Provincie Overijssel


----------
Besluitenlijst Van 13 oktober 2009

Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel

Onderwerp: Start Verkenning Integrale gebiedsvisie Zwarte Water ­ ILG-pilot waterbodemkwaliteit (GM-beslissing d.d. 07-10-2009) Kenmerk: 2009/0143942

De provincie Overijssel streeft naar een gezonde en veilige leefomgeving. Deze ambitie is verankerd in de op 1 juli 2009 door Provinciale Staten van Overijssel vastgestelde Omgevingsvisie Overijssel 2009. Vanuit deze ambitie wil de provincie samen met de direct betrokken gebiedspartners voor het Zwarte Water een integrale gebiedsvisie met een aanpak voor de waterbodems verkennen. Daarom hebben Gedeputeerde Staten middels een brief Rijkswaterstaat, de gemeenten Zwolle en Zwartewaterland en het waterschap Groot Salland gevraagd deel te nemen aan het verkenningsproces voor een integrale gebiedsvisie voor het Zwarte Water en hier een bijdrage aan te leveren in tijd en middelen. Aan Rijkswaterstaat wordt een bijdrage gevraagd van ¤ 20.000,-. Van de gemeenten en het waterschap wordt een bijdrage gevraagd van ¤ 5.000,-.

Onderwerp: Wijziging subsidieplafond 2009
(GM-beslissing d.d. 12-10-2009)
Kenmerk: 2009/0124578

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben de hoogte van de subsidieplafonds 2009 van de subsidieregeling Cultuurdeelname en de subsidieregeling Duurzame energie en energiebesparing Overijssel gewijzigd. Voor de nieuwe subsidieregeling Asbestsanering voor particulieren en agrariërs is het subsidieplafond voor 2009 vastgesteld. De subsidieplafonds worden gepubliceerd in het Provinciaal blad, zijn beschikbaar via provincie.overijssel.nl/subsidie.

Onderwerp: Beslissing op bezwaar. M.A. van Brussel e.a. te Rijssen. Afwijzen handhavingsverzoek. A09-060 (GM-beslissing d.d. 13-10-2009)
Kenmerk: 2009/0147405

Omwonenden van het bedrijf BL Parts in Rijssen hebben aan Gedeputeerde Staten gevraagd om handhavend op te treden tegen dit bedrijf. Gedeputeerde Staten hebben dit verzoek afgewezen omdat er naar hun oordeel geen aanleiding is om handhavend op te treden. Er wordt weliswaar gehandeld zonder vergunning, maar een vergunning zal binnen afzienbare tijd worden verleend en er zijn geen nadelige gevolgen voor het milieu. De omwonenden hebben hiertegen bezwaar gemaakt. Gedeputeerde Staten verklaren de bezwaren ongegrond. Wél besluiten gedeputeerde staten naar aanleiding van het bezwaarschrift expliciet om te gaan gedogen en daaraan een termijn te verbinden tot 1 februari 2010.

Onderwerp: IPO-adviescommissie Water 15 oktober 2009. (GM-beslissing d.d. 13-10-2009)
Kenmerk: 2009/0155166

Gedeputeerde Staten hebben ter voorbereiding van de vergadering van de IPO-adviescommissie Water op 15 oktober 2009 hun standpunt bepaald over de IPO-voorstellen m.b.t. de uitwerking advies Deltacommissie, de stand van zaken uitvoering Bestuursakkoord Waterketen, de Miljoenennota en brede heroverweging, de ontwikkelingen en rolopvatting hoogwaterbeschermingsprogramma, de vuistregels voor het opstellen van een beheerdersoordeel voor niet-waterkerende objecten, en de recente ontwikkelingen rondom Waterveiligheid 21e eeuw en nieuwe normering. Gedeputeerde P. Jansen neemt deel aan de vergadering van de IPO-adviescommissie Water en de daarop aansluitende masterclass.

Onderwerp: Verzoek om handhaving van Het Groene Schild tegen Bekkendam te Haaksbergen Kenmerk: 2009/0111092

Gedeputeerde Staten zijn voornemens om het verzoek, om handhavend op te treden tegen de varkenshouderij aan Voordtweg te Haaksbergen, af te wijzen. Dit bedrijf heeft geen vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet 1998. Daarom heeft Het Groene Schild, namens omwonenden, verzocht om handhavend op te treden. Gedeputeerde Staten zijn voornemens om dit verzoek af te wijzen, omdat de uitvoering van de Natuurbeschermingswet op dit moment tot onevenredig zware en onaanvaardbare gevolgen leidt.

