Partij van de Arbeid

Den Haag, 14 oktober 2009

Vragen lid Arib (PvdA) aan de minister van Justitie, de staatssecretaris van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

over het verdwijnen van een slachtoffer van eerwraak terwijl deze zaak bij de autoriteiten bekend is


1. Kent u het bericht "Getrouwd op haar dertiende" (Trouw, 14 oktober 2009)


2. Kunt u bevestigen dat de zaken die in het bericht worden genoemd feitelijk juist zijn? Zo nee, welke concrete zaken dan niet?


3. Deelt u de mening dat het verontrustend en teleurstellend is dat een meisje waarvan bekend was dat er een groot risico bestaat dat zij slachtoffer zou worden van eerwraak ondanks de aandacht van vele Nederlandse autoriteiten toch mogelijk slachtoffer is geworden en in ieder geval buiten het (toe)zicht van die autoriteiten is geraakt? Zo ja, wat gaat u hieraan doen? Zo nee, waarom niet?


4. Deelt u de mening dat uit deze zaak blijkt dat "Nederlandse instanties nog steeds onderschatten hoe gevaarlijk en ook slinks eerwraak kan zijn. Ondanks alle media-aandacht, cursussen en onderzoeken. Er is kennis opgebouwd, maar het instinct ontbreekt"? Zo ja, wat gaat u doen om te zorgen dat de opgedane kennis wel in de praktijk wordt gebruikt? Zo nee, waarom niet?


5. Heeft de remigratie van het gezin inclusief het betreffende meisje de vele hulpverleners inderdaad verrast? Zo ja, hoe heeft dat kunnen gebeuren? Zo nee, wisten hulpverleners dan van de aanstaande remigratie?


6. Is er inderdaad een strafzaak in voorbereiding? In hoeverre is een aanklacht van het betreffende meisje daarvoor nodig?


7. Bij welke autoriteiten was de genoemde casus bekend? Was zij bekend bij het AMK, Bureau Jeugdzorg, de politie, GGD? Of bij andere autoriteiten, zo ja welke?


8. Is deze "casus" inderdaad in cursus of training gebruikt? Zo ja, deelt u de mening dat deze casus dan klaarblijkelijk als een exemplarisch geval van (dreigende) eerwraak werd beschouwd?


9. Bent u op de hoogte van de huidige verblijfplaats van het meisje? Zo nee, wat gaat u doen om daar wel achter te komen en wat gaat u doen om haar deze keer wel de nodige bescherming te bieden?


10. Bent u bereid deze hele casus vanaf de eerste signalen dat er sprake zou kunnen zijn van eerwraak, sharia-huwelijk of een andere voor het meisje onwenselijk en ongewenste situatie tot aan het moment van haar remigratie te analyseren en daarvan - geanonimiseerd - de Kamer op de hoogte te stellen, indien nodig vertrouwelijk? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke korte termijn kan de Kamer dit bericht verwachten?

Persvoorlichting Tweede Kamer-fractie Partij van de Arbeid Plein 2
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
T 070 318 2694
E s.boting@tweedekamer.nl