Gemeente Zwolle

Keurmerk Brede Scholen: kwaliteit en samenhang

De Zwolse Brede Scholen zorgen voor een sterkere samenhang tussen voorschoolse voorzieningen en het onderwijs, en tussen het basisonderwijs en andere stedelijke voorzieningen. Dat is de conclusie die getrokken wordt in het evaluatierapport Zwolse Brede Scholen 2001-2010.

Het evaluatierapport geeft inzicht in de ontwikkeling van het Brede Schoolbeleid van de afgelopen 10 jaar. Wat in 2001 begon met het initiatief van basisschool De Springplank (nu Brede School het Wonderwoud) is heeft inmiddels geleid tot de vorming van 20 Brede Scholen in Zwolle.

De gemeente heeft daarbij een regierol door onder andere voorwaarden aan de subsidie te stellen en de profielkeuze van de Brede School die gerealiseerd wordt.

Keurmerk

De gemeente Zwolle onderscheidt zich van andere gemeenten door het uitreiken van het keurmerk Brede School. Het keurmerk richt zich op de kwaliteit en wordt voor een periode van twee jaar uitgereikt. De school moet dus elke twee jaar laten zien dat het nog aan de voorwaarden voldoet, wil het zijn keurmerk behouden.

Ook de ervaringen van de directeuren, leerkrachten, leerlingen en ouders op de Brede Scholen in Zwolle worden regelmatig gepeild. Elke twee jaar vindt de monitor plaats op basis waarvan het beleidskader Brede School en de subsidievoorwaarden in het verleden zijn aangepast.

Uit de monitor over 2009 blijkt dat de leerkrachten en directeuren in grote mate tevreden zijn over het werken op een Brede School. De leerlingen zijn tevreden over hun school en de naschoolse activiteiten. De top drie van populaire activiteiten is: sporten, buiten spelen en computeren.

Betrokkenheid

Succesfactoren die door zowel de leerkrachten, directeuren als de ouders worden benoemd zijn het betere en brede aanbod aan activiteiten, de samenwerking tussen de verschillende organisaties en het enthousiasme en de betrokkenheid van de professionals. Gebrek aan ruimte, personele capaciteit en financiële middelen worden vaak genoemd als knelpunten.

Uit de monitor en de evaluatie komen verschillende aanbevelingen voort. Het gaat onder andere om de relatie met de buurt en wijk, betrokkenheid van ouders en de subsidiesystematiek. Deze aanbevelingen worden meegenomen en uitgewerkt in het Beleidskader Brede School 2011-2015, dat begin 2011 door de gemeenteraad wordt besproken.