Voor een leesbare tekst, zie het origineel

Deelgemeente Charlois Rotterdam


woensdag 14 oktober 2009
Afdeling communicatie, Feestelijke terugkeer Boerhaavestraat 11
Postbus 5410 juwelier Hes 3008 AK Rotterdam Delegatie Finland bezoekt Op zaterdag 10 oktober is het Jantine Kriens en deelgemeen- echtpaar Kruidenier van het ju- tebestuurder Lionel Martijn, dit Rotterdam-Zuid weliersbedrijf Hes feestelijk alles onder luid applaus van een onthaald voor hun winkel aan groot publiek én veel aandacht Aanvraag sloopvergunning problemen als Rotterdam", al- de Pleinweg. Na een geweldda- van de media. Naast bloemen en dus Murat Altunbar, gemeente dige overval in hun bedrijf twee cadeaus kreeg het echtpaar een Kapvergunningen verleend: Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Charlois Rotterdam. maanden geleden en een lange handreiking van 10.000,- van Besluiten Dagelijks Bestuur 1. voor 1 es, 1 hulst, 1 Japanse notenboom en 1 amber- maakt bekend dat de volgende aanvraag voor een sloop- revalidatieperiode keerde het de gemeente Rotterdam en een boom, rondom pand Victorieuxstraat 20, i.v.m. de sloop vergunning is ingediend: Een van de Finse bezoekers is ondernemersechtpaar terug naar extra beveiligingssysteem van van dit pand (6 oktober 2009).
2. voor een linde, Slotboomplein 68, deze wordt te groot
1.
voor het verwijderen van asbesthoudend dak en water- Tiina-Liisa Vehkalahti. Zij ver- hun zaak. de deelgemeente Charlois in de Besluiten die het dagelijks bestuur van de deelge- voor zijn standplaats (7 oktober 2009) afvoer, Korperpad 17 telt: "het is in Finland het over- Deze gelegenheid grepen de vorm van Selecta DNA. Dit is een meente Charlois neemt, kunnen ook anderen dan de grote deel van het jaar koud collega-winkeliers aan om hen stof die met een wattenstaafje direct belanghebbenden aangaan. De Algemene Wet In-/uitritvergunningen: Bovengenoemd plan moet nog volledig worden beoor- buiten. We ervaren daarom veel goed in 't zonnetje te zetten. op kostbare spullen kan worden Bestuursrecht en diverse andere wetten en veror- Vergunning verleend: deeld. overlast van jongeren die elkaar Met een luxe limousine werden aangebracht. De stof bevat een deningen geven belanghebbenden de mogelijkheid 1. aan Top Quality Cars voor het aanleggen van een in-/uit-

rit aan de Katendrechtse Lagedijk t.h.v. pandnr. 3 (7 ok- Informatie over de voortgang van bouwplannen kunt u vooral in winkelcentra opzoe- zij thuis opgehaald en onder code die de politie na een even- om een gemotiveerd bezwaar/beroepschrift in te tober 2009). krijgen bij de afdeling Vergunningen, Galvanistraat 15, ken. We kunnen hier goed zien politie-escorte naar de winkel tuele diefstal met ultraviolet dienen bij het dagelijks bestuur of bij een andere in tel. 010 - 489 4966 (tussen 8.30 en 17.00 uur) of via ver- hoe de Jongerenhoofdstad van gereden. Hier werden zij ont- licht kan achterhalen. . de desbetreffende wet genoemde instantie. Kennisgeving vuurwerkbesluit: gunningen@dsv.rotterdam.nl (graag onder vermelding 2009 omgaat met zulke groot- vangen door loco-burgemeester
1. vergunning verleend voor het afsteken van theatervuur- van naam, telefoonnummer, onderwerp en eventueel het Hier vindt u een opsomming van besluiten waarbij stedelijke problemen.". werk op 12 oktober 2009 tussen 20.00 uur en 23.30 uur dossiernummer). Meer informatie over bouwen en wonen belangen van derden betrokken kunnen zijn. De in sportpaleis Ahoy, tijdens een bedrijfsevent. vindt u via www.wonen.rotterdam.nl Een Finse delegatie bezocht afgelopen vrijdag onder meer tussen haakjes vermelde datum is de datum dat het De bouwinspecteur houdt op maandag van 15:30 uur tot Winkelcentrum Zuidplein. In Rotterdam wordt veel gewerkt besluit is genomen/verzonden. Verkeer: 16:30 uur spreekuur in het deelgemeentekantoor, met jongeren die meewerken
