Partij van de Arbeid

Den Haag, 14 oktober 2009

Vragen van de leden Timmer (PvdA), Uitslag en Omtzigt (beiden CDA) aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport

over een aanbod van de provincies Gelderland en Overijssel om bij te dragen aan innovatie in de zorg


1. Kent u het bericht 'Overijssel teleurgesteld in minister' van 4 oktober jl. waarin de provincies Gelderland en Overijssel hun verbazing uitspreken over de reactie van het kabinet op een aanbod fors bij te dragen aan de kabinetsdoelstelling om innovatie in de zorg te realiseren?


2. Hoe kijkt het kabinet aan tegen investeringen van medeoverheden in innovatie in de zorg, mede in het licht van de penibele situatie van de rijksbegroting vanaf 2011? Laat het kabinet nu de mogelijkheid lopen dat twee provincies fors willen bijdragen aan de investeringen in innovatie in de zorg?


3. Is het kabinet met ons van mening dat juist netwerken van bedrijven, kennisinstellingen, zorgverzekeraars en overheden in de regio als geen ander in staat zijn om met elkaar de innovatie in de zorg tot stand te brengen?


4. Bent u bereid om met medeoverheden, Gelderland en Overijssel, in overleg te gaan om te verkennen of de gezamenlijke financiële en beleidsmatige inspanningen gebundeld kunnen worden ingezet en hoe kan worden voorkomen dat de Haagse regelgeving belemmerend werkt?


5. Kan de minister aangeven hoe deze berichtgeving zich verhoudt tot de aangenomen motie (30186 nr 47)Omtzigt c.s. die vraagt om regelluwe kansen zones, om innovatie in de zorg niet te belemmeren? Bent u bereid zo'n zone op te zetten in Gelderland en Overijssel?Partij van de Arbeid