Ingezonden persbericht


Ernst & Young ICT Barometer: gematigd positief
ICT-sector neemt meer ZZP-ers in dienst met keurmerk

Rotterdam, 29 september 2010 - De ICT Barometer van Ernst & YYoung toont een gematigd positief beeld voor de ICT-branche. De ICT indicator stijgt van 81 punten in juli naar 95 punten in september. Middelgrote bedrijven (20 tot 500 medewerkers) zijn vooral verantwoordelijk voor deze stijging. Grote (meer dan 500 medewerkers) en kleine bedrijven (minder dan 20 medewerkers) verwachten juist respectievelijk een afname van de vraag naar ICT-ers en een daling van de bestedingen aan hardware en software. Ook blijkt uit de ICT Barometer dat de tarieven voor externe ICT-ers verder gedaald zijn en dat er behoefte is aan een keurmerk voor ZZP-ers.

Casper Kruijt van Ernst & Young: 'De meeste bedrijven gaan het komend jaar meer besteden aan hardware en software met uitzondering van de kleine bedrijven tot 20 werknemers. Gemiddeld 40 % van de ondervraagden bij kleine bedrijven in de sector handel en distributie zien de ICT-investeringen afnemen, terwijl dat bij de overige sectoren gemiddeld op 20% van de ondervraagden ligt. '.

Dalende tarieven externe ICT-ers
De tarievendaling van extern ICT-personeel van vorig jaar heeft zich dit jaar doorgezet. Voor het komende jaar verwacht men dat de tarieven nagenoeg gelijkblijven. Vooral bedrijven in de dienstensector lijken te profiteren van een daling van de ICT-tarieven. Hetzelfde geldt voor de grote bedrijven (meer dan 500 werknemers). Deze bedrijven zeggen dat de tarieven voor externe ICT-ers gedaald zijn met 3,5% en bedrijven in de dienstverlening geven zelfs aan dat de tarieven aan externe ICT-ers gedaald zijn met 4,7%. Casper Kruijt: 'De vooruitzichten voor de komende 12 maanden worden minder dramatisch ingeschat. 500+ bedrijven en dienstverlenende bedrijven verwachten een stijging van respectievelijk 1,5% en 1,1%. Daarmee wordt het oude niveau nog niet behaald, maar het is in ieder geval al een verbetering.'

Keurmerk voor ZZP-ers
Ondanks dat het aandeel ZZP-ers door de crisis is teruggelopen, blijven de ondervraagde managers en professionals optimistisch. Zij verwachten niet dat ZZP-ers op termijn door uitzendkrachten worden vervangen. De crisis vormde dan ook geen reden om ZZP-er te worden. Ook voor het komende jaar voorzien de geënquêteerden dalende trend. Kleine bedrijven vormen hierop de uitzondering, deze verwachten juist een stijging. De voorkeur voor ZZP-ers of uitzendkrachten is ongeveer gelijk. In de sector dienstverlening en bij kleine bedrijven werkt men liever met ZZP-ers, in de handel/distributie en productie/ industrie juist liever met uitzendkrachten. Casper Kruijt: 'Een opvallend resultaat uit het onderzoek is dat bij één op de drie organisaties een ZZP-keurmerk een positief effect zou hebben op het aantal ZPP-ers dat men in dienst zou nemen. Ruim de helft van de organisaties zou een dergelijk keurmerk steunen.'

Via http://www.ict-barometer.nl kunt u het rapport met de onderzoeksresultaten downloaden.

Einde bericht.