1. besluit tot het intrekken van de verkeersmaatregelen Boerhaavestraat 11. aan de veiligheid in de stad, en rond de bouwroute Schere (Brede School). waartoe op 7 Het dagelijks bestuur heeft in de afgelopen periode Een delegatie uit Finland bracht op vrijdag 9 oktober een be- samen met de politie een oogje februari 2002 is besloten. Dit waren: diverse parkeerver- Rotterdam, 14 oktober 2009 onderstaande besluiten genomen: boden rondom de bouwlocatie Schere; aanleg van een tij- zoek aan TIP/DOSA Charlois en het winkelcentrum Zuidplein. in het zeil houden. Denk aan de delijke doorsteek in de grasberm Oldegaarde en deze al- Namens het dagelijks bestuur van de deelgemeente De deelgemeente dankte het bezoek aan het feit dat Rotterdam jongerenwerkers van Thuis Op Algemene Plaatselijke Verordening: leen te bestemmen voor het bouwverkeer en het plaatsen Charlois, dit jaar de titel Jongerenhoofdstad draagt. Straat, of de medewerkers van Evenementenvergunning verleend: van informatieborden (30 september 2009). het werktoeleidingstraject Watch
1. aan R.G.H.C. Tempo '34, voor een evenement op zaterdag H. Goedhart De bezoekers waren vooral Daarbij konden zij zien wat deze Out!. 10 en zondag 11 oktober 2009 van 09.00 uur tot 21.00 Woningwet: Directeur dS+V uur op het terrein aan de Charloisse Lagedijk 635, in ver- nieuwsgierig naar hoe Rotterdam stad doet om jongerenoverlast Vergunning verleend:
band met het 75-jarig bestaan van de vereniging.(2 okto- 1. voor het veranderen van de kozijnen in de achtergevel, als Jongerenhoofdstad om- tegen te gaan, zowel op straat "Deze Rotterdamse aanpak erva- ber 2009) Bas Jungeriusstraat 208 (21 september 2009) Bezwaar maken gaat met het jeugdbeleid, en de als in winkelcentra. "Helsinki ren wij als zeer effectief", aldus
2. aan CBS De Klaver Carnisse voor een sponsorloop rond- Tegen bovengenoemde besluiten kunt u een gemotiveerd praktische uitvoering daarvan. ervaart op dit gebied dezelfde Tiina-Liisa. om de school aan de Klaverstraat, het afsluiten van Huisvestingswet/huisvestingsverordening: bezwaar/beroepschrift indienen bij het dagelijks bestuur of

de Lepelaarsingel kruising Utenhagestraat, kruispunt Vergunning verleend: bij een andere in de desbetreffende wet genoemde instan- Lepelaarsingel/ Katendrechtse Lagedijk en kruising 3e 1. voor het splitsen van het eigendomsrecht op het pand Loco-burgemeester Jantine Kriens en deelgemeentebestuurder Lionel tie. Dit dient te gebeuren binnen zes weken, gerekend vanaf Carnissestraat/ Klaverstraat op vrijdag 9 oktober 2009 Nieuwenhoornstraat 49 , bestaande uit twee woningen, in de dag na bekendmaking van het besluit. Zestig jaar samen Martijn onthaalden samen het echtpaar Kruidenier van juweliersbe- van 12.00 uur tot 15.15 uur en voor het gebruiken van twee appartementsrechten (21 september 2009); Nadere inlichtingen over het desbetreffend besluit, onder drijf Hes (foto: fotopersbureau Cor Vos). een geluidsinstallatie (7 oktober 2009); andere over de precieze datum van bekendmaking, kunt u Op maandag 5 oktober 2009 was
3. aan Promopaper voor het evenement "Heropening Hes Besluit: verkrijgen bij het deelgemeentekantoor, Boerhaavestraat het 60 jaar geleden dat mevrouw Juweliers" op zaterdag 10 oktober van 10.15 uur tot 14.30 1. tot het onttrekken van de panden Stavenissestraat 139 11. Tel. 410 74 10. Daar kunt u tevens meer informatie krij- uur.2009 ter hoogte van Pleinweg 140a (8 oktober 2009); Jonker en de heer Van den Hoek t/m 245 (oneven), Stavenissestraat 140 t/m 246 (even), gen over de wettelijke mogelijkheden tot indiening van een Rilland Bathstraat 27 t/m 73 (oneven) en 75 t/m 121 (on- bezwaar/beroepschrift. elkaar het ja-woord gaven. De Ondernemershuis Zuid Standplaatsvergunningen verleend: even), Yersekestraat 33 t/m 139 (oneven), 34 t/m 140 heer Van den Hoek komt oor-
