Gemeente Boxmeer


Bestemmingsplannen

Vormverandering agrarische bouwblok Veerstraat 51a te Boxmeer

Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken hierbij bekend, dat zij voornemens zijn om mee te werken aan een vormverandering van het agrarisch bouwblok met nadere aanduiding kinderdagverblijf aan de Veerstraat 51a te Boxmeer middels een wijziging ex artikel 3.6 lid 1 sub a Wro van het bestemmingsplan "Buitengebied 2008".

Het verzoek en het ontwerp-besluit en bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 29 september 2010 gedurende zes weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Boxmeer. De openingstijden zijn: op werkdagen van 8.30 tot 12.15 uur, op woensdag van 8.30 tot 15.30 uur en bovendien maandagavond van 17.30 tot 19.00 uur.

Binnen deze termijn kunnen alleen belanghebbenden hun zienswijzen (naar eigen keuze) mondeling dan wel schriftelijk, tegen het ontwerp-wijzigingsbesluit, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 450, 5830 AL Boxmeer. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u binnen voormelde termijn een afspraak maken met de afdeling Vergunningen, bereikbaar op tel. 0485-585911.