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Nieuwleusen, partiële herziening Nieuwendijk" van de gemeente Dalfsen Kenmerk: 2009/0151531

De gemeente Dalfsen heeft het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Nieuwleusen, partiële herziening Nieuwendijk" ter inzage gelegd. Met deze partiële herziening wil de gemeente de verplaatsing en uitbreiding van het pluimveebedrijf aan de Bouwhuisweg 33 naar een locatie aan de Nieuwendijk in het buitengebied van Nieuwleusen mogelijk maken. De verplaatsing is noodzakelijk, omdat op de oude locatie de woonuitbreiding van Nieuwleusen (Westerbouwlanden) moet plaatsvinden. Doordat de nieuwe locatie dichter bij het Natura 2000-gebied "Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht" ligt en door een uitbreiding van het pluimveebedrijf is er sprake van toename van de ammoniakdepositie op het Natura 2000-gebied. Er is geen passende beoordeling gedaan conform de Natuurbeschermingswet (Nbw) en er is geen zicht op een eventuele benodigde Nbw-vergunning. Het plan maakt het mogelijk, bebouwing te realiseren waarvan niet zeker is of die conform de beoogde agrarische bestemming gebruikt kan worden. GS maken hierover hun zienswijze kenbaar bij de raad van de gemeente Dalfsen.

Onderwerp: Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007 (Ubs) Kenmerk: 2009/0111008

Om de woningbouw te stimuleren die als gevolg van de economische crisis op sommige plekken is gestagneerd heeft het Rijk op grond van de Wet stedelijke vernieuwing een tijdelijke subsidieregeling ingesteld. Gemeenten kunnen bij het Rijk een aanvraag indienen voor projecten die direct als gevolg van de kredietcrisis geen doorgang vinden. Op 16 juni jl. heeft het college besloten gevolg te geven aan de oproep uit de door Provinciale Staten op 13 mei 2009 aanvaarde motie Antuma/Steinmetz betreffende aanvullende crisismaatregelen bouw. De provincie neemt naast het Rijk ook maatregelen om de woningbouw te stimuleren en verdubbelt deze Rijksbijdrage van de 1e tranche van de Rijksregeling aan Overijsselse gemeenten die een Rijkssubsidie hebben ontvangen. Voor deze tranche geldt een subsidieplafond van ¤ 4 miljoen. Gedeputeerde Staten hebben om die reden aan het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007 (Ubs), waarin de subsidieregels staan vermeld, toegevoegd de Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten. De enige voorwaarde voor subsidie die voor gemeenten geldt, is een subsidieverleningsbesluit van het Rijk. Verder zijn er een aantal kleine, technische wijzigingen in het Ubs aangebracht.

Onderwerp: Vaststellen en beschikbaar stellen van provinciale stimuleringsbijdrage voor de binnenstedelijke bouwopgave 2010-2014 niet-rechtstreekse gemeenten. Kenmerk: 2009/0150532

Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor de PM-post Stedelijke Vernieuwing uit het Investeren in Overijssel vast te stellen op ¤ 14,4 miljoen. Samen met rijksmiddelen en reeds beschikbare provinciale bijdragen is hiermee ruim ¤ 35 miljoen beschikbaar voor de binnenstedelijke bouwopgave 2010-2014 voor gemeenten die niet rechtstreeks stedelijke vernieuwingsgelden vanuit het Rijk ontvangen. Over deze ¤ 35 miljoen worden met gemeenten voor de periode 2010-2014 prestatieafspraken gemaakt.

Onderwerp: Deelname aan landelijke subsidieprogramma voor aardgastankstations (TAB-2009) Kenmerk: 2009/0136502

De provincie Overijssel stimuleert het rijden op aardgas en groen gas actief. Achterliggend doel is een betere luchtkwaliteit en een lagere uitstoot van het broeikasgas CO2. In de campagne 'stimuleren van rijden op aardgas en groen gas' stimuleert de provincie samen met gemeenten, dealers en aardgastankstationhouders dat in Overijssell meer auto's op aardgas of groen gas gaan rijden. Deze campagne kan alleen succesvol zijn als er voldoende tankstations zijn waar aardgas of groen gas kan worden getankt. Overijssel wil een belangrijke stimulans geven aan de realisatie van aardgastankstations in Overijssel door in een landelijke subsidieregeling hiervoor ¤ 360.000,- extra beschikbaar te stellen.