1. aan mevr. A. Boersma, voor een gebakkraam/-wa- (even) en 142 t/m 160 (even) aan de woningvoorraad Voorlopige voorziening spronkelijk uit Haamstede en gen met een maximale oppervlakte van 15m² aan het bestaat een jaar t.b.v. sloop (7 oktober 2009); Diegenen die van mening zijn dat de onmiddellijke uitvoe- mevrouw Jonker uit Den Haag. Robbenoordplein voor de periode van 1 november 2009 ring van een besluit niet dient plaats te hebben, kunnen - t/m 31 januari 2010. (8 oktober 2009); Beide zijn met hun ouders naar Vrijdag 16 oktober aanstaande, van het Ondernemenshuis Zuid, Website naast het indienen van een bezwaarschrift- een voorlopige
2. aan dhr. C. Boersma, voor een gebakkraam/-wagen met Deze besluiten worden ook gepubliceerd op de website van voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rotterdam verhuisd. De vonk tijdens de Zuid Pakt Uit! week, www.ondernemershuiszuid.nl/ een maximale oppervlakte van 30m² aan de Slinge (hoek de deelgemeente: www.charlois.rotterdam.nl U vindt ze on- sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. sprong ruim 60 jaar geleden over De heer en mevrouw Van den Hoek zijn zestig jaar gehuwd. viert het Ondernemershuis verjaardag16oktober. Hier kunt Krabbendijkestraat) en een salonwagen met een maximale der het menu Actueel - Bekendmakingen. U kunt daar ook Stuur een afschrift van het besluit waarvoor u een voorzie- tijdens het dansen. Vervolgens (Foto: fotopersbureau Cor Vos) Zuid zijn eerste verjaardag. u zich ook aanmelden. oppervlakte van 45m² in de Oosterlandstraat voor de pe- de besluiten van eerder datum raadplegen (tot ca. 6 weken ning vraagt evenals een afschrift van het door u ingediende trouwden zij op 5 oktober 1949 En in dat eerste jaar van zijn riode van 1 november 2009 t/m 1 januari 2010 (8 oktober terug). beroepschrift mee met uw verzoek. 2009); op het Rotterdamse stadhuis. Het echtpaar heeft drie kinde- flat van Sonneburgh. Beide zijn bestaan, zijn al vele onder- Ondernemershuis
3. aan dhr. H.P. Roels, voor een gebakkraam/-wagen met een ren, twee dochters en één zoon. lid van jeu de boulesvereniging nemers binnengestapt om In het Ondernemershuis Zuid maximale oppervlakte van 25m² en een salonwagen met Meneer Van den Hoek werkte Inmiddels zijn zij de trotse (over) Rotterdam '82. Verder houden zij advies te vragen of om een staan diverse partners klaar een maximale oppervlakte van 52 m², aan de Slinge (hoek als officier bij de brandweer grootouders van vier kleinkinde- van klaverjassen, lezen en puz- workshop te volgen. om startende en gevestigde Hietkamp) voor de periode van 1 november 2009 t/m 31 3e Charlois' tot hij op 57 jarige leeftijd met ren en vier achterkleinkinderen. zelen. ondernemers te voorzien van januari 2010. (8 oktober 2009);

