Ingezonden persbericht


Agenda Nicis Institute najaar 2009

14 oktober 2009, Rotterdam

Congres: Kansrijk ondernemen in krachtwijken
De gemeente Rotterdam heeft in 2005 in delen van Rotterdam-Zuid zogenaamde Kansenzones aangewezen, waar met investeringspremies en andere gunstige regelingen het investeringsklimaat wordt versterkt. Met de 'aanpak' Kansenzones is de leegstand verminderd, zijn winkel- en bedrijfspanden opgeknapt, hebben (startende) ondernemers zich in de Kansenzones gevestigd en zijn veel ondernemers voor het gebied behouden. Tijdens de conferentie worden het belang en de effecten van nieuw ondernemerschap in beeld gebracht met als goed voorbeeld de kansenzones. Diverse sprekers uit Nederland en Europa zullen een vergelijking maken met hun eigen aanpak en de (economische) wijkontwikkeling daarmee in internationaal perspectief plaatsen. Tijdens de bijeenkomst wordt het adviesrapport Kansenzones overhandigd aan minister van der Laan, die hier tevens op zal reageren. De bijeenkomst vindt plaats in de Creative Factory in Rotterdam.

28 oktober 2009, Leiden
Kennismarkt Burgerparticipatie en Burgerschap
De laatste jaren lijken er steeds meer 'nieuwe categorieën burgers' te worden benoemd. Zo is er de afkerige burger, die niet mee wil of kan participeren, en zijn er de NIMBY's die plannen willen tegenwerken. Hoe ga je om met verschillende bewoners? Hoe maak je vrij baan voor mensen, en hoe interesseer je hen echt om actief te worden? Nicis Institute en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties organiseren op 28 oktober de kennismarkt Burgerparticipatie en Burgerschap, waarbij in verschillende korte rondes de aanwezigen in gesprek komen met onderzoekers en wetenschappers op thema's als de afkerige burger en belemmerend beleid.


5 en 6 november 2009, Den Haag
Masterclass: 'Thuisvoelen''
In de laatste jaren is in het integratiedebat steeds meer nadruk komen te liggen op het inburgeren van allochtonen en hun loyaliteit ten opzichte van de Nederlandse samenleving. In dat kader past ook het idee dat mensen zich in Nederland thuis voelen, zowel migranten als autochtone Nederlanders. De masterclass 'Thuisvoelen' gaat in op een aantal vraagstukken rond het integratiedebat en de betekenis van het thuisvoelen hierin. De masterclass biedt niet alleen wetenschappelijke kennis en inzichten die nuttig zijn als kader, maar ook praktische 'tools' voor de beleidsmaker om het thuisvoelen te stimuleren. Deze masterclass is bedoeld voor (senior)beleidsadviseurs en directeuren van gemeenten, provincies en de rijksoverheid en professionals die zich bezig houden met stedelijke vernieuwing, zorg, integratie en/of actief burgerschap. Kerndocent is prof. dr. Jan Willem Duyvendak, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam.


5 november 2009, Rotterdam
Parels van integratie
Integratie is een veelbesproken onderwerp. In de dagelijkse praktijk zijn veel professionals bezig met het uitvoeren van verschillende projecten en initiatieven. Allemaal zijn zij op zoek naar dé succesvolle aanpak. Maar bestaat deze wel?

Dit jaar lag de focus op initiatieven die duurzaam effectief zijn gebleken. Maar liefst 93 inzendingen ontving het Comité van Parelvissers dit jaar. Beleidsmakers, bestuurders, uitvoeringsprofessionals en burgers meldden hun integratieproject aan. Het comité beoordeelde alle inzendingen en nomineerde er zes. Minister Van der Laan maakt 5 november bekend welk initiatief gekozen is tot dé Parel van Integratie 2009. Tijdens deze manifestatie presenteren ook de zes genomineerde projecten zich. Hun vertegenwoordigers staan op de informatiemarkt en delen hun ervaringen in interactieve workshops. Daarnaast verzorgt Parelvisser Daniël Giltay Veth een lezing over de duurzaamheid en effectiviteit van integratie-initiatieven. Wanneer is een initiatief effectief en hoe zorg je ervoor dat een succesvol project kan blijven bestaan?

12 november 2009, Sittard-Geleen
G27 najaarscongres: 'Sociale stijging in tijden van crisis' Sociale stijging is steeds vaker het uitgangspunt van grootstedelijk beleid. Het is een complex uitgangspunt dat vele vragen oproept. Hoe kun je als lokale overheid voorwaarden scheppen voor sociale stijging? En in hoeverre kun je mensen hierin stimuleren? Er bestaat inmiddels consensus over het belang van onderwijs en arbeidsmarkt op dit gebied. Naast een toelichting op dit thema door diverse gerenommeerde sprekers kunnen de deelnemers diverse masterclasses volgen. Minister Eberhard van der Laan (o.v.b.) zal het congres afsluiten.

12 november 2009, Den Haag
Congres: Waarom mensen in de stad willen wonen
Van oudsher gaat er van steden een enorme aantrekkingskracht uit. Mensen trekken naar de stad op zoek naar vertier, werk of opleiding. Stadsbesturen proberen bedrijven of kennismigranten tot vestiging te verleiden. Allerlei sociale instituties zijn daarbij bepalend voor de keuze van mensen voor een stad. Historisch gezien waren dit de kerken, gilden en universiteiten. Tijdens de conferentie spreken bestuurders en beleidsmakers met wetenschappers over actuele stedelijke vraagstukken aan de hand van historisch onderzoek. Thema's als migratie en demografische ontwikkelingen, de economische aantrekkingskracht van steden en de rol van stedelijke instituties zullen daarbij centraal staan. Tevens wordt de bundel 'Waarom mensen in de stad willen wonen' gepresenteerd. Het boek vormt een bijdrage aan het NWO onderzoeksproject Urbanisatie en Stadscultuur en levert stof voor een maatschappelijk debat. De conferentie is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), het ministerie van VROM, Nicis Institute en de Universiteit Leiden/Campus Den Haag.

17 en 18 december 2009, Den Haag
Masterclass: Stedelijke trends en beleidsuitdagingen Er wordt vaak te weinig tijd genomen om over de schutting te kijken, nieuwe inzichten op te doen of dossiers te verbinden. In deze masterclass wordt stil gestaan bij stedelijke trends en verwachte ontwikkelingen. Aan de orde komen ondermeer: (verwachte) economische en demografische ontwikkelingen, transformatie in de bestaande woningvoorraad, milieu-uitdagingen, toekomstgericht sociaal beleid en betrokkenheid en participatie van de burgers. Kerndocenten zijn prof. dr. Wim Hafkamp (wetenschappelijk directeur Nicis Institute) en drs. Koos van Dijken (hoofd Trends en Monitoring Nicis Institute).