Onderwerp: Subsidiebeschikkingen PMJP/POP-2/LEADER Kenmerk: 2009/0154989

Gedeputeerde Staten hebben besloten tot het afgeven van 4 positieve subsidiebeschikkingen in het kader van het Provinciaal Meerjarenprogramma voor het landelijk gebied. Voor deze projecten is naast een provinciale subsidie tevens een subsidie in het kader van het Europees subsidieprogramma POP-2 beschikbaar. De subsidies worden verstrekt voor projecten die een bijdrage leveren aan versterking van de sociale en economische vitaliteit van het platteland in Overijssel. Met de uitvoering van de beschikte projecten worden o.a. de volgende resultaten bereikt:
- structuurverbetering van de grondgebonden landbouw in Genemuiden en structuurverbetering van de landbouw, realisatie van nieuwe natuur en vrijmaken van gebieden voor vergroting van waterberging in Dalmsholte;
- bouw van een groepsaccommodatie op een boerderij in Mander;
- opwaardering van cultuurhistorische erven en tuinen binnen de Groene Poort. Het betreft de deelprojecten Zenderensche Esch Zuid, herstel Patersbos en de renovatie en hergebruik van de kruiswegstaties afkomstig uit het voormalig seminarie van de Pater Karmelieten.

Hiervoor stellen zij ¤ 493.881,-- aan Europese middelen (ELFPO fonds) en ¤ 460.325,-- aan eigen provinciale middelen beschikbaar. Met deze bijdragen wordt een totale investering gerealiseerd van ¤ 1.286.172,--.

Onderwerp: Bodemsanering. Project Tubbergen-Tumuliweg (Teerput Vasse). Fase sanering. OV018300204S22. Beantwoording brieven de heer J. Smit te Manderveen. Kenmerk: 2009/0150038

Bij de grondwaterwinning in Manderveen/Manderheide worden verhoogde gehaltes aan het metaal nikkel in het grondwater aangetroffen. De heer J. Smit te Manderveen heeft schriftelijk een verband gelegd tussen deze gehaltes aan nikkel in het grondwater in Manderveen/Manderheide en de Teerput in Vasse. Uit verschillende bodemonderzoeken blijkt dat er geen verband bestaat tussen de Teerput Vasse en de aanwezigheid van verhoogde concentraties nikkel in het grondwater bij de grondwaterwinning Manderveen/Manderheide. Gedeputeerde Staten hebben de heer J. Smit overeenkomstig geantwoord op zijn per brief geuite zorgen.

Onderwerp: Partiële herziening van het Reconstructieplan Salland-Twente Kenmerk: 2009/0144789

Op 1 juli 2009 hebben Provinciale Staten de Partiële Herziening van het Reconstructieplan Salland-Twente vastgesteld. Inmiddels heeft de Provincie Overijssel van het Rijk de goedkeuring van de partiële herziening van het Reconstructieplan Salland-Twente ontvangen. De partiële herziening heeft betrekking op de voorwaarden voor de nieuwvestiging en uitbreiding van intensieve veehouderijen. De partiële herziening treedt na de publicatie in het provinciaal blad met ingang van 21 oktober 2009 in werking.

Onderwerp: Reactie op SER advies 'Oost Nederland maakt het' en 'gebiedsagenda Oost' Kenmerk: 2009/0155195