4. aan dhr. L. Sterrenberg, voor een gebakkraam/-wagen met Songfestival Functioneel Leeftijdsontslag Deelraadsvoorzitter Dick Wethouder Dominic Schrijer advies, informatie en onder- een maximale oppervlakte van 42m², locatie Zuidplein ging. Mevrouw heeft gewerkt als Het echtpaar woonde 40 jaar in Lockhorst ging het echtpaar op 5 van Werk, Sociale Zaken en steuning. Partners van het beneden, voor de periode van 1 november 2009 t/m 31 telefoniste op het postkantoor Pendrecht. In april van dit jaar oktober feliciteren met een boe- Grotestedenbeleid komt die mid- Ondernemershuis Zuid zijn onder januari 2010. (8 oktober 2009) De 17-jarige in Rotterdam Oosterflank wonende Bob van aan de Coolsingel. verhuisden ze naar de service- ket bloemen en een cadeautje. dag langs om het feestje mee te meer de Kamer van Koophandel, Niekerk verdedigt zijn vorig jaar gewonnen wisselbeker vieren. Ondernemers van Zuid Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam, en titel op het 3e Charlois' Songfestival. De eerste voor- zijn natuurlijk ook van harte banken, Regionaal Bureau ronde is op zondag 18 oktober in havencafé Wereldhaven Pendrecht veiliger in oktober welkom! Zelfstandigen, opleidingsinstel- aan de Sluisjesdijk 2. De andere drie voorronden zijn op Het verjaardagsfeest begint om lingen, Woonstad Rotterdam,
1, 8 en 15 november. Aanvang steeds om 17.00 uur. Nou, daar zet ik me dus graag 16.00 uur (inloop vanaf 15.30 DAAD, een advocatenkantoor, Bekendmaking Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen Held van oktober, voor in.". Naast held Joke kun- uur) en duurt tot 18.00 uur. Voor Delloite, Pact op Zuid en de drie Rotterdam 2009
De toegang tot het muziekfestival is gratis. De finalisten Joke Spijkers, is nen ze bij de verkeersbrigade het programma zie de website deelgemeenten op Zuid.

De Algemeen Directeur Roteb maakt bekend dat door hem, hebben geldprijzen en door de deelgemeente Charlois een van de nog veel meer mensen gebrui- gelet op artikel 15 lid 1 sub a van het Besluit Mandaat, beschikbaar gestelde bekers in het vooruitzicht. Er verkeersbrigadiers ken! Waarom help jij niet mee volmacht en machtiging Rotterdam 2009 (gemeente- die de kinderen om de verkeersveiligheid in blad 2009 nr. 68), is vastgesteld het Uitvoeringsbesluit Reizigers denken mee kunnen nog enkele kandidaten inschrijven via e-mail: reinw@telfort.nl of 010-7863728. veilig laten overste- Pendrecht te verbeteren? Afvalstoffen Rotterdam 2009. Zonder blauwe kaart In het belang van een doelmatige verwijdering van huis- Busstation Zuidplein is onlangs helemaal opgeknapt, ken Ben je geïnteresseerd? Stuur dan houdelijke afvalstoffen bevat het Uitvoeringsbesluit maar de verbeteringen gaan door. even een mailtje naar info@pen- parkeren, is een boete Afvalstoffen Rotterdam 2009 nadere regels over de da- Er komen asbakken bij de haltes te staan zodat de pas- drechtisgoedbezig.nl; gen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kun- sagiers hun sigarettenpeuk niet meer op de grond gooi- De campagne "Pendrecht is goed bezig!" staat in oktober in riskeren nen worden overgedragen of ter inzameling aangebo- en maar in de asbak. het teken van het thema veiligheid. En je kunt wel zeggen dat Verder stond, in verband met het den aan de bij of krachtens de Afvalstoffenverordening Speelotheek Rotterdam 2009 aangewezen inzameldienst en andere Afgelopen donderdag is een enquête gehouden onder hier behoorlijk hard aan gewerkt wordt! Op 2 oktober is door thema veiligheid, de inbraakpre- De proef met de parkeerschijfvakken in het winkelgebied rond de inzamelaars. passagiers. Zijkregen onder andere de vraag of ze roken de Kindercampus gestart met het uitzetten van de kindvrien- ventiebus afgelopen zaterdag in Pleinweg is bijna twee weken oud. De meeste klanten maken hier Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie daar- Charlois en op welke plek bij de halte ze een asbak zouden wil- delijke routes, die ervoor moeten zorgen dat kinderen veilig Pendrecht. Bezoekers konden al gebruik van. Wel is het Stadstoezicht opgevallen dat sommige van in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad. len. de