalitieakkoord & Overijssel 2007-2011. Het programma voorziet in een breed scala aan projecten op het gebied van ruimtelijke ordening, mobiliteit, economie, landelijk gebied, water, milieu en culturele en sociale infrastructuur. Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit zijn de rode draden bij de keuze van de projecten. De extra investeringen zijn mogelijk gemaakt door de verkoop van de Essent aandelen door de provincie.Provincie Overijssel