De provincies Gelderland en Overijssel willen samen investeren in een aantrekkelijk, duurzaam en toekomstvast Oost Nederland. De contourenversie van de Gebiedsagenda Oost en de visie Oost Nederland maakt het bieden een kader voor de samenwerking. De documenten dienen elk een eigen doel. De inhoud van beide documenten is op elkaar afgestemd. De SER Overijssel en SER Gelderland hebben een advies uitgebracht over deze twee documenten. GS Gelderland en GS Overijssel reageren gezamenlijk op het advies, waarbij aan wordt gegeven hoe de adviezen zullen worden vertaald in de Gebiedsagenda Oost en de visie Oost Nederland maakt het. De door beide SER-en geadviseerde verdiepingsslag zal de komende periode worden gemaakt door toe te werken naar concrete projecten. Het advies om het mobiliteitsbeleid naast de vier reeds beschreven programmalijnen in 'Oost-Nederland maakt het' op te nemen komt overeen met de motie Steinmetz-Bakker die in de Provinciale Staten van Overijssel is aangenomen. Deze vijfde programmalijn Mobiliteit is toegevoegd. De contourenversie van de Gebiedsagenda Oost wordt op dit moment aangevuld en verbreed. De paragraaf over de A1-zone en A1 is inmiddels uitgebreid en wordt geactualiseerd met de huidige stand van zaken. De overige opmerkingen uit het advies worden hierbij waar mogelijk meegenomen.

Onderwerp: Vaststelling Verkenningenstudie aansluiting N 337/Raalterweg/Veerweg. Kenmerk: 2009/0149947

Voor het aansluitpunt van de Raalterweg/Veerweg op de provinciale weg N 337 in Wijhe, is in een verkennende studie nagegaan welke maatregelen mogelijk zijn om de verkeers-veiligheid te verbeteren. Van de onderzochte varianten heeft een rotonde de voorkeur. De overige varianten kennen overwegende bezwaren, variërend van te weinig effectief voor de verkeersveiligheid en/of voor de doorstroming. De rotonde oplossing zal in een planstudie worden uitgewerkt.

Onderwerp: Reactie adviesverzoek Regeling ambulancezorg Kenmerk: 2009/0150150

Op 1-1-2011 treedt de nieuwe wet op de Ambulancezorg in werking. GS geven gevolg aan het verzoek van de Minister van VWS om gebruik te maken van het wettelijke adviesrecht op het programma van eisen dat onderdeel uitmaakt van de Regeling ambulancezorg. GS hebben besloten een brief te schrijven aan de minister en daarin aan te geven wat de regiospecifieke eisen zijn van de provincie Overijssel en aandacht te vragen voor de perifere gebieden in de provincie. Daarnaast zullen een aantal algemene reacties worden opgenomen m.b.t. de landelijke eisen in het Programma van Eisen.

Onderwerp: Vergoeding van kosten van tegemoetkoming aan planschade veroorzaakt door verplichte doorwerking EHS-beleid Kenmerk: 2009/0155935

De provincie zet in op een versnelde realisering van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Daarvoor moeten gemeentelijke bestemmingsplannen worden aangepast. Dit kan leiden tot planschadeclaims. In het kader van de vaststelling van de Omgevingsverordening is uitgesproken dat de provincie bereid is om de kosten van de tegemoetkoming in planschade te vergoeden, wanneer die wordt veroorzaakt door bepalingen in de Omgevingsverordening over de EHS. Dit wordt bevestigd in de vorm van een brief aan alle Overijsselse gemeenten, met het verzoek om GS in die gevallen als belanghebbende te betrekken bij de toekenning van de tegemoetkoming in de planschade.

Onderwerp: Aanpassen dictum Statenvoorstel Toekomst Grote Steden en Netwerkstedenbeleid Kenmerk: 2009/0155309

Op 7 oktober heeft de Statencommissie Jeugd, Sociale Infrastructuur en Cultuur het statenvoorstel Toekomst Grote Steden en Netwerkstedenbeleid besproken. De commissie heeft GS gevraagd om het dictum van dit voorstel aan te passen door toe te voegen dat de provinciale inzet op het gebied van Grote Steden en Netwerkstedenbeleid gekoppeld zal worden aan de ontwikkelingsvisies van de steden.

Onderwerp: Intentieverklaring AKI
Kenmerk: 2009/0155388

ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten gaat verhuizen van het UT-terrein naar de wijk Roombeek, het Tetem II-gebouw. De provincie vindt deze verhuizing belangrijk, omdat daarmee de kunstvakopleiding een grotere bijdrage kan leveren aan de activiteit in en leefbaarheid van de stad Enschede, die immers op het gebied van kunst en cultuur een belangrijke regionale, provinciale of (soms zelfs) nationale functie heeft. De provincie heeft besloten gelden beschikbaar te stellen om deze huisvesting mede te ondersteunen. De provincie heeft kennisgenomen van de Agenda voor de Toekomst zoals deze door ArtEZ Art & Design Enschede werden opgesteld en spreekt haar waardering uit voor de gekozen ontwikkelingsrichting. Deze waardering wordt kracht bijgezet door het meeondertekenen van de, bij de Agenda van de Toekomst gevoegde, intentieverklaring.