route tussen school en huis kunnen afleggen. Op vrijdag 30 hier allerlei informatie ontvan- parkeerders `vergeten' een blauwe parkeerschijf achter de voor- De reacties van de passagiers op deze enquête waren In het artikel van vorige week over de on- oktober worden deze routes feestelijk geopend! gen om auto- en woninginbraken ruit te leggen. Vanaf volgende week gaat Stadstoezicht daarom Het besluit ligt tot 3 maanden na deze publicatie voor belangstellenden ter inzage bij: positief: `Ik vind het goed dat ze dit doen. De reiziger langs geopende Speelotheek is een fout geslo- in de toekomst te voorkomen. strenger hiertegen optreden. Staat u in een blauw gemarkeerd
- oteb, receptie Reinigingsbedrijf Noord, Kleinpolder- R staat hier elke dag te wachten en dan is het toch fijn als pen. Abusievelijk is deze nieuwe voorziening Om die routes zo veilig mogelijk "er wonen aardig wat kinderen parkeervak zonder goed zichtbare parkeerschijf, dan krijgt u een plein 5 te Rotterdam; ze rekening houden met wat wij willen.' Ook willen ze Speelorheek "Carnisse" genoemd. Het moet echter te maken zijn ook de verkeers- in Pendrecht en die moeten na- En we zijn pas op de helft van boete.
- eelgemeente Charlois, Boerhaavestraat 11 te Rotter- D wel vaker meedenken: `Het is heel erg fijn dat deelge- zijn: Speelotheek Charlois. brigadiers gestart op vrijdag 5 tuurlijk wel veilig door de wijk de maand, dus hou de website Vanaf donderdag 15 oktober zijn opnieuw blauwe parkeerschij- dam; meente Charlois rekening houdt met de wensen van de oktober. Held van oktober Joke kunnen bewegen. Naar school www.pendrechtisgoedbezig.nl ven gratis verkrijgbaar bij de Nettomarkt aan de Pleinweg. Kijkt u En de overige deelgemeentekantoren in Rotterdam reizigers, dit moeten ze vaker doen'. Spijkers is een van de brigadiers: bijvoorbeeld. goed in de gaten! voor de spelregels ook op: www.charlois.rotterdam.nl

Afdeling communicatie,
Boerhaavestraat 11
Postbus 5410
3008 AK Rotterdam

Van de Charloise deelraad
Onder verantwoordelijkheid van de griffie tie in waarmee hij het dagelijks bestuur opdraagt om voor en 18 stemmen tegen verworpen. Ook verwierp daar waar mogelijk bij de uitvoering van het deelge- de deelraad met 8 stemmen voor en 12 stemmen tegen Terugblik Raad in de meentelijk beleid geen opdrachten meer te verstrekken een motie van mevrouw Klamer (Groen Charlois) om een aan de dienst Sport en Recreatie. De deelraad verwierp voorkeur uit te spreken voor een gezamenlijke bezwaar- deze motie werd met vijf stemmen voor en 16 stemmen schriftencommissie voor het dagelijks bestuur en deel- wijk Oud-Charlois 5 tegen. raad. Een "motie van treurnis" van Van Setten (LR) kon ook oktober 2009 niet rekenen op een raadsmeerderheid. Hij diende deze Wijzigingen Programmabegroting 2009 in, omdat het dagelijks bestuur de motie `Zelfbeheer Tenslotte stemde de deelraad in met een aantal wijzi- Onder leiding van dagvoorzitter Carrie praatten bewo- wijkaccommodaties' uit 2006 nog niet heeft uitgevoerd. gingen in de Programmabegroting 2009: ners van Oud-Charlois in het wijkgebouw Oud-Charlois De deelraad verwierp deze motie met 5 stemmen voor Met begrotingswijziging 26 wordt er extern geld ingezet met leden van de deelraad over wat er speelt in hun en 16 tegen. voor het vervangen van acht duikers, het zgn. wijk. Zo'n 100 mensen waren er aanwezig: bewoners van Tracé Pendrecht (2.225.000) en het fietspad Oud-Charlois, deelraadsleden, leden van het dagelijks Voorstel toepassing stedelijk parkeerbeleid in Krabbendijkestraat (114.500), wordt de inzet van ex- bestuur en ambtenaren van de deelgemeente en dien- Charlois tern geld voor