Gemeente Lelystad

Vaststelling subsidie Agora 2009

Woensdag 29 september 2010

De Stichting Agora heeft voor het uitvoeren van haar maatschappelijke taken in 2009 een subsidie ontvangen van totaal 1.002.102 euro.

Cultuurnota

De subsidie is gebaseerd op de gemeentelijke cultuurnota 2009 - 2012 en het gemeentelijk programma Binding en Ontmoeting, Uit het financiële jaarverslag van de stichting Agora blijkt dat de exploitatie 2009 uiteindelijk slechts licht afwijkt van de begroting 2009. Dit betekent dat 2009 is afgesloten met een verwacht exploitatietekort van EUR 246.263,--.

Prestaties

Qua prestaties heeft de stichting Agora aan de verwachtingen voldaan. In 2009 heeft de Stichting Agora in het Agora Theater 142 professionele theatervoorstellingen georganiseerd, exclusief het tweedaagse Seabottom Jazzfestival. Het totaal aantal bezoekers aan de culturele activiteiten in de Agora in 2009 is uitgekomen op 52.000, een stijging van 15% ten opzichte van 2008.

Lening

Vanwege de opstartproblemen van het nieuwe theater heeft de raad in 2008 besloten om de stichting aanvullende subsidie te verstrekken. Gelijktijdig is ook een voorziening getroffen voor een lening van maximaal 275.000,00 euro aan de stichting Agora om indien nodig een resterend exploitatietekort op te kunnen vangen. De stichting Agora heeft tot nu toe nog geen lening hoeven af te sluiten.

Een van de voorwaarden voor de lening is dat indien de stichting Agora op 31 december 2012 tenminste 3 jaar op basis van 122 voorstellingen per jaar een sluitende exploitatie heeft gerealiseerd, 50% van de lening door de gemeente wordt kwijtgescholden. In 2010 is nog sprake van een tekort, die echter naar verwachting in 2012 gecompenseerd zal worden. Om de stichting Agora te stimuleren de komende jaren een sluitende exploitatie te realiseren, is het college voornemens de voorwaarde zo aanpassen dat de kwijtschelding ook van toepassing wordt bij een sluitende exploitatie over gemiddeld drie jaar. Het college is voornemens dit voor te stellen aan de raad.
Ja