Gemeente Lingewaard


Politieke Avonden op woensdag 29 en donderdag 30 september 2010

Op woensdag 29 en donderdag 30 september vinden Politieke Avonden plaats, aanvang 19.30 uur, in Vergaderzaal 1, tegenover het gemeentekantoor te Huissen. Belangstellende burgers kunnen de vergaderingen bijwonen en hebben tevens de mogelijkheid om gebruik te maken van het recht om bij een agendapunt tijdens de vergadering in te spreken op de aan de orde zijnde voorstellen. Daarnaast kan door hen, bij agendapunt 2, ook worden ingesproken over onderwerpen die niet op de agenda staan.
Van de wens om gebruik te maken van het spreekrecht, dient tevoren melding te worden gemaakt bij de raadsgriffie. Telefoonnummer (026) 326 04 61, zodat daarmee tijdens de vergadering rekening kan worden gehouden.

De agenda van de vergadering en de beschikbare agendastukken zijn via deze link te downloaden. Kies vervolgens de gewenste vergadering; u ziet dan de agenda met te behandelen onderwerpen. Door middel van een klik op "toon details" kunt u de beschikbare stukken raadplegen. Overigens liggen deze stukken ook ter inzage in de informatiehoeken van de gemeentekantoren in Huissen en Bemmel.

De agenda's voor de Politieke Avonden zien er als volgt uit:

Agendapunt

en portefeuille-houder

Woensdag 29 september: Cluster RBEV (Ruimte)

Voorzitter: F.H. den Houting

Aanvang: 19.30 uur


1

Opening


2

Spreekrecht burgers


3

Vaststelling van te bespreken onderwerpen


4

Mededelingen en/of stukken ter kennisname


5

Terugkoppeling uit samenwerkingsverbanden


6.1

Locatiekeuze crematorium Lingewaard

6.2

Ontwerp structuurvisie Park Lingezegen en oprichting Openbaar Lichaam Park Lingezegen

Agendapunt

en portefeuille-houder

Donderdag 30 september: Cluster BFW (Bestuur)

Voorzitter: T.F.J. Reijmers

Aanvang: 19.30 uur


1

Opening


2

Spreekrecht burgers


3

Vaststelling van te bespreken onderwerpen


4

Mededelingen en/of stukken ter kennisname


5

Terugkoppeling uit samenwerkingsverbanden


6.3

Najaarsnota

6.4

Voorstel om in te stemmen met een nieuwe werkwijze onvoorzien, incidenteel en structureel

6.5

Voorstel tot intrekking van de verordening klachtbehandeling gemeente Lingewaard 2006 en vaststelling van de verordening klachtadviescommissie

6.6

Voorstel tot vaststelling van een subsidieplafond voor budget algemeen beleid sociaal cultureel werk/waarderingssubsidie

6.7

Voorstel om op grond van artikel 1, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders tot het aangaan van een gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden

(Geplaatst: 21 december 2010)