FloraHolland


Gemeentelijke samenwerking versterkt Greenport

AALSMEER, 24 september 2010 - ,,We hebben goede stappen gezet om als gemeenten met de provincie de samenwerking voor de Greenport Aalsmeer te intensiveren. Daar moeten we mee doorgaan''. Dit zei vice-voorzitter Pieter Litjens van de Stuurgroep Greenport Aalsmeer onder meer bij de ontvangst van een delegatie van de gemeenteraad van Haarlemmermeer op 23 september. Het bezoek is onderdeel van een programma, om de kerngemeenten van de Greenport Aalsmeer kennis te laten maken met alle facetten van de sierteeltcluster. ,,Die is goed voor zo'n 40.000 tot 50.000 arbeidsplaatsen en van grote economische en maatschappelijke betekenis'', onderstreepte vestigingsmanager Marcel Claessen van FloraHolland bij de omvangrijke delegatie.

Met het bezoek van de bestuursdelegatie werd een serie afgesloten, waarin de direct bij de greenport betrokken gemeenten Nieuwkoop, Kaag en Braassem, Uithoorn, Amstelveen, Aalsmeer en Haarlemmermeer nader kennis maakten met de sierteeltcluster. Bezoek aan FloraHolland Aalsmeer, handelsbedrijven, sierteeltbedrijven in de betreffende gemeenten en een busrit door het gebied waren de onderdelen van het programma.

Belemmerende regelgeving
Tijdens het bezoek werden de bestuurders ook bijgepraat door ondernemers uit het sierteeltbedrijfsleven, verenigd in Flower Mainport Aalsmeer. Zo stelde directeur Piet van Bostelen van uitzendcoöperatie AB Midden Holland, dat de regelgeving vaak beklemmend is en per gemeente verschilt. ,,Dat is fnuikend voor ondernemers''. Pieter Litjens, die stuurgroepvoorzitter Jaap Bond van de provincie Noord-Holland verving, ging in zijn presentatie de knelpunten niet uit de weg. ,,Als we nu al weten dat de capaciteit van de omgelegde N201 in 2018 of eerder nog alweer onvoldoende is, moeten we over de gemeente- en provinciegrenzen heen gaan om alsnog verbeteringen proberen te realiseren. En als er een teveel aan bedrijventerreinen is, moeten we gezamenlijk met de betrokken gemeenten oplossingen zoeken, hoe moeilijk dat ook ligt", noemde hij als voorbeelden.
Positieve ontwikkelingen noemde hij de toetreding van de Zuid-Hollandse gemeenten Nieuwkoop en Kaag en Braassem tot de Greenport Aalsmeer, de plannen voor het themapark Blooming' Holland en de mogelijkheden die een Ongestoord Logistieke Verbinding (OLV) tussen FloraHolland en ACT (Amsterdam Connecting Trade) in de Haarlemmermeer biedt. ,,Al moeten we natuurlijk wel heel goed met elkaar praten over de mogelijke inpassing hiervan''.

Economisch en maatschappelijk belang
Overigens noemde Litjens de samenwerking met Haarlemmermeer goed. ,,Als het om sierteeltzaken gaat, hebben we in de Haarlemmermeer warme pleitbezorgers'', waarbij hij naar het nieuwe glastuinbouwgebied PrimAviera verwees. Marcel Claessen ging tijdens zijn presentatie in op het belang van dit gebied voor de zogenaamde 'dynamische dagvoorraad'. ,,Voor de handelsfunctie van Greenport Aalsmeer is het essentieel, dat bloemen en planten vaker, vlugger en verser kunnen worden geleverd. Dat is de groeiende behoefte van de markt, waaraan we kunnen voldoen doordat we een complete greenport zijn. Als tuinbouw tekenen we voor meer dan 20% van het handelsoverschot op de Nederlandse betalingsbalans'', legde hij uit.
Het belang van de verschillende onderdelen van de greenport werd tijdens de bedrijfsbezoeken aan OZ Import in Uithoorn en Mondo Verde en Vreeken Bouvardia in Rijsenhout door respectievelijk Jaap Stelder, Louis Bakker en Jaap Vreeken ook duidelijk uiteengezet. ,,De samenhang tussen alle gespecialiseerde bedrijven versterkt de internationale concurrentiepositie en moeten we koesteren'', zo werd aan het eind van het bezoek geconcludeerd.

Foto: Gemeenteraadsleden van Haarlemmermeer worden door Marcel Claessen (voorgrond) en Michiel Cappendijk (uiterst rechts) bijgepraat over de ontwikkelingen in Greenport Aalsmeer.