Onderwerp: Aanvragen en claim schadevergoeding naar aanleiding van Reconstructieplan Salland-Twente
Kenmerk: 2009/0150904

De provincie heeft van een 1000-tal inwoners een petitie ontvangen, waarin een vergoeding van schade als gevolg van het Reconstructieplan Salland-Twente wordt gevraagd. Het is nog niet duidelijk hoeveel indieners daadwerkelijk al concrete schade hebben geleden en wat de omvang van die schade is. Ook zijn de aanvragen nog niet volledig. Hiervoor wordt een schadeformulier aan de indieners van de petitie gestuurd. In dit schadeformulier kunnen indieners concreet geleden schade specificeren. Daarnaast heeft de Stichting VROM? de provincie ook aansprakelijk gesteld voor schade geleden door het Reconstructieplan. Stichting VROM? claimt vooralsnog ¤ 5 miljard voor schade ontstaan door besmetting en wil dat dit bedrag in een noodfondsreserve wordt gedeponeerd. De claim van de Stichting Vrom? is niet onderbouwd en niet duidelijk is wiens belangen de stichting hierbij vertegenwoordigt. Benadrukt wordt dat de Raad van State heeft uitgesproken dat het reconstructieplan rechtmatig is. Derhalve wijst de provincie een claim van de Stichting VROM? op basis van onrechtmatig handelen af.

Onderwerp: Aanpassen Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG)-bestuursovereenkomst 2007-2013 Kenmerk: 2009/0149331

Gedeputeerde Staten stemmen in met het voorstel van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over de aanpassing van de bestuursovereenkomst Investeringbudget Landelijk Gebied (ILG) 2009. De aanpassing gaat om de administratieve afwikkeling van een aantal besluiten die het afgelopen jaar tussen het Rijk en de provincies zijn genomen. Het gaat om ophoging van de rijksbijdragen ter aanpassing aan de loonontwikkeling. Voor de leefgebiedenbenadering zijn aanvullende bijdragen beschikbaar gesteld. Verder zijn een aantal budgetten neerwaarts bijgesteld ter dekking van aangenomen amendementen van de Tweede Kamer. In de aanpassing van de Bestuursovereenkomst is ook een verbeterd protocol opgenomen met betrekking tot de accountantscontrole.

Onderwerp: Overeenkomst 'Laagdrempelige regiotaxi in Salland' Kenmerk: 2009/0154528

Het project 'laagdrempelige regiotaxi' start in de regio Salland en heeft als doel de klantvriendelijkheid van de Regiotaxi te verbeteren door beter aan te sluiten bij de behoefte van klanten. Voorbeelden van deze verbeteringen zijn: een simpeler kortingsregeling voor OV reizigers, maximaal twee personen op de achterbank, een verbeterde telefonische afhandeling en meer telefonisch contact met de reiziger als er iets mis gaat. Daarnaast wil de provincie meer bekendheid geven aan de Regiotaxi als een goede aanvulling op het openbaar vervoer. Provincie en vervoerder TCR ondertekenen nu een overeenkomst met een aantal concrete maatregelen die ertoe moeten leiden dat de Regiotaxi laagdrempeliger wordt.

Onderwerp: Beantwoording Statenvragen CDA fractie inzake minimale zorg en crisisopvang Salida. Kenmerk: 2009/0151945

De CDA Statenfractie stelt vragen over de crisisopvang van Salida in Haaksbergen en het toezicht en de kwaliteit van particuliere instellingen voor jongeren. Gedeputeerde Staten antwoorden dat Bureau Jeugdzorg en de zorgaanbieders geen kinderen plaatsen bij Salida. Plaatsing met een persoonsgebonden budget (PGB) valt niet onder de verantwoordelijkheid van de provinciale jeugdzorg en de inspectie Jeugdzorg maar valt onder het toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Nadere inlichtingen m.b.t. de in de lijst omschreven besluiten kunt u verkrijgen via het team Communicatie van de provincie Overijssel, telefoon 038 499 92 00.