Gemeente Achtkarspelen


GEMEENTE ACHTKARSPELEN

OPENBARE BESLUITENLIJST VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DD. 14 oktober 2009 | |
|Punt|Omschrijving              |Beslissing             |
|nr. |                    |                  |
|  |Adviesnota WIZS inzake financiële   |Het college van B&W van de gemeente |
|  |bijdrage voedselbank.         |Achtkarspelen verstrekt een     |
|  |                    |incidentele subsidie van E 1000,-  |
|  |                    |aan Stichting Voedselbank      |
|  |                    |Achtkarspelen.           |
|  |Adviesnota SLBEL inzake projectopdracht|Het college van B&W wil investeren |
|  |Klasseglas.              |in ICT en glasvezelverbinding voor |
|  |                    |het basisonderwijs en stemt hiertoe |
|  |                    |in met de projectopdracht      |
|  |                    |Klasseglas.             |
|  |Adviesnota SLBEL inzake        |Het college van B&W stelt de    |
|  |subsidieaanvragen           |subsidieaanvragen 2008 en      |
|  |godsdienst-/levensbeschouwelijk    |bevoorschotting 2009 van      |
|  |vormingsonderwijs: vaststelling 2008 en|godsdienst-/levensbeschouwelijk   |
|  |bevoorschotting 2009.         |vormingsonderwijs vast.       |
|  |Adviesnota RPB inzake het bouwen van  |Het college heeft besloten de raad |
|  |een woning met loods op het perceel  |voor te stellen de voorbereiding/  |
|  |Boelenswei 33 te Boelenslaan.     |procedure t.b.v. een projectbesluit |
|  |                    |te starten voor het realiseren van |
|  |                    |een woning en loods op het perceel |
|  |                    |Boelenswei 33 te Boelenslaan. Aan  |
|  |                    |deze medewerking zullen een aantal |
|  |                    |voorwaarden worden verbonden. Het  |
|  |                    |college zal de raad voorstellen te |
|  |                    |kiezen voor variant 1 en alle    |
|  |                    |procedurestappen voor het      |
|  |                    |projectbesluit te delegeren aan het |
|  |                    |college.              |
|  |Adviesnota RPB inzake vaststellen   |Het college heeft besloten de raad |
|  |welstandscriteria ten behoeve van de  |voor te stellen om voor het perceel |
|  |bouw van een Chinees- Indisch     |kadastraal bekend gemeente     |
|  |restaurant met bedrijfswoning op het  |Buitenpost, sectie B, nr. 790 (dls) |
|  |perceel kadastraal bekend gemeente   |de welstandscriteria van gebied 14 |
|  |Buitenpost, sectie B, nr. 790 (dls)  |"Representatieve instellingen" van |
|  |nabij rotonde aan het West te     |toepassing te verklaren.      |
|  |Buitenpost.              |                  |
|  |Adviesnota RPB inzake projectbesluit  |Het college heeft besloten een   |
|  |t.b.v. de uitbreiding van het     |projectbesluit te nemen voor de   |
|  |gemeentehuis op het perceel      |uitbreiding van het gemeentehuis op |
|  |Stationsstraat 18 te Buitenpost.    |het perceel Stationsstraat 18 te  |
|  |                    |Buitenpost.             |
|  |Adviesnota RTV inzake verzoek tot   |Een bedrag van E 5.687, 40 overmaken|
|  |toekenning geldelijke bijdrage     |aan Stichting: "De Feanster Moune" |
|  |instandhouding monument.        |t.b.v. onderhoudswerkzaamheden aan |
|  |                    |de Feanster Moune.         |
|  |Adviesnota SLBEL inzake raadsvraag   |De raad wordt middels een memo   |
|  |visie MFC Surhuisterveen.       |geïnformeerd over de actuele stand |
|  |                    |van zaken met betrekking tot het MFC|
|  |                    |Surhuisterveen.           |
|  |Adviesnota SLBEL inzake herhaalde   |Het college van B&W neemt kennis van|
|  |opname Lokale staat van onderwijs en  |gegevensverzameling "lokale staat  |
|  |welzijn in Achtkarspelen.       |van onderwijs en welzijn in     |
|  |                    |Achtkarspelen".           |
|  |Adviesnota SLBEL inzake beëindiging  |Het college besluit:        |
|  |project Toezichthouders Noordoost   |a. Het project toezichthouders   |
|  |Fryslân.                |Noordoost Fryslân beëindigen per 1 |
|  |                    |januari 2010.            |
|  |                    |b. De ontmanteling van het lopende |
|  |                    |                  |
|  |                    |project in overleg met de betrokken |
|  |                    |                  |
|  |                    |partijen uit laten werken.     |
|  |                    |Een standpunt voorbereiden inzake de|
|  |                    |vraag op welke wijze de       |
|  |                    |toezichthoudende taak van de    |
|  |                    |dorpswacht na beëindiging van het  |
|  |                    |project structureel in de      |
|  |                    |gemeentelijke organisatie moet   |
|  |                    |worden ingebed.           |
|  |                    |Goedkeuring verlenen aan de     |
|  |                    |projectbegroting 2010.       |

---- --