fietspad Krabbendijkestraat met 12.432 sten. Een ander agendapunt dat heftige discussies opleverde, naar beneden bijgesteld en wordt er extern geld inge- Allereerst werden de bewoners geïnformeerd over een was de uitvoering van het stedelijk parkeerbeleid. De zet als compensatie van de huur Charloisse Kerksingel aantal zaken die in hun wijk spelen, zoals veiligheid, deelraad besprak een notitie, waarin het dagelijks be- (56.782). Daarnaast werd ingestemd met de gedeelte- Kunstenzone en de aanpak van de particuliere woning- stuur een plan van aanpak voorstelt om knelpunten in lijke onttrekking van de bestemmingsreserves voor de voorraad. het parkeerbeleid op te lossen. En het debat spitste zich Groencompensatie Betuweroute (150.000), de fietsen- Daarna konden zij in gesprek gaan met de leden van de vooral toe op het betaald parkeren. stalling Zuidplein (14.000) en de onttrekking van de deelraad. Uit deze gesprekken en de daaropvolgende Liberaal Sociaal Democraten is sowieso tegen betaald bestemmingsreserves voor de Lage Steinen (450.000), discussie bleek dat overlast door bomen, slecht onder- parkeren. De fractie van de PvdA ook, tenzij de par- de Krabbendijkestraat (320.000) en de voorbereidings- houden tuinen en heggen, overlast van verkeer en bu- keerdruk invoering van betaald parkeren rechtvaardigt. kosten Pact op Zuid (290.000). rengerucht en te weinig verlichting in het Dokhavenpark Maar volgens Groen Links zijn niet alle alternatieven om Ook neemt de deelraad kennis van de uitnamen uit de onderwerpen te zijn waar de bewoners van Oud-Charlois de parkeerdruk te verminderen onderzocht. post onvoorzien van 25.000 voor het communicatie- zich zorgen om maken. Ook gaf men aan dat de com- De fractie Leefbaar Rotterdam kwam binnen de discussie budget inzake advertentiekosten Jeugdkansenzone, municatie over herinrichtingsplannen beter zou kunnen met het idee om parkeren voor elke eerste auto binnen 44.100 om het tekort bij het deelgemeentefonds te dek- en bleken bewoners niet altijd te weten waar ze terecht een huishouden gratis te maken, maar voor de tweede ken en 19.684 voor het eenmalige budget Stedenbouw kunnen met problemen met particuliere verhuurders parkeergeld te laten betalen. en Volkshuisvesting voor de implementatie van Wabo. van woningen. Volgens Groen Charlois voldeed de notitie tijdens een Met begrotingswijziging 29 wordt er extern geld inge- Op 26 oktober blikt de deelraad in de raadstafel terug eerdere bespreking door de deelraad niet en is inmid- zet: 92.500 voor Mensen Maken de Stad (afrekening op de uitkomsten van deze Raad in de Wijk. dels voor een aantal zaken een oplossing gevonden. Het 2008)), 624.000 voor KIWI projecten 2009, 135.000 Een uitgebreidere samenvatting van de Raad in de Wijk CDA gaf aan niet tegen de notitie te zijn, maar zal de voor Mensen Maken de Stad 2009, vindt u op het Bestuurlijk Informatiesysteem (BIS) op uitvoering ervan kritisch volgen. 190.000 voor Antilianen Aanpak 2009,100.892 voor www.deelraadinfo.nl/charlois. Rotterdamse Stijl project Brielselaan, 14.000 voor bij- Tenslotte stemde de deelraad met 19 stemmen voor en drage Pendrechtkrant, 200.000 voor IP de Kampen,
