Provincie Gelderland

Begroting prominent op agenda*s statencommissies 14 oktober

Op woensdag 14 oktober staat de provinciale begroting voor 2010 op de agenda van alle statencommissies. In vier commissies wordt het *eigen* onderdeel van de begroting besproken, in de commissie Algemeen Bestuur en Financiën komt het gehele stuk aan de orde. Behalve de Begroting bespreken de vijf statencommissies de door het college ingebrachte statenvoorstellen en nog andere onderwerpen. De commissies vergaderen in het Huis der Provincie vanaf 9.30 uur.

Commissie Landelijk Gebied en Water (LGW) Wijsmanzaal, 9.30-12.00 uur

Op de agenda staan de Vaarwegverordening Gelderland, de wijziging van de Subsidieregeling Vitaal Gelderland 2008 waardoor waterschappen en gemeenten subsidie kunnen krijgen voor het beheer van landschapselementen en natuurvriendelijke oevers (8 miljoen euro beschikbaar), en de Herstructurering van de glastuinbouw en paddenstoelenteelt in de Bommelerwaard. Om deze herstructurering goed aan te pakken is het de bedoeling dat de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel en het Waterschap Rivierenland samen met de provincie een uitvoeringsorganisatie oprichten. Het college stelt aan PS voor om * 3,5 miljoen bij te dragen aan het startkapitaal.

Commissie Ruimtelijke Ordening, Wonen en Milieu (RWM) Statenzaal, 9.30-12.30 uur

Gesproken wordt over de wijziging van de Provinciale Milieuverordening Gelderland. Deze moet worden aangepast omdat binnenkort de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Waterwet in werking treden. Ook wordt het voorstel over de subsidieverlening aan het Gelders Transitie Centrum behandeld. Voorgesteld wordt om een bedrag van * 360.000 als subsidie beschikbaar te stellen uit het programma Klimaat. Het Transitiecentrum moet zorgen voor de overgang naar andere en meer duurzame energiebronnen in samenwerking met ondernemers, kennisinstellingen, overheden en anderen.

Gezamenlijke vergadering van de commissies RWM en MEZ Statenzaal, 11.00-12.00 uur

Het Inpassingsplan OV-transferium Heerde is het enige agendapunt van deze gezamenlijke commissievergadering. Het gaat hier om de aanleg van een carpoolplein annex bustransferium, onderdeel van het project Veluwelijn. Het inpassingsplan vormt de planologische basis voor de aanleg van het transferium. Er komen ongeveer 160 parkeerplaatsen. Op 5 oktober is in Heerde een hoorzitting over dit onderwerp geweest.

Commissie Mobiliteit en Economische Zaken (MEZ) Statenzaal, 14.00-17.00 uur

Na behandeling van de Begroting staat het Convenant bedrijventerreinen 2010-2020 op de agenda. Met dit convenant maken rijk, provincies en gemeenten gezamenlijke afspraken over een succesvol, duurzaam en economisch verantwoord bedrijventerreinenbeleid dat moet bijdragen aan de economische en ruimtelijke kwaliteit van Nederland. Het gaat dan om zorgvuldig ruimtegebruik, behoud van openheid van landschap en kwalitatief en kwantitatief voldoende terreinen. Daarna wordt gesproken over het voorstel van Gedeputeerde Staten om een subsidie van * 30 miljoen aan de stadsregio Arnhem-Nijmegen te geven voor de Tweede Stadsbrug in Nijmegen. Dat bedrag is in 2006 al gereserveerd. De overige punten die in de commissie aan de orde komen gaan over de Verbetering leefmilieu IJssellijn (verzoek VVD) en de oversteek van de N844 bij de Union sportvelden in Nijmegen (verzoek Groep Van Bergen).

Commissie Jeugd, Gezin, Zorg, Welzijn en Cultuur (JZC) Wijsmanzaal, 14.00-16.30 uur

Met het statenvoorstel *Gelderland Sportland, een wereld te winnen* vraagt GS aan de Staten om akkoord te gaan met een nieuwe ambitie voor breedte- en topsportbeleid. In het coalitieakkoord van 2007 is sport al beschreven als een belangrijk middel voor het verbeteren van de sociale cohesie en de volksgezondheid. Nu gaat het een stapje verder. Het college wil Gelderland als volwaardige partner laten aansluiten bij het Olympisch Plan van NOC*NSF en het kabinet.

Commissie Algemeen Bestuur en Financiën (ABF) Wijsmanzaal, 17.30-20.00 uur

Na de Begrotingsbehandeling volgt de bespreking van de aanpassing van de Verordening Burgerinitiatief Gelderland 2003. De aanpassing die wordt voorgesteld houdt in dat beoordeling van de geldigheid van een burgerinitiatief in het vervolg door de procedurecommissie wordt voorbereid en niet meer door Gedeputeerde Staten. Daarna worden de evaluaties van de Regiodag en het Open Huis behandeld.