Nieuwe fase duurzame mosselsector en rijke waddenzee

Dit is een persbericht van de Regiegroep Meijer en de Stuurgroep Natuurherstelprogramma.

Mosselsector, natuurbeschermingsorganisaties en het ministerie van LNV hebben opnieuw stappen gezet op de weg naar transitie van de mosselzaadvisserij en natuurherstel in de Waddenzee.

Concrete resultaten betreffen de najaarsvergunning voor de mosselzaadvisserij, de aanwijzing van mosselbanken die niet worden bevist en het vaststellen van beleid voor het plaatsen van MZI's, mosselzaadinvanginstallaties, in de Waddenzee, de Oosterschelde en de Voordelta.

De deelnemers aan het convenant 'Transitie mosselsector en natuurherstel Waddenzee' hebben hiertoe intensief samengewerkt. Convenantpartners zijn het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Producentenorganisatie Mosselcultuur (PO Mossel), Waddenvereniging, Stichting WAD, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland. De stand van zaken per 1 oktober 2009 hebben zij in een Voortgangsrapportage aangeboden aan minister Gerda Verburg van LNV.

Ook aan het Natuurherstelplan voor een rijke Waddenzee werken vele partijen mee. Naast het ministerie van LNV en de natuurorganisaties zijn dat de ministeries van VenW, VROM en regionale overheden. De Tussenrapportage hierover is eveneens aangeboden aan de minister.

Najaarsvergunning

Minister Gerda Verburg heeft inmiddels een vergunning verleend zodat mosselvissers vanaf 6 oktober, een maand eerder dan in voorgaande jaren, op mosselzaad kunnen vissen in de Waddenzee. De visserij vindt plaats op instabiele mosselbanken die anders waarschijnlijk door harde wind of vraat van zeesterren in het voorjaar zullen zijn verdwenen. Het visplan, waarin omvang en samenstelling van de visvloot, vislocaties, de hoeveelheid op te vissen mosselzaad en de visdagen staan, voldoet aan de voorschriften van de vergunning.

Mosselzaadbanken

De voorjaarsvergunning 2009 werd al eerder verleend in overeenstemming met de sector en de natuurorganisaties. Hierbij is afgesproken dat de mosselvisserij de zaadbanken van De Vlieter niet bevist zodat deze kan uitgroeien tot een stabiele meerjarige mosselbank. Ook met de garnalensector is daarover overeenstemming bereikt. Binnenkort wordt het gebied grotendeels formeel gesloten voor bodemberoerende visserij. Een monitoringprogramma volgt de ontwikkeling van de mosselbanken.

MZI's

Het interim-beleid van 2009 voor mosselzaadinvanginstallaties heeft dit jaar al geleid tot plaatsing van 112 ha MZI's in de Waddenzee en 102 ha in de Oosterschelde. Het definitieve opschalingbeleid gaat in 2010 in. Daarbij is ruimte gevonden voor 500 ha in de Waddenzee (negen locaties), 200 ha in de Oosterschelde (vier locaties) en 30 ha in de Zeeuwse Voordelta (één locatie). Deze locaties zullen de komende jaren in stappen in gebruik worden genomen. De locaties van het interim-beleid worden in 2010 grotendeels opgeheven.

Vangst via MZI's moet voor een belangrijk deel de bodemberoerende mosselzaadvangst gaan vervangen. Met als uiteindelijk doel dat in 2020 de mosselzaadvangst in de Waddenzee helemaal los van de bodem plaats vindt.

Mosselzaadtransporten

Over een aantal andere kwesties hebben de partners nog geen afspraken kunnen maken omdat die meer onderzoek en dus meer tijd vergen. Zo zullen de ecologische gevolgen van de zaadtransporten van de Oosterschelde naar de Waddenzee verder worden onderzocht. Het gaat hierbij om het voorkomen dat schadelijke exoten zoals oesterboorders en tapijtschelpen met Zuid-Noord MZI-transporten meekomen. Naar verwachting zal daarover half december meer duidelijkheid zijn.

Natuurherstelprogramma

Het Natuurherstelprogramma is op hoofdlijnen gereed en zal rond half december worden afgerond. Deze hoofdlijnen, vervat in de Tussenrapportage, zullen de komende maanden verder worden uitgewerkt. Het Natuurherstelprogramma vormt geen ' dichtgetimmerd' plan, maar is een soort spoorboekje waarlangs samen met gebruikers, natuurorganisaties, wetenschap en regionale overheden gewerkt wordt aan een Rijke Zee, voor de natuur en voor de gebruikers van het gebied. Belangrijke thema's bij het invullen van de maatregelen zijn: een beter voedselweb voor vogels en vissen, herstel van mosselbanken en zeegrasvelden, klimaatbestendigheid, internationale samenhang en het terugdringen van de bodemberoering in de Waddenzee.

Medegebruikers

De afgelopen maanden zijn ook anderen dan de convenantpartners nauw betrokken bij de manier waarop uitvoering wordt gegeven aan het convenant, zoals garnalenvissers, visserij met vaste vistuigen, regionale overheden en andere belangenorganisaties. Bij invulling en uitvoering van de gemaakte afspraken wordt naar bevredigende oplossingen gezocht voor zo veel mogelijk partijen.

* De afspraken tussen de convenantpartners kwamen tot stand onder aansturing van een Regiegroep onder voorzitterschap van de heer W(im) Meijer.