2 tegen in met het besluit en stelde daarmee de noti- 450.000 voor IP de Steinen, 250.000 voor beheer en Terugblik tie `Parkeerbeleid Charlois, een dynamisch sturingspro- activiteiten Vaanweide, 150.000 voor de reconstruc- gramma' vast. Ook droeg de deelraad het dagelijks be- tie Zuiderparkweg (bijdrage dS+V) en 249.185 voor raadsvergadering 28 stuur op om samen met het College van burgemeester de reconstructie Zuiderparkweg (bijdrage Stadregio en wethouders en andere relevante partijen tot realisatie Rotterdam). september van het in de notitie genoemde programma te komen. Met begrotingswijziging 32 wordt er een budget van 166.047 structureel overgeheveld van pro- Vragenhalfuur gramma 6 naar programma 2 voor het onderdeel De eerste raadsvergadering van de deelraad Van het vragenhalfuur aan het begin van de deelraads- Jeugdkansenzone. Charlois na het zomerreces was een boeiende en vergadering werd overigens dankbaar gebruik gemaakt. duurde tot na middernacht! Diverse onderwerpen Mevrouw Van Haarlem vroeg naar de aanpassingen U kunt de volledige besluitenlijst van de deel- leverden verhitte debatten op. van het parkeerregime in Carnisse. Ed Goverde, por- raadsvergadering van 28 september 2009 nalezen tefeuillehouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer op het bestuurlijk informatiesysteem (www.deel- Toekomst wijkgebouwen Buitenruimte, meldde dat de aanpassingen voor 1 janu- raadinfo.nl/charlois). Een belangrijk onderwerp van discussie was de toe- ari 2010 worden verwacht en dat de buurt nog wordt komst van de zes Charloise wijkgebouwen. Van oudsher uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. zijn het voor wijkbewoners centrale punten voor ont- moeting en activiteiten. Maar het is de vraag of dit nog De heer Maarschalk vroeg naar de vissteiger achter de steeds zo is. De laatste jaren dalen de bezoekersaan- St. Jansflat. De palen hiervan zijn verrot en er is nooit Maak `t dieven tallen en steeds vaker worden ongebruikte ruimtes ver- een onderhoudscontract afgesloten. Hierop antwoordde huurd aan instellingen die om ruimte verlegen zitten. de heer Goverde dat het onduidelijk is wie eigenaar van NIET MAKKELIJK! Daarom heeft het dagelijks bestuur onderzoek gedaan de steiger is, maar dat gezocht wordt naar een oplos- naar nut en noodzaak van de wijkgebouwen en naar mo- sing. De deelgemeente moet garant staan voor de vei- gelijke richtingen voor de toekomst, vastgelegd in de ligheid en er is al een voorstel om de koppen van de notitie " Moeten wijkgebouwen wijken". steiger te herstellen. Een van de mogelijkheden die uitgebreid ter sprake kwam, is het afstoten van het Clemenshuis in Carnisse, En verder besloot de deelraad... De Middelburgt in Pendrecht en wijkgebouw Tarwewijk, gekoppeld aan het optimaliseren van het gebruik van Verslag en lijst ingekomen stukken de overige wijkgebouwen: Larenkamp in Zuidwijk, het De deelraad besloot unaniem het verslag van de deel- Millinxparkhuis in de Tarwewijk en wijkgebouw Oud- raadsvergadering van 6 juli 2009 en de lijst ingekomen Charlois. stukken ongewijzigd vast te stellen. Dit vindt de deelraad op dit moment echter geen op- Bezwaarschriftencommissie tie. Unaniem stemde de raad voor een amendement van De deelraad stelde het Reglement van Orde bezwaar- Roelof Pit (PvdA), waarmee het dagelijks bestuur het schriftencommissie deelraad Charlois 2009 vast en be- Voorkom inbraken in Charlois verzoek krijgt te onderzoeken hoe de exploitatie van noemde de heer J. Dijkstra als voorzitter, de heer P. Wits ... en kom op 16 oktober naar de Info-bus, alle wijkgebouwen verbeterd kan worden. Verder vroeg als plaatsvervangend voorzitter en mevrouw K. Kramer- . Wolphaertsbocht ter hoogte van de MCD.
de raad om dit per wijkgebouw uit te werken en voor- Oonk als lid van de bezwaarschriftencommissie. Een stellen daartoe zo snel mogelijk aan de deelraad te pre- amendement van mevrouw Klamer (Groen Charlois), Van 16.00 uur tot 22.00 uur senteren. waardoor de leden van de bezwaarschriftencommis- De Nico van Setten (Leefbaar Rotterdam) diende een mo- sie kunnen worden herbenoemd, werd met 2 stemmen